• Svenska

Om utlandet Nordmakedonien

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 23 apr 2024, 19.10

Aktuella händelser

Inga säkerhetsincidenter har rapporterats.

Allmänna säkerhetsläget

Resenärer rekommenderas att iaktta sedvanlig försiktighet, undvika demonstrationer och stora folksamlingar samt att följa mediernas nyhetsrapportering och eventuella uppdateringar på ambassadens hemsida.

Några allvarligare risker för besökare förutses inte. Nordmakedonien är fortsatt ett lugnt och säkert land att besöka. Falska bombhot har de senaste veckorna rapporterats mot framförallt skolor men också shoppinggallerior, flygplatsen, tågstationer och andra inrättningar. Besökare i landet rekommenderas dock att iaktta sedvanlig försiktighet, vara vaksamma på tecken på demonstrationer och undvika plötsliga folksamlingar. De senaste åren har demonstrationer varit återkommande i särskilt Skopje, men dessa fortlöper vanligtvis utan incidenter.

Det våld som kan förekomma är främst utslag av kriminalitet men drabbar mycket sällan utländska besökare. I vissa otillgängliga områden i landets norra delar, som gränsar mot Kosovo, finns fortfarande en kvarvarande liten risk för minor sedan Kosovokonflikten 1999 och den inrikespolitiska konflikten i Makedonien 2001. I övriga delar av landet är risken obefintlig.

Terrorism

Hotbedömning

Till följd av terrordåden i Paris den 13 november 2015 beslutade säkerhetsrådet i Nordmakedonien dagen därpå att höja beredskapen för säkerhetsincidenter. Det är i dagsläget oklart hur länge denna förhöjda beredskap består.

Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst.

Råd till svenska resenärer

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

In- och utresebestämmelser

Sveriges ambassad i Skopje eller Utrikesdepartementet ansvarar inte för inresebestämmelser till Nordmakedonien. Kontrollera därför de aktuella inresebestämmelserna med Nordmakedoniens egna myndigheter eller närmaste ambassad, exempelvis Nordmakedoniens ambassad i Stockholm. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Vid in- och utresa till Nordmakedonien krävs svenskt pass eller nationellt id-kort. Passet och det nationella id-kortet måste vara giltiga i minst 3 månader efter planerad utresa från landet. Det går även bra att resa med svenskt provisoriskt pass.

Observera att vid utresa från Sverige måste svenska medborgare enligt passlagen alltid medföra giltigt pass vid resa till ett land utanför EU/EES. Detta gäller även vid utresa till länder där destinationslandet accepterar inresa med nationellt id-kort, exempelvis Nordmakedonien.

Svenska medborgare behöver inget visum för transit genom eller vistelse i Nordmakedonien i upp till 90 dagar. För vistelse i Nordmakedonien i upp till 15 dagar krävs inte heller visering för personer med permanent uppehållstillstånd i ett EU-land.

Om slutdestinationen för resan inte är Nordmakedonien, kontakta respektive lands myndigheter eller närmaste ambassad för aktuella inresebestämmelser.

Utländska medborgare ska enligt lag anmäla sin vistelse i landet vid närmaste polisstation inom 24 timmar. För hotellgäster ombesörjs anmälan normalt av hotellpersonalen. Vid privat boende ska resenären registreras tillsammans med lägenhets- eller fastighetsägaren.

Obligatorisk reseförsäkring
I enlighet med landets utlänningslag kontrollerar gränspolisen att utländska resenärer har giltig reseförsäkring. Inrikesministeriet informerar om att resenären ska köpa reseförsäkring i hemlandet före resan och att resenärer utan reseförsäkring kan vägras inresa i Nordmakedonien. Kravet gäller alla utländska medborgare, även resenärer från Kosovo och Albanien.

Medborgare i EU är sedan februari 2009 undantagna från kravet på reseförsäkring. Sjukvård kan dock bli mycket dyr och utan reseförsäkring kan sjukhus vägra att ta emot den vårdsökande om denne inte kan uppvisa tillräckliga medel.

Valuta
In- och utförsel av utländsk valuta över 2 000 EUR respektive 20 000 MKD ska deklareras vid gränspassagen. Växelkursen makedoniska denarer mot euron är stabil, cirka 1 EUR= 61 MKD.

Dubbelt medborgarskap
Personer med dubbelt medborgarskap betraktas i Nordmakedonien som enbart medborgare i Nordmakedonien. Enligt landets lagar ska resenär med dubbelt medborgarskap inneha ett pass utfärdat av myndigheterna i Nordmakedonien vid utresa ur landet.

