Meny
  • Svenska

Om utlandet Ryssland

Ambassadens reseinformation

 

01 apr 2020

Utlandsresor – avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här
Avrådan

Ryska Federationen (Ryssland) - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från alla resor till områden som ligger närmare än tio kilometer från Rysslands gräns till de ukrainska regionerna Donetsk och Luhansk, dvs. i de ryska regionerna Belgorod, Voronezj och Rostov.

Vidare avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till de ryska delrepublikerna Tjetjenien, Ingusjetien, Dagestan och Nordossetien, Kabardinien-Balkarien (inklusive Elbrusområdet), Karatjajevo-Tjerkessien samt de östra och södra delarna av regionen Stavropolskij Kraj.

Senast uppdaterad 01 apr 2020, 09.57

Aktuella händelser

Utegångsförbud i Moskva och Moskva-regionen fr o m 30 mars

Den 29 mars publicerade Moskva stadshus en uppdaterad version av förordningen från den 5 mars. 
Den nya versionen innehåller restriktioner som innebär att invånarna i Moskva från och med den 30 mars inte får lämna sina bostäder, förutom i följande undantagsfall:

1) vid behov av akut sjukvård eller vid annat hot mot liv och hälsa
2) för att ta sig från en plats till en annan för att utföra sådan verksamhet (inklusive arbete), som fortfarande är tillåten
3) för att ta sig till närmaste öppna butik eller apotek 
4) för att rasta husdjur, men inte längre än 100 meter från bostaden
5) för att slänga sopor i närmaste soptunna 

Den som befinner sig på offentliga platser (till exempel i butiker och ute på stan) måste hålla ett avstånd på minst 1,5 meter till andra människor (social distansering). Detsamma gäller för resor med kollektivtrafiken, med undantag för taxi. 

För resor i privata fordon eller i tjänstefordon finns inga begränsningar. 
Det är fortfarande tillåtet att resa till Moskva och att lämna staden. 
Företag som tillhandahåller leverans- och transporttjänster är fortfarande tillåtna. 

Liknande restriktioner gäller även i Moskva-regionen.

Om ett par dagar kommer det krävas särskilda tillstånd för att vistas utomhus i Moskva, enligt myndigheterna. Ambassaden återkommer med mer info om detta. 

Flera andra regioner har vidtagit liknande åtgärder som Moskva, men restriktionerna kan skilja sig åt mellan olika regioner. Ambassaden uppmanar svenskar på plats att noggrant undersöka vad som gäller i den region där personen befinner sig. 


Ryssland stänger yttre gränser fr o m 30 mars

Som ett led i kampen mot det nya coronaviruset har den ryska regeringen gett order om att landets yttre gräns ska stängas. Beslutet gäller från och med måndag den 30 mars och innebär kraftiga restriktioner för trafiken över alla ryska gränsövergångar på land och till sjöss. Undantag görs för några personkategorier, bland annat utländska diplomater och deras familjer. Enligt ryska utrikesministeriets konsulära jour kommer utländska medborgare fortfarande att kunna lämna Ryssland. Ambassaden uppmanar dock svenska medborgare att följa utvecklingen noga då situationen snabbt kan ändras.

Ambassaden uppmanar ryska medborgare med uppehållstillstånd i Sverige, eller personer med dubbelt medborgarskap som rest in i Ryssland med sitt ryska pass, att kontakta den ryska gränsmyndigheten för att få information om de kommer tillåtas lämna landet.

Förbud för utländska medborgare att resa in i Ryssland from den 18:e mars

Rysslands regering har fattat beslut om att utländska medborgare och statslösa personer förbjuds att resa in i Ryssland från och med 18 mars till och med 1 maj. Undantag görs för medarbetare på ambassader och konsulat, internationella transporter, besättning på flygplan, fartyg samt tågpersonal. Undantagna är också medlemmar i officiella delegationer, personer med diplomatvisum eller tjänste/tjänstgöringsvisum (inte vanligt arbetsvisum) samt privatpersoner som ska närvara vid nära släktings begravning. Undantagna från inreseförbudet är också personer som är permanent bosatta i Ryska federationen och transitresenärer på flygplatser. 

