Meny
  • Svenska

Pakistan

Ambassadens reseinformation

Avrådan

Pakistan - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet sedan den 24 januari 2005 från alla resor till provinserna Khyber-Pakhtunkhwa och Baluchistan, samt de federalt administrerade stamområdena (Federally Administered Tribal Areas, FATA).

Från och med 21 maj 2018 omfattas inte övriga Pakistan av avrådan.

Avrådan gäller tills vidare.

Senast uppdaterad 14 maj 2019, 03.45

Aktuella händelser

Hälso- och sjukvård

Generellt håller hälso- och sjukvården i Pakistan inte västerländsk standard. I storstäderna kan dock godtagbar sjukvård finnas tillgänglig på privata sjukhus. Det är viktigt att ha en giltig rese- och sjukförsäkring och att inför resan se över sitt vaccinationsskydd. Magåkommor är vanligt förekommande och orsakas av både bakterier och virus. Det går inte att dricka kranvattnet.

Förekomsten av tuberkulos och HIV ökar i Pakistan. Fall av kolera, malaria och denguefeber har konstaterats, särskilt på landsbygden.

Pakistan är ett av få länder i världen där polio fortfarande förekommer, varför det är mycket viktigt att besökare har ett fullgott vaccinationsskydd mot sjukdomen. Alla som avser att vistas i Pakistan mer än tre veckor ska vara vaccinerade poliovaccinerade för att få komma in i landet.

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2014maj/whodeklarerarpoliosominternationellthotmotfolkhalsan

Luftkvaliten i storstäderna är dålig.

Allmänna säkerhetsläget

Läget i de av utländska besökare främst frekventerade provinserna Punjab och Sindh är huvudsakligen gott. Detsamma gäller för Gilgit-Baltistan och Jammu och Kashmir.

Efter sju år med ett mycket allvarligt säkerhetsläge, har situationen i Pakistan förbättrats markant sedan slutet av 2014. Attentat förekommer dock men de är geografiskt avgränsade och fokuserar på särskilda grupper. Ofta attackeras landets polis, militär, säkerhetsstyrkor eller andra delar av statsmakten. Företrädare för det sekulära rättssystemet och religiösa minoriteter är särskilt utsatta. Utländska medborgare och organisationer utgör vanligen inte måltavla, med undantag för amerikaner.

Underrättelseorganen varnar återkommande för möjliga attentat i huvudstaden Islamabad och ute i landet.

Risk för kidnappningar föreligger, men ingen sådan incident har ägt rum i Islamabad under de senaste åren.

Pakistanska myndigheter har utfärdat restriktioner för resor i flera delar av landet (Baluchistan, FATA, delar av Khyber Pakhtunkhwa inklusive Swat), gränstrakterna mot Afghanistan m.m.). Överträdelser av dessa bestämmelser är brottsligt och straffbelagt. Resenärer bör vara medvetna om att ambassaden har begränsade möjligheter att bistå svenska medborgare som råkar ut för problem i dessa områden.

Svenska medborgare uppmanas att noga följa nyhetsmedia, samråda med sina pakistanska kontakter/värdar samt hålla regelbunden kontakt med anhöriga. Svenska medborgare uppmanas vidare att noga följa ambassadens reseråd och iaktta särskild försiktighet.

Vidare uppmanas de som ska resa till Pakistan eller som redan befinner sig där att anmäla sig till svensklistan. Vid akutsituationer efter ambassadens ordinarie öppettider vidarekopplas samtal till ambassaden vidare till UD:s jour, som är tillgänglig dygnet runt.

Punjab

Antalet terroristattacker har gått ned radikalt sedan sommaren 2014 och är i regel inte riktade mot allmänheten. Ett fåtal större attentat har ägt rum i Lahore under de senaste åren, främst riktade mot religiösa minoriteter, exempelvis shiitiska moskéer och kyrkor. Sekteristiskt våld är återkommande i hela regionen. Under sommarmånaderna föreligger det risk för att bli smittad av denguefeber. Resenärer bör vara vaccinerade.

Sindh

I vissa delar av Pakistans största stad Karachi är säkerhetsläget allvarlig, med återkommande gatustrider mellan framförallt politiska falanger. Våldet är i regel inte riktat mot allmänheten, men enskilda förbipasserande kan råka hamna i skottlinjen. Även politiskt grundade upplopp förekommer, men då demonstrationer vanligen utannonseras i förväg kan de ofta undvikas.

Jammu och Kashmir

Relationerna mellan Indien och Pakistan är fortsatt ansträngda. Gränsområdet med tillhörande samhällen är tillträdesbegränsade av pakistanska myndigheter.