Om dubbelt medborgarskap på regeringen.se

Resor till/från Kosovo
Passkontrollanterna i Kosovo stämplar normalt in- och utresa i resenärens pass. Stämpeln har texten "Republic of Kosovo" och resenär med sådan stämpel i passet kan vid inresa i Serbien få svårigheter vid den serbiska gränsen. Enligt information som inkommit till ambassaden makuleras/överstämplas stämpel med texten "Republic of Kosovo" av serbisk gränspolis för att göra det möjligt för resenären att använda sitt pass för resa in i Serbien.

Om resenären vill resa genom Serbien och ut ur Serbien efter besök i Kosovo krävs att inresa i Serbien skett via en serbisk gränskontroll. Det är alltså inte möjligt att resa in i Kosovo med flyg eller landvägen via Nordmakedonien, Montenegro eller Albanien för att sedan direkt fortsätta sin resa med bil eller buss via Serbien. Inresa i Serbien måste ske via en etablerad serbisk gränskontroll mellan t.ex. Nordmakedonien och Serbien. Resenären kan däremot resa in i exempelvis Belgrad/Serbien och ut från Kosovo med flyg eller landvägen via Nordmakedonien.

Bilresenärer bör känna till att det gröna försäkringskortet inte gäller i Kosovo. En separat försäkring kan köpas vid gränsen.

Lokala lagar och sedvänjor

Resenär som stoppas/omhändertas av polisen har rätt att informeras om skälet till omhändertangandet. Polisen kan kvarhålla en person i upp till 24 timmar utan att åtal väcks. Vid kvarhållande ska ambassaden informeras. Den omhändertagne har rätt att bli tilltalad på ett språk som denne förstår, och har på begäran rätt till advokat.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Rån och inbrott förekommer men den personliga säkerheten är relativt god och utlänningar blir sällan angripna i Nordmakedonien. Fick- och väskstölder är dock relativt vanligt förekommande i centrala delar av de större städerna, främst kvällstid och kring butiker och barer/restauranger. Risk finns också att bli bestulen på flygplatsen.

Vapenförekomsten är stor. Det vanliga festskjutandet (i luften) vid bröllop och andra liknande evenemang innebär ett riskmoment.

Missbruk av kreditkort är vanligt. Var därför uppmärksam vid betalning med kreditkort. Kontant betalning är säkrare och det finns gott om uttagsautomater.

Den organiserade brottsligheten är omfattande.

Trafiksäkerhet

Bilburna resenärer bör känna till att många av vägarna i Nordmakedonien är i dåligt skick och att huvudvägarnas kapacitet är otillräcklig för den växande trafiken. Motorvägar finns i begränsad omfattning och är belagda med vägavgift. Det finns gott om bensinstationer i de större städerna samt utmed större vägar.

Trafiken är livlig i främst Skopje och huvudstadens närområde samt på huvudlederna från Skopje mot Grekland och Ohrid. Vägarna till och från Grekland, Serbien och Bulgarien trafikeras av tung långtradartrafik. Vägnätet bortom huvudvägarna, i synnerhet i de mer bergiga områdena, kräver ofta fyrhjulsdriven bil och vägarna kan vara oframkomliga vintertid. Vintervägarna kan allmänt vara besvärliga med halka, dimma och stenskott. I bergspassen är det vanligt med nedrasande stenar och stenblock.

Vid mörkerkörning bör man vara särskilt uppmärksam med tanke på att jordbruksmaskiner och cyklister utan lyse, boskap, trasiga fordon och hästskjutsar, liksom fotgängare, ofta rör sig längs vägarna – även utmed motorvägarna.

Svenskt körkort är giltigt i Nordmakedonien. I större städer finns möjlighet att hyra bil och de flesta större biluthyrningsfirmorna finns representerade.

Högsta tillåtna alkoholhalt vid bilkörning är 0,5 promille (för yrkeschaufförer 0,0 promille), det är lag att använda säkerhetsbälte i förar- och främre passagerarsätet, bilar ska ha tända halvljus även dagtid och det är förbjudet att tala i mobiltelefon vid bilkörning. Efterlevnaden av dessa regler är dock bristfällig.

Poliskontroller är vanliga men trafikdisciplinen och därmed trafiksäkerheten är sämre än i Sverige. Eventuella böter ska inte betalas direkt till polisen utan inbetalas på bank eller postkontor.