Obs: enligt uppgift har ryska myndigheter stoppat all transitering av flygpassagerare genom Moskva flygplats. Ambassaden uppmanar svenska resenärer som funderar på att resa hem till Sverige via Moskva att först kontakta flygbolaget.

Stopp för flygtrafiken

Rysslands regering har beordrat luftfartsmyndigheten att stoppa internationell flygtrafik från och med den 27 mars. Stoppet gäller all reguljär och chartrad trafik mellan Ryssland och utländska destinationer, med undantag för särskilda flyg som behövs för att hämta hem ryska medborgare.

Trots flygstoppet uppger Aeroflot att vissa flyglinjer, inklusive till ett fåtal destinationer i Europa, upprätthålls även efter den 27 mars. För information om vilka flighter som fortfarande går hänvisas till Aeroflots hemsida www.aeroflot.ru.

Hemresa via Finland

Gränsen mellan Finland och Ryssland stängdes den 17 mars efter beslut från Finlands regering. Medborgare i Schengen/EU/EES tillåts fortfarande passera gränsen för att komma hem. Gränsen kan inte korsas till fots eller med taxi. Den som reser i privat bil måste åtföljas av bilens registrerade ägare. 

Enligt information från ryska myndigheter tillåts svenska medborgare som reser i ryskregistrerade bilar korsa gränsen vid Torfjanovka (Viborg). 

Obs! Eftersom situationen kan ändras snabbt uppmanar ambassaden svenska medborgare att själva söka information via ryska myndigheter om aktuell status kring gränsövergångarna, och kontrollera med flygbolaget vilka rutter som fortfarande är öppna.

Förlängning av ryska viseringar 

Ryska inrikesministeriet informerar om att utländska medborgare med tidsbegränsat visum kan få viseringstiden förlängd med anledning av de problem som kan uppstå till följd av situationen med coronaviruset.
Den som önskar förlänga sin visering skall kontakta inrikesministeriets kontor på den ort som ligger närmast där man befinner sig. Det spelar ingen roll vilket syftet med resan till Ryssland är och inte heller om viseringens sista giltighetsdag redan passerats. 

Utlandsresor från Sverige - avrådan för alla länder 

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Ryska tillfälliga lagar med anleding av coronaviruset

Den 19 mars publicerade den ryska myndigheten Rospotrebnadzor en förordning som innebär att alla personer som anländer till Ryssland måste:

1) omedelbart i samband med ankomsten informera myndigheterna om var i utlandet man varit och under hur lång tid. Man ska också uppge sin kontaktinformation och berätta på vilken adress myndigheterna kan nå en i Ryssland. Detta görs genom att ringa ett särskilt telefonnummer som varje region ska upprätta. 

2) iaktta självisolering i hemmet på ett sådant sätt att ingen kontakt sker med andra personer. Isoleringen skall fortgå i två veckor från ankomstdagen. Om förutsättningar saknas för isolering i hemmet har myndigheterna rätt att isolera personen på sjukhus. 

3) vid försämrad hälsa, omedelbart tillkalla sjukvård i hemmet och inte uppsöka vårdinrättning. 

Särkilda bestämmelser för Moskva

Svenska medborgare som rest in till Moskva fram till den 17:e mars informeras om att Moskva stad den 16 mars uppdaterade förordningen från 5 mars om förhöjt beredskapsläge med anledning av coronaviruset. Enligt förordningen måste nu alla individer som anländer från samtliga EU-länder samt  Kina, Sydkorea, Iran, Serbien, Albanien, Storbritannien, Nordmakedonien, Montenegro, Andorra, Norge, Schweiz, Island, Monaco, Lichtenstein, Moldavien, Belarus, Ukraina, Bosnien och Herzegovina, Vatikanstaten, San Marino, Kroatien och USA: 

(1) Informera om att de anlänt till Ryska Federationen, var de varit, datum för vistelsen i de angivna länderna/områdena, samt uppge sin kontaktinformation genom att ringa nummer +7 (495) 870 45 09

(2) Stanna hemma i 14 dagar även om man är symptomfri. Detta krav gäller även personer som delar boende med personen ifråga. Omedelbart när de första symptomen uppstår be om vård i hemmet och inte besöka medicinska vårdinrättningar. 