Gilgit-Baltistan

I juni 2013 sköts nio bergsklättrare av företrädare för terroristgruppen Jundallah. Attentatet var dock en isolerad händelse och något liknande har inte hänt i trakten varken tidigare eller senare. Svenska turister bör dock iaktta försiktighet samt följa nyhetsrapportering och UD:s reseråd noga före avresa.

Resor längs den illa underhållna landsvägen Karakoram highway som förbinder Gilgit-Baltistan med övriga landet bör av trafiksäkerhetsskäl övervägas noga.

Khyber-Pakhtunkhwa och FATA

Säkerhetsläget i området är mycket allvarligt och UD avråder från alla resor dit. Ambassadens möjlighet att bistå svenskar i regionen är mycket begränsad.

Sedan sommaren 2014 genomför den pakistanska armén en offensiv mot militanta grupper i stamområdena (FATA). De pakistanska myndigheterna har i sammanhanget varnat för en ökad generell hotbild i landet, inklusive mot västerlänningar. Militären genomför i området återkommande operationer mot militanta grupperingar, inklusive pakistanska talibaner. Striderna har lett till stora internflyktingströmmar, inte minst till provinshuvudstaden Peshawar.

Attentat inklusive självmordsdåd förekommer frekvent. Dessa är främst riktade mot religiösa minoriteter, exempelvis shiitiska moskéer och kyrkor, samt företrädare för det sekulära, statliga rättssystemet, t.ex. domstolsbyggnader och advokatsamfundets lokaler.

Baluchistan

Säkerhetssituationen i Baluchistan är mycket allvarlig och UD avråder från alla resor till regionen. Ambassadens möjlighet att bistå svenskar i Baluchistan är mycket begränsad.

Baluchiska separatister, religiösa extremistgrupper, militära insatser och organiserad brottslighet medför en mycket förhöjd säkerhetsrisk, inklusive i provinshuvudstaden Quetta. Under de senaste åren har ett kidnappningar av utlänningar skett i området.

Terrorism

Samtliga av landets provinser är mer eller mindre påverkade av säkerhetsproblem i form av terrorattentat. Ett stort antal terrorgrupperingar med olika inriktningar och målsättningar är verksamma i landet, men de verkar inom geografiskt avgränsade områden och riktar in sig mot specifika mål. Generellt har terrorhandlingarna i första hand varit riktat mot pakistanska myndigheter, särskilt militären, men även religiösa minoritetsgrupper och företrädare för det statliga sekulära rättssystemet utsätts frekvent för attentat. I vissa fall sker även riktade attentat mot utländska organisationer och dess representanter, särskilt om det finns risk att sammanblandas med USA.

För mer detaljerad information om situationen i de enskilda provinserna, vänligen se rubriken "Allmänna säkerhetsläget" ovan.

Naturförhållanden och katastrofer

Pakistan är återkommande utsatt för naturkatastrofer, i synnerhet jordbävningar och översvämningar. Omfattande översvämningar äger årligen rum i stora delar av landet i samband med monsunperioden.

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare behöver inresevisering för att besöka Pakistan.

Besökare kan bara resa i de delar av landet som uppgivits i viseringsansökan.

Lokala lagar och sedvänjor

Islam är statsreligion i Pakistan och genomsyrar samhället. Normerna för hur man bör uppträda offentligt är konservativa. Utländska besökare bör därför tänka på att respektera lokala seder och bruk och att undvika klädsel som kan uppfattas som utmanande. Det är förbjudet att medföra alkohol till Pakistan och narkotikabrott bestraffas mycket hårt. Homosexualitet är i Pakistan förbjudet och straffbelagt med fängelse.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten är hög i delar av de större städerna, särskilt Karachi. Polisens förmåga och motivation till att ingripa i händelse av brott är begränsad. Risk finns att utsättas för ekonomiskt motiverad kidnappning, särskilt i Balochistan.

Trafiksäkerhet

Vänstertrafik gäller i Pakistan.

Trafiken är ofta kaotisk och olyckorna många. Trafikregler och rött ljus respekteras inte alltid. Fotgängare har inte företräde vid övergångsställen. Vägnätet är många gånger undermåligt även om det finns flera moderna motorvägar, exempelvis den mellan Islamabad och Lahore.

Man bör undvika att köra när det är mörkt, eftersom många fordon saknar fungerande belysning och därför kan vara svåra att uppfatta.

Resa i landet

Övriga upplysningar

På UD:s hemsida finns nyttiga länkar samt ytterligare information om vad man bör tänka på inför en stundande utlandsresa.

Försäkringsskydd

Resenärer uppmanas att teckna reseförsäkring före avresan. Man bör även kontrollera att den är giltig för samtliga delar av Pakistan man avser besöka.