Naturförhållanden och katastrofer

Nordmakedonien har upplevt naturkatastrofer i modern tid, men överlag föreligger ingen överhängande risk för mycket allvarliga jordbävningar, skogsbränder, laviner eller översvämningar. För information om lokala myndigheters beredskap hänvisas till landets krishanteringscenter.

Jordbävning
Nordmakedonien ligger i ett seismiskt relativt aktivt område. Mindre skalv inträffar med viss regelbundenhet. Den största jordbävningen som landet upplevt i modern tid inträffade 1963 och raserade större delen av huvudstaden. Den 11 september 2016 skedde en serie större skalv, varav det största uppmätte 5,3 på Richterskalan. Dessa jordskalv orsakade emellertid ingen allvarligare förödelse. Under sommaren 2017 har flera mindre jordskalv inträffat i semesterorten Ohrid i sydvästra delen av landet, men utan att några personer skadats.

Klimat
Under sommarmånaderna kan temperaturen stiga till över 40º C. Det är då vanligt med skogsbränder som kan innebära störda kommunikationer, lokal vattenbrist och hälsoproblem. Under vintern är det relativt vanligt att Skopjes internationella flygplats stängs på grund av dimma.

Jordbävningsberedskap i Nordmakedonien

När jordbävningen väl börjat har man ofta bara några korta sekunder för att hinna skydda sig. Om en jordbävning skulle bryta ut, är det nödvändigt att agera mycket  snabbt.

Beredskap
Här nedan följer några rekommendationer:

 • Tunga föremål och sådana som lätt kan gå sönder bör placeras på de nedersta hyllorna.
 • Kontrollera att elektriska ledningar, gasledningar och varmvattenberedare är i sin ordning.
 • Försäkra dig om var huvudströmbrytare för gas, vatten och elektricitet är placerade.
 • Eventuella sprickor i tak och väggar bör undersökas och repareras.
 • Skaffa brandsläckare till hemmet.
 • Det finns en rad appar med uppdaterad information om aktiva jordskalv som man kan ladda ned om man har en "smartphone", däribland appen Lastquake.

Under jordbävningen

 • Om du befinner dig inomhus, sök skydd under ett stadigt bord, till exempel där du kan undgå att träffas av nedfallande skåp, bokhyllor och andra föremål. En tom korridor kan också rekommenderas. Undvik att stå nära fönster som kan krossas och förorsaka glassplitter.
 • Om en eld skulle bryta ut, släck den så snart som möjligt. Tänk på faran med gasspisar, elektricitet och övriga energikällor. Se till att brandfarliga föremål förvaras på en säker plats. Det är oftast de efterföljande bränderna som leder till en större katastrof i samband med en jordbävning.
 • Rusa inte utomhus i panik utan vänta på ett lägligt tillfälle att lämna bostaden. Hänsyn får tas till husets stabilitet, grundvalar och kondition samt risken för nedfallande föremål utomhus, t.ex. fönsterglas och skyltar.
 • Använd trappor. Använd aldrig hissen under en jordbävning.
 • Planera i förväg hur du på snabbaste sätt skall kunna ta dig ut om du t ex inte kan få upp ytterdörren.
 • Om du befinner dig utomhus, så försök att skydda ditt huvud mot nedfallande föremål, väggar och ledningsstolpar, etc. En öppen plats är att rekommendera.
 • Om du befinner dig i en bil, så stanna omedelbart vid vägsidan och bli kvar i bilen för skydd. Undvik att parkera under broar och viadukter som kan störta ned.
 • Knäpp på lokalradion för att få information.

Efter jordbävningen

 • Var förberedd på eventuella efterskalv som kan åstadkomma ytterligare förödelse.
 • Om gasledning skadats, öppna fönster och stäng av huvudströmbrytaren.
 • Om elledningen skadats, stäng av huvudströmbrytaren.
 • Undvik skadade byggnader som lätt kan rasa och iakttag största försiktighet om du måste gå in i dem.
 • Följ via radio och TV de evakueringsinstruktioner som ges av lokala myndigheter.

Ambassadens uppgift
Ambassadens uppgift vid en jordbävning är i första hand att samordna information om de svenskar som bor i det drabbade området.

Efter en större jordbävning blir det viktigt att få fram och förmedla information om hur det står till med svenskar i det drabbade området. Informera därför din arbetsgivare och ambassaden om din situation. Försök också kontakta dina anhöriga i Sverige.