(3) Följa läkares anvisningar om karantän i bostaden.

Enligt myndigheterna gäller ovan punkt ett (1) de som anlänt från andra länder som  inte nämns ovan med registrerade corona-fall.  

Enligt Moskvas borgmästares hemsida är fr o m 16 mars alla fritidsarrangemang inom områdena kultur, idrott, utställningar, underhållning och upplysande verksamhet förbjudna utomhus oavsett antalet deltagare, och inomhus tillåts högst 50 personer vistas samtidigt. Förbudet är tillfälligt och gäller till och med 10 april. 

Den 23 mars publicerade Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin ett tilläggsdirektiv som förbjuder personer äldre än 65 år att vistas utomhus under perioden 26 mars till och med 14 april. Utegångsförbudet gäller också för personer som lider av en rad kroniska sjukdomar, bland annat diabetes och astma. Undantag görs för vårdpersonal samt för företagsledare och andra medarbetare, vars närvaro på arbetsplatsen bedöms som kritiskt viktig för att företagen ska fungera. 

Särkilda bestämmelser för Sankt Petersburg och Leningrad län

I S:t Petersburg infördes den 30 mars en förordning där invånare över 65 år åläggs att sätta sig i självisolering till den 14 april, dvs inte lämna hemmet.

De som arbetar med samhällsviktiga funktioner omfattas inte av förordningen. Övriga, alltså de under 65 år, rekommenderas att inte lämna sina hem under perioden till och med den 5 april. Undantag görs för akut medicinsk behandling, resor till och från arbeten som inte omfattas av tidigare förordning, besök i närmaste livsmedelsbutik, promenader med husdjur (max 100 meter från hemmet) eller att gå ut med soporna. Alla invånare måste iaktta ett avstånd om 1,5 meter till närmaste människa. Före den förste juni kommer det inte vara möjligt att boka rum på pensionat, kurorter, sanatorier, barnläger och friluftsanläggningar.

Fr om 16 mars till den 30 april 2020 är flyg till samtliga EU-destinationer från S:t Petersburgs flygplats inställda.

Tåg till och från Finland har ställts in till den 13 april. 

Svenska resenärer som behöver återvända hem hänvisas till informationen ovan (se Hemresa via Finland). 

Om du har rest in i Ryssland på turistvisum eller privat visum och överväger att stanna i Ryssland kan giltighetstiden förlängas på inrikesministeriets lokala kontor i S:t Petersburg och Leningrads län. Affärsviseringar och tjänsteviseringar kan förlängas på Inrikesministeriets centrala viseringsavdelning (Krasnogo tekstilschika gatan 15, våning 1, till vänster om huvudentrén, lucka #135). 

Om du vill återvända hem men din visering har gått ut eller om du har rest in till S:t Petersburg med e-visering och de tillåtna 8 dagarnas giltighetstid överskridits, behövs transitvisering. Transitviseringar för utresa från Ryssland utfärdas fram till den 1 april av Inrikesministeriets avdelning för arbetsmigration (Krasnogo tekstilschikagatan 15, byggnad A), fr o m den 2 april- Inrikesministeriets centrala viseringsavdelning (se adressen ovan). 

Om du har frågor gällande viseringar vänligen kontakta +7 (812) 573 30 02.

