Om utlandet Moldavien

Svenska reformsamarbetet i Moldavien

I den svenska samarbetsstrategin med Moldavien för perioden 2014-2020 är det övergripande målet på lång sikt att Moldavien är väl integrerat med EU, inklusive unionens värderingar. Målet för samarbetet i Östeuropa är att stärka demokratin, rättvis och hållbar utveckling och en närmare anpassning till Europeiska unionen och dess värderingar. Utvecklingssamarbetet med Moldavien kommer därmed att bidra till målet för Sveriges politik för global utveckling baserad på ett rättighetsperspektiv och fattigas perspektiv.

Det svenska stödet består av tre sektorer: demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och hållbar infrastruktur samt marknadsutveckling. Stödet kommer att stärka fortsatt harmonisering av lagar och förordningar med särskild inriktning på jämställdhet och respekt för mänskliga rättigheter. Investeringar i energiinfrastruktur kommer att komplettera stödet till institutionella reformer för att bidra till en mer hållbar utveckling i linje med internationella åtaganden. Ökad handel ska sporras genom harmonisering till EU: s förordningar och insatser för att sänka kostnaderna för att göra affärer i Moldavien.

Prioritet i alla sektorer ges till insatser som är relevanta för de områden som betonas i Moldaviens nationella utvecklingsplan, landets handlingsplan inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken eller motsvarande, och tillhörande lägesrapporter.

Sverige kommer också att stödja Moldaviens förmåga att förhandla djupgående och omfattande frihandelsavtal med EU och utveckla kapaciteten hos moldaviska bolag att exportera sina produkter till marknaden i Europeiska unionen.

Utvecklingssamarbetet med Moldavien kommer, så långt som det är möjligt, att omfatta även regionen Transnistrien. Målet bör vara att regionen helt eller delvis ingår i insatser som berör andra delar av landet, men särskilda bidrag som riktar sig till Transnistrien, som förtroendeskapande åtgärder, bör också genomföras.

Det svenska stödet uppgår till cirka 10 miljoner euro per år, med en möjlighet för en höjning mot slutet av fyraårsperioden. Utvecklingssamarbetet mellan Sverige och Moldavien inleddes 1996. Läs mer om utvecklingssamarbetet på Sidas webbplats: www.sida.se

 About Swedish Development Cooperation in Moldova

List of project in Moldova

Läs mer om EU:s utvecklingssamarbete med Moldavien här.

Läs mer om arbetet mot korruption i utvecklinssamarbetet här.

 

Utvecklingssamarbete

Målet för svenskt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Alla som bor i Sverige och betalar skatt är med och bidrar.

Läs mer