• Svenska

Om utlandet Polen

Ansökningsavgifter i Polen

Här finner du en lista över de avgifter som ambassaden tar ut i olika ärenden, till exempel vid utfärdande av pass, körkort och liknande.

Listan gäller fr.o.m. den 15 januari 2021    
ADMINISTRATIVA  AVGIFTER enl  2021 0.451141
Förordning (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna SEK PLN
     
PASS m.m.    
Vanligt pass 1600 720
Nationellt identitetskort 1600 720
Provisoriskt pass 1800 800
EU:s provisoriska resehandling 1800 800
Utlämnande av pass som utfärdats av annan myndighet  200 90
     
Levnadsintyg u.a
Rekommendation i form av intyg 200 90
Intyg om innehållet i svensk lag 200 90
Intyg eller bevis (attest, legalisering) 200 90
KÖRKORT    
Utlämnande av körkort 450 200
om ärendet påbörjats och avgift betalats i Sverige 200 90
Honorärkonsul som medverkat vid utlämnande av körkort får behålla     
200 kr av denna avgift    
KOPIOR    
För kopior skall avgift tas ut om en beställning omfattar 10 s.     
Tio sidor 50 20
varje sida därutöver 2 1
SÄRSKILD AVGIFT    
Åtgärd i tjänstelokalen utom kontorstid, för varje påbörjad timme 600 270
Åtgärd utom tjänstelokalen under kontorstid, för varje påbörjad timme 400 180
Åtgärd utom tjänstelokalen utom kontorstid, för varje påbörjad timme 800 360
Maxavgift per dag 2000 900
MEDBORGARSKAPSÄRENDEN    
Anmälan om svenskt medborgarskap för barn med svensk far, fött utom äktenskap
utanför Sverige före den 1 april 2015
175 75
Ansökan om svenskt medborgarskap (naturalisation) 1500 675
     
     
List of fees Application fees  2021-01-15 2020 0,451141
Ordinance concerning Fees at Swedish Missions Abroad (1997:691)  SEK PLN
     
PASS m.m.    
Ordinary passport  1600 720
Emergency passport  1800 800
National identity card 1600 720
European Union emergency travel document 1800 800
Delivery of passport issued by another authority  200 90
INTYG o.d.    
Certificate of existence  no fee
Testimonial 200 90
Certificate concerning the content of Swedish legislation 200 90
Other certificate or proof (e.g. attestation or legalisation), not specified  200 90
KÖRKORT    
Delivery of driving licence 450 200
If delivery of the licence is initiated and the fee paid in Sweden  200 90
Honorary consuls who have assisted in the delivery of a driving licence may retain    
SEK 200 of the above amount.    
KOPIOR    
A charge shall be made for copies of official documents and transcripts of computerised
records, if ten or more pages are ordered. 
   
Ten pages  50 20
Each additional page 2 1
SÄRSKILD AVGIFT    
Measure performed on the consular premises outside office hours,per hour or fraction thereof  600 270
Measure performed outside the consular premises during office hours,per hour or fraction thereof ,However, the charge for one day shall not exceed 500 400 180
Measure performed outside the consular premises outside office hours,
per hour or fraction thereof
800 360
Maximum fee per day 2000 900
MEDBORGARSKAPSÄRENDEN    
Application for Swedish citizenship for children born abroad before 1 April 2015 who have a Swedish father Swedish citizenship 175 75
Application for Swedish citizenship (naturalisation) 1500 675

Förordning (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna i sin helhet kan läsas här.