Om du vistas i S:t Petersburg och är i akut behov av vård, ring ambulans oavsett om du uppvisar förkylningssymptom eller ej. Sjukhusen i S:t Petersburg har stängt för allmänvård från 24 mars t o m den 30 april och hanterar förutom misstänkta covid-19 fall endast akuta hälsotillstånd.

Samtliga evenemang i S:t Petersburg med folksamlingar över 50 personer såsom teaterföreställningar, konserter, sportevenemang, mässor o liknande har ställts in in (förordningen #121 av den 13.03.20 med kompletteringar av den 18.03.20 i förordning #127).

Alla som återvänder från utlandet ska sättas i 14-dagars karantän. Arbetsgivare uppmuntras att införa arbete på distans.  

Under ”den arbetsfria veckan” fr o m den 28 mars t o m den 5 april gäller det ännu striktare regler enligt förordning #161 av den 26 mars. Alla kaféer och restauranger, parker och kyrkor stängs för besökare. Hämtmat kan bara levereras med kurir. Alla affärer stängs med undantag för livsmedelsbutiker, apotek, laddningsstationer för el-bilar, bensinmackar och affärer som säljer förnödenhetsartiklar. Kollektivtrafiken inom staden och mellan staden och länet kommer att begränsas. 

I S:t Petersburg infördes den 30 mars en förordning där invånare över 65 år åläggs att sätta sig i självisolering till den 14 april, dvs inte lämna hemmet. Samma gäller i Leningrad län. 

De som arbetar med samhällsviktiga funktioner omfattas inte av förordningen. Övriga, alltså de under 65 år, rekommenderas att inte lämna sina hem under perioden till och med den 5 april. Undantag görs för akut medicinsk behandling, resor till och från arbeten som inte omfattas av tidigare förordning, besök i närmaste livsmedelsbutik, promenader med husdjur (max 100 meter från hemmet) eller att gå ut med soporna. Alla invånare måste iaktta ett avstånd om 1,5 meter till närmaste människa. Före den förste juni kommer det inte vara möjligt att boka rum på pensionat, kurorter, sanatorier, barnläger och friluftsanläggningar.

Från den 30 mars begränsas resor mellan staden S:t Petersburg och det omkringliggande Leningrad län. Invånare i S:t Petersburg får endast resa in i länet mot uppvisande av dokument där det framkommer att de har en sommarstuga i länet. Invånare i Leningrad län uppmanas att vistas endast där de bor och arbetar, de bör ha med sig pass och intyg från arbetsgivaren. I Leningrad län behandlas från den 30 mars endast akuta hälsotillstånd på sjukhusen.

I de städer i Leningrad län där fall av covid-19 registrerats stängs städerna för in- och utresor, med undantag för dem som arbetar där. Barn och ungdomar under 18 får endast vistas utomhus i sällskap av vuxna. Kyrkor har uppmanats stänga. Det råder förbud mot skogspromenader i både S:t Petersburg och i Leningrad län.

Ambassaden rekommenderar

För att undvika smitta är det viktigt att iaktta god hygien. Den som har symptom som kan tyda på luftvägsinfektion (hosta, feber, andnöd, svaghet) bör vända sig till läkare för vidare utredning.

Ambassaden rekommenderar svenskar på plats i Ryssland att följa ryska myndigheters rekommendationer. Den som har frågor om det nya coronaviruset kan kontakta Rospotrebnadzors rådgivningscenter på telefon 8-800-555-49-43 (engelska eller ryska). 

Även andra regioner/städer i Ryssland har infört inreserestriktioner. Var god kontakta ryska myndigheter för att höra efter vad som gäller för den region/stad du planerar att resa till.

Ambassaden uppmanar även svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan och ladda ner appen UD Resklar.

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus 
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).  

Allmänna säkerhetsläget

 

Säkerhetsläget i Ryssland varierar stort beroende på var i landet man vistas – se UD:s avrådan längs upp på sidan. Det allmänna säkerhetsläget har förbättrats sedan början av 2000-talet, och brottsnivåerna ligger idag i höjd med länder inom EU. Samtidigt har Ryssland upprepade gångar drabbats av terrordåd. Svenska besökare bör hålla sig informerade om vad som händer på orten där man vistas via media, ambassadens reseinformation på hemsidan samt via sitt resebolag. Resenärer uppmanas att följa råd och rekommendationer från lokala myndigheter i säkerhetsfrågor. 

Moskva samt ett antal andra städer i landet har drabbats av ett stort antal bombhot riktade mot bland annat köpcentrum, järnvägsstationer och skolor. Svenska resenärer uppmanas att vara vaksamma och försiktiga, i synnerhet på offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, och på andra platser med större folksamlingar samt att följa lokala myndigheters anvisningar.

Terrorism


Med anledning av att terrororganisationen ISIL uttalat hot mot bl.a. Ryssland har polis på federal nivå höjt sin beredskap i hela Ryssland. Särskilda polisinsatser koncentreras till industrizoner, marknader, allmänna transportmedel och platser där många människor vistas. Beredskapen på landets kärnkraftverk har också höjts.

Ryssland har de senaste åren drabbats av flera terrordåd, huvudsakligen i Norra Kaukasus eller med koppling till detta område (se avrådan längst upp på sidan). Bl.a. har Moskva upprepade gånger utsatts för attentat och i slutet av 2013 drabbades Volgograd av tre terrordåd med tiotals dödsoffer. St Petersburg drabbades i början av april 2017 av terrordåd i dess tunnelbana med ett flertal döda och skadade som följd.

Allmänna råd till svenska resenärer är att vara pålästa och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till.  Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammahanget, särskilt på platser, i och omkring offentlige byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Ryssland drabbas sällan av naturkatastrofer men det har förekommit svårsläckta skogsbränder samt kraftiga översvämningar i delar av landet.

In- och utresebestämmelser

 
Visum

Svenska ambassaden ansvarar ej för ryska inresebestämmelser. Kontrollera aktuella regler med ryska myndigheter eller närmaste ryska ambassad/konsulat. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Svenska medborgare behöver visum för resa till Ryssland. Information om viseringar finns på ryska ambassadens i Stockholm webbplats: www.ryssland.se

E-visa till Kaliningrad samt St Petersburg/Leningrad län

Sedan en tid tillbaka kan svenska medborgare ansöka om s k e-visering till vissa områden av Ryssland. Det har dock kommit till ambassadens kännedom att vissa problem med e-viseringar har förekommit. Problemen som uppstått inkluderar bland annat bokstäver som å, ä, ö, ü, men även andra inkörningsproblem. Ambassaden omber den sökande att noggrant läsa igenom instruktionerna i samband med ansökningsförfarandet där informationen framgår.

Vid frågor och problem hänvisas till ryska federationens ambassad i Stockholm eller Rysslands generalkonsulat i Göteborg.  För mer information angående e-visering kontakta ryska myndigheter: http://electronic-visa.kdmid.ru. 

Ditt pass ska vara giltigt minst sex månader efter det att viseringen löper ut. Ditt visum måste täcka alla dagar du vistas i landet. Ansök gärna om ett par extra dagar om du av någon anledning skulle behöva stanna ytterligare någon dag (missad flight, sjukdom etc). Att stanna kvar i landet utan giltig visering kan i värsta fall leda till deportering samt inreseförbud på 5 år. Kontrollera tidsperioden när passet har viserats. Notera att visum behövs även i transit om du måste byta flygplats, eller om du byter mellan terminalerna (dock ej mellan terminalerna  D-F) på flygplatsen Sjeremetjevo. Ambassaden kan ej hjälpa till med att förlänga en visering som gått ut, vänd er till den som står som "sponsor/inbjudare" på er visering eller direkt till ryska myndigheter på flygplatsen (om t ex ert flyg blivit inställt och ni inte hinner lämna landet före viseringen går ut). Vid inresan skriver passkontrollanten ut ett s k migrationskort (en vit papperslapp)  som läggs i passet. Detta ska sedan visas upp vid utresan ur Ryssland.  Det är mycket viktigt att se till att ej tappa detta kort och det är dessutom inte möjligt att checka-in på hotell utan detta "migrationskort". Om kortet förstörs eller förloras måste detta meddelas till lokala myndigheter inom tre dagar.

