Meny
  • Svenska

Om utlandet Norge

Ambassadens reseinformation

13 maj 2020

Förlängd avrådan för alla länder

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Läs mer här
Senast uppdaterad 05 jun 2020, 13.36

Aktuella händelser

UD avråder sedan 14 mars från icke nödvändiga resor till alla länder, läs mer här

Inreseförbud till Sverige för utländska medborgare

Från och med den 19 mars 2020 råder tillfälligt förbud mot resor till Sverige. Inreseförbudet gäller för alla utländska medborgare som försöker resa in i Sverige från ett land som inte ingår i EES samt Schweiz. Undantag görs för    bl a:

  • personer med uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige samt personer som är medborgare i en annan EES-stat eller som är familjemedlemmar till en sådan person, som behöver resa in i landet för att kunna återvända till sina hem.
  • utlänningar som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige kan undantas, det kan t.ex. handla om hälso- och sjukvårdspersonal, personer som arbetar med transport av varor och personer med trängande familjeskäl.

Läs mer här

Norge

 

Inreseförbud till Norge för utländska medborgare

Från den 16 mars 2020 råder inreseförbud till Norge. Inreseförbudet innebär striktare gränskontroller och regler om bortvisning av utländska medborgare.

Regelverket finns i bortvisningsföreskriften (Forskrift om bortvisning mv. av utlendinger av hensyn til folkehelsen) samt i Justis- og beredskapsdepartementets rundskriv. Förtydligande information ges i frågor och svar på UDI:s webbplats.

Undantag från bortvisning görs bl.a. för godstrafiken, arbetspendlare samt: 

EES-medborgare som
- är bosatt i Norge,
- arbetar eller ska tillträda arbete i Norge,
- är egenföretagare och har etablerat eller ska etablera verksamhet i Norge,
- är tjänsteleverantör och har påbörjat eller ska påbörja arbetsuppdrag i Norge
- har behov för att resa genom Norge för att ta sig hem.
Utlänningar som endast ska uppehålla sig i transit på flygplats innan utresa från Norge.

Den 12:e maj tillkom undantag från bortvisning för nedan grupper:
- EES-medborgare som äger fast egendom i Norge, inklusive fritidsbostad, och som ska besöka den. Undantaget gäller husägaren och medlemmar i dennes hushåll.
- EES-medborgare som ska besöka familj bosatt i Norge. Regelverket – familjekretsen – ser olika ut beroende på om du ska besöka norsk familj eller familj som inte är norsk. Förtydligande ges i frågor och svar på UDI:s webbplats.

Var uppmärksam på att du trots undantag från bortvisningsreglerna kan omfattas av karantänsbestämmelserna vid inresa till Norge. Läs mer om karantän resp. isolering på www.helsenorge.no

Observera - krav på dokumentation
Den som önskar åberopa något av undantagen i bortvisningsbestämmelserna måste vid behov vid gränskontrollen kunna uppvisa dokumentation som styrker att han/hon faller in under ett av de aktuella undantagen.
  

Arbetsresa Norden  
Undantag från bortvisning och resekarantän gäller så länge du reser i arbetet och under tid du är i arbete. Intyg/dokumentation som styrker att du är på arbetsresa  uppvisas vid gränspassagen. Läs mer på norska regeringens webbplats under rubrikerna:

Karantänsbestämmelser

Norge har beslutat att alla resande vid hemkomst till Norge ska sitta i karantän i hemmet under 10 dagar. Karantänplikten, som gäller även om man är symptomfri, ändrades den 7 maj från 14 till 10 dagar. 
Läs mer om karantänsreglerna - resekarantän och smittokarantän - på HelseNorges webbplats eller på regeringens webbplats.
Karantänsbestämmelserna i sin helhet finns i Covid-19-föreskriften. I föreskriftens § 6 finns vissa undantag från resekarantän. 

  • Från och med den 17 mars kan utländska medborgare som sitter i karantän men som är symptomfria lämna Norge. Läs mer här

Reserestriktioner

Norska UD avråder sedan den 14 mars från alla utlandsresor som inte är absolut nödvändiga, till samtliga länder. Beslutet gäller till 20 augusti. Läs mer här. Frågor och svar om  reseråd och resor till/från Norge hittar du här.

Viktiga länkar

Norska myndigheter:

Folkhelseinstituttets (FHI) webbplats publiceras fakta och råd om viruset liksom råd om hur man förebygger smitta. 

Helsenorge  publiceras viktig information riktad till allmänheten. 

Regeringen har en samlingssida över åtgärder samt reseråd från UD. www.regjeringen.no/korona

Vid misstanke om smitta ring i första hand din fastlege, i andra hand legevakten på tel. 116 117.

Svenska myndigheter:

I Sverige hänvisas till Folkhälsomyndighetens webbplats liksom till krisinformation.se . Information från regeringen hittar du här. 

Ladda gärna ner appen UD Resklar. Appen samlar alla svenska ambassaders reseinformation på ett ställe.

Allmänna säkerhetsläget

Norge är ett tryggt och säkert resmål och det allmänna säkerhetsläget i landet är gott. Iaktta normal försiktighet med pengar, pass, kreditkort och andra värdesaker.

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. Det är Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT, som ansvarar för att göra strategiska bedömningar av terrorhotet mot Sverige och svenska intressen på kort och lång sikt.
Se även UD:s sida om Terrorism och turism

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Norska säkerhetspolisen, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) publicerade i februari sin hotbildsbedömning för 2020 - Trusselvurdering 2020. PST skriver att extrem islamism och högerextremism utgör de största terrrorhoten mot Norge. PST bedömer det som "mulig" att det finns personer i båda miljöerna som kan försöka utföra terrorangepp mot Norge. Hotnivån "mulig" motsvarar nivå 3 på en femgradig skala. 

Norska myndigheters informationskanal till befolkningen vid kris http://www.kriseinfo.no

Norska säkerhetspolisen/Politiets sikkerhetstjeneste (PST) http://www.pst.no/
Norska Justitie och beredskapsdeparementet Justis- og beredskapsdepartementet om samfunnssikkerhet og beredskap.

Naturförhållanden och katastrofer

Väderförhållandena i Norge kan ändras snabbt och påverka möjligheten att ta sig fram i naturen, på vägarna och med andra transportmedel. Kraftiga regnoväder kan orsaka lokala omfattande översvämningar. Bil-, tåg- och flygtrafik kan påverkas av dimma och kraftig nederbörd.

Beroende på årstid, var i Norge du befinner dig liksom hur du tar dig fram rekommenderas du att hålla dig uppdaterad om vädret.
Webbplatser med information om vädret
www.yr.no/
www.storm.no/

Varning om risk för översvämning (flom), snöskred och jordskred m.m. ges av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i samarbete med Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og Bane NOR på
www.varsom.no/
https://www.facebook.com/varsom.no

Vinterväglag och väderleksförhållanden kan innebära att en del fjällvägar/tunnlar har begränsad framkomlighet, är öppna endast för körning i kolonn eller är helt stängda. Kartbilder med information om stängda vägavsnitt, tunnlar, bompeng m.m. finns här Statens vegvesen

In- och utresebestämmelser

Passfrihet inom Norden
Vid resor inom Norden (undantaget Svalbard*) krävs inte pass för svenska medborgare. Du bör ändå ha med dig giltig legitimation för att styrka din identitet och ditt nordiska medborgarskap. För nordiska medborgare räcker det med ett körkort eller nationellt id-kort utfärdat i nordiskt land. För mer detaljerad information:
Polisen - Tillfälliga gränskontroller
Norska polisens information Ut og reise–må du ha med pass?
Nordiska rådet – Den nordiska passkontrollöverenskommelsen

*Särskilda in- och utresebestämmelser gäller för resa till SVALBARD 
För svenska medborgare som reser till/från Svalbard krävs giltigt pass eller nationellt id-kort.
Svalbard är inte del av vare sig Schengen-området eller den nordiska passöverenskommelsen. Detta innebär obligatorisk kontroll av giltig resehandling.
http://www.visitsvalbard.com  

Resa med djur
Information om att resa med husdjur mellan Sverige och Norge finns här
Jordbruksverket – Reseguide för hundar och katter
Norska tullen – Reise med dyr
Mattilsynets vägledning – Slik reiser du med kjæledyret ditt

Resa till EU/EES-land utanför Norden
Vid resa till EU/EES-land utanför Norden behöver du alltid giltig resehandling. Pass eller nationellt id-kort, som utfärdats av Polisen, är de enda giltiga handlingar som styrker din identitet och ditt medborgarskap. Körkort och vanligt id-kort, utfärdat av en bank eller Skatteverket, är inte godkända resehandlingar.
Polisen – Resor inom EU

Andra länders in- och utresebestämmelser
Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för information om andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Hälso- och sjukvård

Svensk medborgare som tillfälligt vistas i Norge har rätt till nödvändig vård*. Baserat på en nordisk överenskommelse räcker det att du visar upp en giltig id-handling och uppger din bostadsadress i Sverige för att få nödvändig vård. Den nordiska överenskommelsen täcker i vissa fall extra utgifter för hemresa.

Norge har tre olika larmnummer110 brandkår, 112 polis, 113 ambulans och ett separat nummer 116117 till läkarjouren.

Europeiska sjukförsäkringskortet
Vid resa till EU/EES-land (utanför Norden) rekommenderas att ta med EU-kortet. Kortet är gratis, beställs hos Försäkringskassan, visar att du är försäkrad i Sverige och ger dig rätt till nödvändig sjuk- och tandvård* i det EU/EES-land där du vistas tillfälligt. Kostnad för sjuktransport till Sverige täcks inte av EU-kortet.

* nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer tillbaka till Sverige. Det är alltid läkare eller annan vårdpersonal som bedömer om vården är nödvändig. Bedömningen beror på vilken sjukdom du har och hur länge du ska stanna i landet. 

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor. Svensk lag gäller bara i Sverige.

Norge är inte medlem i EU. För information om regler kring införsel av valuta, läkemedel, alkohol, tobak och övriga varor se www.toll.no/

Kriminalitet och personlig säkerhet

Resenärer bör vara särskilt vaksamma i stora folksamlingar, på tåg och i tunnelbanan. Ditt pass är ett värdefullt dokument. Förvara det på ett säkert sätt.

Se upp för ficktjuvar Håll alltid uppsikt över handväskor, väskor etc. Gör kopior på värdehandlingar som pass, biljetter, försäkringshandlingar och kreditkort. Lämna en uppsättning hemma och förvara en i packningen. Pass, pengar, biljetter och andra värdeföremål bör förvaras på ett säkert ställe.

Uttag av pengar i bankomat (minibank) Om möjligt, rekommenderas att du använder bankomat (minibank) inne på bankkontor/livsmedelsaffär. Vid bankomatuttag, skydda din personliga kod, och var uppmärksam så att ingen uppehåller sig alltför nära dig/bankomaten. Ofta händer det att tjuvarna distraherar dig ett ögonblick och tar kort/pengar. Kontrollera att ingen har försökt göra åverkan på bankomaten så du t.ex. riskerar bli utsatt för skimming av ditt bankkort.

Trafiksäkerhet

Promillegränsen är 0,2.

Även små överträdelser av hastighetsgränsen (5-10 km/h) kan leda till höga böter. Polisen inkasserar böter på plats av personer bosatta utanför Norge. Bilen kan tas i beslag tills böterna betalats.

Det är förbjudet att skicka sms eller tala i handhållen mobiltelefon under körning. Telefonsamtal med hands-free är tillåtet.

I Norge är det tillåtet att cykla på trottoarer och gångvägar. Fotgängare och cyklister har företräde i trafiken. Var uppmärksam!

Information om väg- och trafikförhållanden
Det norska vägnätet håller på det hela taget god standard. Tunnlar och vägfärjor är vanligt förekommande. En del vägar är smala och kurviga med branta stigningar. Vinterväglag och väderleksförhållanden kan innebära att en del fjällvägar/tunnlar har begränsad framkomlighet, är öppna endast för körning i kolonn eller är helt stängda. Reseinformation om begränsad framkomlighet, stängda vägavsnitt, tunnlar, bompeng, kolonn-körning m.m. finner du här   Statens vegvesen

Vägtullavgift
Vägtullavgifter, på norska bompeng, är vanligt förekommande och alla fordon oavsett ursprung debiteras. Betalstationerna är helautomatiska och det går inte att betala på plats. Enklast är att sköta detta online genom att registrera sig hos EPC (Euro Parking Collection plc) redan innan avresan. Gå in på http://www.autopass.no/ och registrera dina uppgifter under rubriken Visitors Payment.

Nya regler för vägtullavgiften i Oslo från 1 oktober 2017  
Sedan den 1 oktober 2017 är vägtullarna i Oslo miljömässigt differentierade, vilket innebär reducerade avgifter för fordon som anses vara miljövänliga. Avgiften är kopplad till vilken typ av bil du kör, i hur stor grad din bil förorenar luften och vilken tid på dygnet du passerar vägtullen. Norska vägverket uppmanar därför alla att registrera miljödata för fordonet innan de anländer till Oslo.

För registrering och mer information: https://www.epcplc.com/environmental_differentiation/ http://www.autopass.no/ välj rubriken Visitors payment.

Dubbdäcksavgift
I Oslo, Bergen, Trondheim och Stavanger är det obligatoriskt att betala dubbdäcksavgift, piggdekkgebyr, Mer info ges i länkarna nedan.
Oslo kommune - Piggdekkgebyr
Bergen kommune – Piggdekkgebyr
Trondheim Parkingering – Piggfritt
Stavanger Kommune – Piggdekkgebyr i Stavanger

Försäkringsskydd

Säkerställ innan resan påbörjas att du och ditt ressällskap har en gällande reseförsäkring eller hemförsäkring med reseskydd. Om olyckan är framme och du saknar försäkring kan din resa bli väldigt dyr.

Om du är sjuk, gravid, reser till ett farligt område, ägnar dig åt en riskfylld hobby etc. rekommenderas du att kontrollera med försäkringsbolaget att försäkringen gäller just din situation och vad den mer exakt täcker. Ingår till exempel kostnad för sjukhusvård, hemtransport med ambulansflyg eller hemtransport vid dödsfall?

Övriga upplysningar

Larmnummer
Norge har tre olika larmnummer110 brandkår, 112 polis, 113 ambulans och ett separat nummer 116117 till läkarjouren.

Turistinformation
http://www.visitnorway.no/

UD:s hemsida finns nyttiga länkar samt ytterligare information om vad man bör tänka på inför en stundande utlandsresa.

Resklar – UD:s reseinformation direkt i fickan