• Svenska

Om utlandet Polen

Vigsel i Polen

Ambassaden i Warszawa har inte vigselrätt.

I Polen ingås äktenskap antingen inför polsk borgerlig myndighet (pol. Urząd Stanu Cywilnego = civilståndsmyndighet) eller inför kyrklig instans. Med kyrklig instans avses i första hand katolska kyrkan men även vissa andra trossamfund har vigselrätt. För katolsk vigsel krävs att åtminstone ena parten är katolsk trosbekännare.

Om en svensk medborgare vill ingå äktenskap i Polen fordras att den svenske medborgaren visar upp följande handlingar för den borgerliga vigselförrättaren:

  • pass/nationellt ID-kort
  • personbevis med uppgift om födelseort, civilstånd och föräldrars namn (utfärdas av Skatteverket)
  • äktenskapscertifikat (= zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego) - intyg om att det inte finns hinder att ingå äktenskap enligt svensk lag (certifikatet är giltigt i fyra månader)
  • personer som tidigare varit gifta kan behöva uppvisa skilsmässodomen

Handlingarna ska vara översätta av en auktoriserad översättare till polska språket.

Du måste själv kontakta vigselförrättaren och kontrollera vilka andra handlingar som eventuellt måste uppvisas.

Hindersprövning/Äktenskapscertifikat

Innan ett äktenskapscertifikat kan utfärdas måste en svensk myndighet pröva om hinder mot äktenskapet föreligger enligt svensk lag (hindersprövning).

Äktenskapscertifikat utfärdas endast för svenska medborgare. Sökanden måste därför styrka sitt svenska medborgarskap på lämpligt sätt.
Behöriga att göra hindersprövning och utfärda äktenskapscertifikat är Skatteverket, svenska utlandsmyndigheter och i vissa fall Utrikesdepartementet.

1. Skatteverket utfärdar certifikat för de som är folkbokförda i Sverige. 

2. Ambassaden i Warszawa utfärdar certifikat för de som är avregistrerade från folkbokföringen i Sverige (utvandrade) och som har sin hemvist i Polen. 

3. Utrikesdepartementet kan också utfärda äktenskapscertifikat för svenska medborgare som har hemvist utomlands. Så sker huvudsakligen för svenskar som avser att gifta sig i en stat som inte godtar ett äktenskapscertifikat som utfärdats av svenska utlandsmyndigheter. 

Hur ansöker man om hindersprövning och äktenskapscertifikat vid ambassaden?

1. Fyll i och underteckna blanketten ”Äktenskapscertifikat - Ansökan och försäkran (SKV 7881). Glöm inte att ange era adresser och telefonnummer under rubriken ”Övriga upplysningar”.

2. Bifoga följande dokument:

  •  personbevis i original utfärdat av Skatteverket med uppgift om ditt medborgarskap, födelseort, civilstånd och föräldrars namn; personbeviset ska inte vara äldre än en månad
  • bostadsintyg från polsk myndighet eller intyg om registrerad uppehållsrätt (Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej)
  • giltigt svenskt pass/nationellt ID-kort eller bestyrkt kopia
  • den utländska partens pass/ID kort eller bestyrkt kopia
  • om du har varit bosatt i andra länder sedan du avregistrerades från Sverige krävs det ett intyg från dessa länder för at styrka att du inte ingått äktenskap under din utlandsvistelse. Det gäller även ett intyg från polska civilståndsregistermyndigheten.

Blanketten med bilagorna lämnar du till ambassaden. Du kan även besöka något av Sveriges konsulat i Polen för att få handlingarna vidimerade och där också erlägga avgiften. Därefter ska du själv skicka handlingarna till ambassaden. Äktenskapscertifikat utfärdas av ambassaden i princip samma dag om ansökan är komplett och lämnats in personligen till ambassaden.

Ansökningsavgift enligt Förordningen om avgifter vid utlandsmyndigheter (1997:691) är SEK 200 vilket f.n. motsvarar PLN 90. Avgiften betalas med kort i PLN.