Utöver detta kan det noteras att landgränsövergången (med bil eller tåg) mellan Ryssland och Belarus enligt rysk lagstiftning inte är en internationell gränsövergång. Detta innebär att tredjelandsmedborgare med giltigt ryskt visum riskerar att nekas inresa till Belarus (t.ex. har det förekommit vissa problem för EU-medborgare vid gränsövergången Zaolsja-Kruglovka).

Skulle du bli bestulen på ditt pass måste du ansöka om ett provisoriskt pass på ambassaden i Moskva eller generalkonsulatet i Sankt Peterburg.

Viseringskrav för transit i Moskva från Belarus 

Observera att man inte kan flyga transit från Belarus via Moskva utan att först ha ansökt om rysk visering! Visering i passet måste göras i Sverige på ryska ambassaden före avresa då det inte går att anskaffa sig rysk visering på flygplatserna i Moskva.

Flyg från Belarus landar alltid på inrikesterminalen i Moskva. För att byta terminal krävs visum. Personer utan giltigt visum till Ryssland kan få böter och inreseförbud.

Om du planerar att resa till angränsande länder är det särskilt viktigt att läsa på vad som gäller vid gränspassage till/från Belarus, Ukraina och Georgien. Se även respektive ambassads reserekommendationer. 

Notera Utrikesdepartementets avrådan för  resor till vissa områden i närliggande länder.  

Registrering

Utländska medborgare som besöker Ryssland måste registreras hos Federal Migration Service om vistelsen sträcker sig över mer än sju arbetsdagar. Registreringen ska göras inom tre arbetsdagar från ankomsten. Registreringen ska göras antingen av den man bor hos (till exempel hotell) eller den man blivit inbjuden av (till exempel organisation, företag, privatperson). När registreringen är gjord ska du få ett stämplat kvitto av den som registrerat dig och när du lämnar Ryssland ska du ha  kvittot med dig vid passkontroll.

Om du ska resa inom Ryssland måste nyregistrering göras i det fall du stannar längre än sju arbetsdagar på någon ort.

Ambassaden rekommenderar besökare att följa bestämmelserna om registrering.

Valutarestriktioner

Belopp motsvarande högst 10 000 USD får fritt föras ut ur landet utan valutadeklaration. Utförsel av högre belopp kräver särskilt tillstånd. Samma belopp gäller vid införsel.

Rubel är det enda betalningsmedel som gäller i Ryssland. Priser kan i vissa fall anges i euro eller dollar men räknas alltid om till rubel enligt av försäljningsstället fastlagd dagskurs.

Hälso- och sjukvård

Information om Coronaviruset

Uppdaterad information om coronaviruset hittar ni här.

European Medical Center

De flesta svenskar i Moskva vänder sig till kliniken/sjukhuset European Medcial Center (EMC), som har engelsktalande personal och som vid behov kan remittera till ryska specialsjukhus.

Tel: +7 495 933 6655 (24/7)
Tandläkare: +7 495 933 0002
Fax: +7 495 933 6650

Reseråd och information om lämpliga vaccinationer för resor i Ryssland finns att tillgå på bl.a. 1177 Vårdguiden.

Lokala lagar och sedvänjor


I Ryssland måste svenska medborgare följa rysk lagstiftning som kan skilja sig avsevärt från svensk. Polis och andra myndighetspersoner talar inte alltid engelska. Har man blivit arresterad eller medtagen till en polisstation ska man be att Sveriges ambassad underrättas.

Situationen för HBT-personer i Ryssland

Homosexualitet är inte straffbelagt i Ryssland. Ambassaden rekommenderar dock resenärer att vara uppmärksamma på att intolerans förekommer mot homosexuella, bisexuella och transpersoner, vilket ibland resulterar i diskriminering och i vissa fall våldshandlingar. Sedan juni 2013 är det olagligt att sprida så kallad ”propaganda för icke-traditionella sexuella relationer” bland minderåriga. Hur denna lag kommer att tillämpas i praktiken är ännu oklart.

Kriminalitet och personlig säkerhet


Brottsligheten i Ryssland varierar beroende på tid och plats (se avrådan längst upp på sidan). Uppmärksamhet, vaksamhet och försiktighet bör iakttas för att minska risken att utsättas för fickstölder, rån och överfall. Precis som i andra länder bör man vara särskilt försiktig nattetid, särskilt om man är ensam ute.

Rasistiskt motiverade brott mot personer med icke-europeiskt ursprung, liksom hatbrott mot HBT-personer har ökat i takt med framväxten av extremnationalistiska grupper.

Trafiksäkerhet


Det ryska vägnätet är betydligt mer olycksdrabbat än det svenska. Besökare uppmanas till stor försiktighet. Vägnätet är av mycket varierande kvalitet och många vägar är kraftigt underdimensionerade till följd av den ökade biltrafiken. Trafikkulturen är hård och trafikregler, inklusive hastighetsbegränsningar, ignoreras av många trafikanter. Fotgängare rör sig ofta nära vägbanan, även nattetid, och bär i regel inte reflexer.

Försäkringsskydd

Var noga med att teckna en reseförsäkring eller kontrollera att hemförsäkringen har reseskydd. Tänk på att reseförsäkringen i regel upphör att gälla efter 45 dagar. Om du stannar längre än 45 dagar måste du lösa en extra reseförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige. Sjukdomsfall som kräver specialtransport till hemlandet eller närliggande land är kostsamma och svåra att arrangera utan privat sjukförsäkring.

Tänk även på att UD:s avrådan från resor till delar av Ryssland kan få konsekvenser för villkoren i din försäkring. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller.

Övriga upplysningar

Pass, pengar och andra viktiga ägodelar bör förvaras på ett säkert sätt. Gör kopior av alla värdehandlingar såsom pass (även på viseringen), biljetter, försäkringar, kreditkort m.m. Lämna en uppsättning hemma hos familjen och förvara en uppsättning separat från originalen, som förvaras på ett säkert ställe.

Det finns gott om bankomater i Ryssland och det är även möjligt att betala med kontokort i större affärer. Taxi är billigt  och smidigast är att använda sig av taxibolagens egna appar; Yandex, Gett, Uber m fl. För att köpa ett kontantkort till mobilen behöver man kunna visa upp sitt pass i original.

Varning för nätbedrägerier

Ambassaden tar regelbundet emot telefonsamtal och e-postmeddelanden från svenska medborgare som fallit offer för nätbedrägerier med ryska personer inblandade. I regel handlar det om att nya ryska bekantskaper på olika sociala nätverk och i kontaktannonser vill få stora summor pengar skickade till sig för att bland annat kunna betala en orimligt hög, uppdiktad visumavgift för att hälsa på i Sverige. Så fort pengarna är överförda bryter mottagaren ofta kontakten. Bedragarnas metoder har blivit allt mer raffinerade och det kan ofta vara mycket svårt att avgöra om den nyfunna kontakten har ärliga avsikter eller inte. Det har förekommit att bedragare utgett sig för att företräda ambassaden i sina kontakter med svenska personer. Vid eventuella frågor kring viseringsprocessen kontakta ambassadens migrationsavdelning på vår e-postadress: visa.moscow@gov.se.

Ambassaden avråder starkt från att skicka pengar till personer som man aldrig har träffat i verkliga livet. Ambassaden har inga möjligheter bistå med hjälp i dessa typer av ärenden.