Telefonsystemen kommer kanske inte att fungera till fullo och det blir flaskhalsar när all information ska tas emot och vidarebefordras, samtidigt som många frågor kommer från anhöriga och medier. Försök att informera ambassaden, som kommer att göra allt för att kunna hantera alla samtal. Ambassaden kan lättast bistå de svenskar som i förväg  registrerat sig.
Det är därför angeläget - men ingen skyldighet - att svenskar som bor och vistas i Nordmakedonien under längre perioder anmäler sig till ambassaden och ser till att hålla adressuppgifterna aktuella samt att meddela ambassaden vid definitiv avflyttning från Nordmakedonien. För att onödiga efterforskningar ska kunna undvikas, är det önskvärt att du, om du tillfälligt befinner sig utanför Nordmakedonien när en jordbävning inträffar, hör av dig till ambassaden eller UD och till dina anhöriga i Sverige.

I Nordmakedonien verksamma svenska företag och organisationer förutsätts själva ta kontakt med sina anställda. Information om deras belägenhet och eventuella hjälpbehov bör omgående föras vidare till ambassaden.

I vissa fall kan det vara lättare att ringa ut från ett katastrofområde än in. Du bör därför givetvis själv försöka kontakta arbetsgivare, ambassaden och anhöriga i Sverige. Om du har uppgifter om andra svenskar, är sådan information av stort värde. Detsamma gäller uppgifter om övriga nordiska och EU-länders medborgare, eftersom vi samarbetar och utbyter information med deras ambassader. Ambassaden kommer också att försöka lokalisera svenska medborgare med hjälp av berörda myndigheter och organisationer i Nordmakedonien. 

Hälso- och sjukvård

De sanitära förhållandena i Skopje är tillfredsställande men något sämre utanför tätorterna. Kranvatten är ofta mycket kalkhaltigt och mineralvatten/buteljerat vatten rekommenderas. På enklare restauranger utanför de större orterna bör man undvika grönsaker och kött som inte är genomstekt.

Sjukvården i Nordmakedonien är av skiftande kvalitet, särskilt på mindre orter är standarden ofta låg. I Skopje finns ett antal privata sjukvårdsmottagningar som håller högre standard än de statliga klinikerna. Det kan ibland vara svårt att hitta vissa mediciner och resenärer som är beroende av mediciner (diabetiker, allergiker m.fl.) bör ta med sig egen medicin. Det finns gott om apotek i Nordmakedonien.

Resenären bör känna till att övermedicinering av antibiotika samt föråldrade behandlingsmetoder fortfarande förekommer inom sjukvården.

Luftföroreningar kan vara besvärande, särskilt vintertid i Skopje och de större städerna. Personer med luftrörsproblem kan få extra besvär. Personer i riskgrupperna (äldre, barn och de med sjukdomshistorik) kan konsultera med läkare innan resa.

Vaccinationer
En allmän rekommendation inför resan till Nordmakedonien är att resenären vaccineras mot hepatit A och B. Resenär som planerar tillbringa tid i naturen bör även vaccineras mot fästingencefalit. Även vaccination mot polio och stelkramp rekommenderas. Vaccinationer erbjuds vid sjukvårdsmottagningar i Nordmakedonien.

Tandvård
God tandvård erbjuds vid vissa tandkliniker och priserna är betydligt lägre än i Sverige.

Resa i Nordmakedonien

Nordmakedonien är ett vackert och bergigt land som lämpar sig väl för vandring och bergsklättring. Landet har inlandsklimat; vintertid ligger medeltemperaturen strax under noll, men kan sjunka till minus 15 grader, medan somrarna är heta med temperaturer på 30-40 grader under juni till augusti.

Huvudspråken i Nordmakedonien är makedonska och albanska. Resenärer klarar sig relativt bra med engelska, särskilt i städerna. Vid kontakter med albansk befolkning kan tyska komma till användning. På landsbygden är språkkunskaperna mera begränsade.

Energiförsörjningen är inte helt säker i regionen, och det finns risk att även Nordmakedonien drabbas av längre eller kortare elavbrott.

Möjligheterna att betala med kort och ta ut pengar är generellt goda i de större städerna, men det finns också många affärer som saknar korthantering.

Försäkringsskydd
Inför resa till Nordmakedonien bör man teckna en heltäckande reseförsäkring. Resenären bör kontrollera att försäkringen även täcker Nordmakedonien, då vissa försäkringsbolag inte gör det, särskilt när det gäller bilstöldsförsäkring. Ett ytterligare försäkringsskydd kan då vara nödvändigt. Vänd dig till ditt försäkringsbolag för detaljerad information.

För viktiga telefonnummer i Nordmakedonien hänvisas till följande sida.

Ambassaden

21 dec 2023

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands