Om utlandet Moldavien

Svenska reformsamarbetet med Moldavien

Strategin för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa för 2021–2027 är ett långsiktigt ramverk som vägleder vårt stöd till reformagendan och främjandet av hållbar och demokratisk utveckling, med ett multidimensionellt fattigdomsfokus.

Den sjuåriga strategin beskriver fyra huvudmål:

1. Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatsprincipen och jämställdhet, vilket inkluderar:

  • Bättre demokratiskt styre och respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen,
  • Bättre förutsättningar för ansvarsutkrävande, ökad transparens och minskad korruption,
  • Bättre utsikter för ett jämställt samhälle.

2. Fredliga och inkluderande samhällen, vilket  inkluderar:

  • Bättre förutsättningar för inkluderande försoningsprocesser och konflikt- och våldsförebyggande insatser.

3. Miljö-och klimattålig hållbar utveckling och hållbar användning av naturresurser, vilket inkluderar :

  • Bättre förutsättningar för minskad miljöpåverkan, hållbar förvaltning och användning av naturresurser samt skydd, bevarande och återställande av biologisk mångfald och dess ekosystem,
  • Minskad klimatpåverkan, inklusive ökad tillgång till förnybar energi och högre energieffektivitet,
  • Bättre anpassningsförmåga och stärkt motståndskraft mot klimatförändringar och miljö- och naturkatastrofer.

4. Inkluderande ekonomisk utveckling, som inkluderar:

  • Förbättrade möjligheter till produktiv anställning och anständigt arbete,
  • Förbättrade försörjningsmöjligheter för grupper som är utanför  eller diskriminerade,
  • Stärkta förutsättningar för fri, rättvis och hållbar handel.

 About Swedish Development Cooperation in Moldova

List of projects in Moldova

Sveriges bilaterala reformsamarbet kompletteras med regionala program och samarbete genom andra kanaler såsom Svenska Institutet. Genom Openaid kan du hitta all svensk support globalt såväl som per land, inklusive Moldavien.

Utvecklingssamarbetet mellan Sverige och Moldavien påbörjades år 1996. Läs mer om utvecklingssamarbetet på Sidas webbsida: www.sida.se

_____________________________________________________________

Under 2014 till 2021 gav Sverige ekonomiskt stöd till moldaviska partner under "Resultatstrategin för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa, västra Balkan och Turkiet 2014-2020" (du hittar hela strategin här), vilket främjar europeisk integration genom tre nyckelområden:

1. Förbättrad ekonomisk integration med EU och utveckling av marknadsekonomin

2. Stärkt demokrati, större respekt för mänskliga rättigheter och en mer fullt utvecklad rättsstat

3. En bättre miljö, minskad klimatförändring och ökad motståndskraft mot miljöpåverkan och klimatförändringar en uppsättning förväntade resultat inom alla resultatområden.

Läs mer om EU:s utvecklingssamarbete med Moldavien här.

Läs mer om arbetet mot korruption i utvecklinssamarbetet här.

 

Utvecklingssamarbete

Målet för svenskt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Alla som bor i Sverige och betalar skatt är med och bidrar.

Läs mer