• Svenska

Om utlandet Litauen

Samordningsnummer

Nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, nationellt ID-kort eller varit folkbokförda i Sverige måste erhålla samordningsnummer innan det är möjligt att söka svenskt pass. Har vårdnadshavarna till ett nyfött barn inte gjort namnanmälan görs detta samtidigt. Ambassaden tar endast emot anmälan om namn och beställning av samordningsnummer om avsikten är att ansöka om pass eller nationellt id-kort för barnet.

För att ansöka om samordningsnummer:

Både barnet och vårdnadshavare ska personligen besöka ambassaden. Har barnet endast en vårdnadshavare ska detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.

Följande handlingar måste medtas i original till besöket på ambassaden:

Fyll i och ta med blanketten ”Anmälan namn” SKV 7750, underskriven av båda föräldrarna (vårdnadshavarna). Barn som har fyllt 12 år ska också underteckna namnanmälan.

  • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller annan giltig ID-handling. Om endast den ena föräldern är med vid ansökan skall han/hon ha med sig den andres pass/legitimation.
  • Födelseattest för barnet i original och vara utfärdat av behörig myndighet i födelselandet och innehålla uppgifter om barnets namn, födelsedatum, födelseort och föräldrar.
  • Förlossningsintyg eller graviditetsintyg
  • Personvis för de/den förälder som är svensk medborgare. Detta får inte vara äldre än en månad. Beställ personbevis hos Skatteverket,
  • Föräldrarnas vigselbevis (om gifta).

En medborgarskapsutredning av görs i samband med ansökan. För barn födda av svensk far, fött utom äktenskap utanför Sverige före den 1 april 2015 måste du göra en anmälan om svenskt medborgarskap. Ett barn fött efter den 1 april 2015 blir svensk medborgare vid födelsen om en förälder till barnet är svensk medborgare. För mer  information och blankett, se Migrationsverket

Att erhålla ett samordningsnummer tar upp till 2-3 månader. När samordningsnummer är klart ska en passansökan ske inom tre (3) månader i Sverige.

Skatteverket sänder beslutet om namn och samordningsnummer direkt till angiven adress med kopia till ambassaden. När samordningsnumret finns i svensk folkbokföring kan passansökan för barnet göras i Sverige. Om behov finns, kan du ansöka om provisoriskt pass för ditt barn på ambassaden.

Har du redan fått samordningsnummer sedan tidigare gäller nya regler från 18 juni 2021

Ett samordningsnummer har efter den 18 juni 2021 olika status:

*Aktivt

* Vilandeförklarat

Ett samordningsnummer blir vilande förklarat vid utgången av det femte kalenderåret om inte någon anmälan eller ansökan om förnyelse inkommit till Skatteverket.

Om du har ett giltigt pass så gäller det till sista giltighetsdag även om ett samordningsnummer blir vilandeförklarat. När du ansöker om nytt pass kommer ansvarig passmyndighet att begära förnyelse av samordningsnumret.

För information om vilken status ditt samordningsnummer har och när det blir vilandeförklarat vänder ni er till Skatteverket som är ansvarig myndighet.

Om du har ett samordningsnummer och byter kontaktadress ska du anmäla ny adress till Skatteverket. Det kan antingen vara en adress i Sverige eller en adress i ett annat land, men inte både och.

Du behöver också meddela Skatteverket om du byter personuppgifter så som namn eller medborgarskap.

Mer om samordningsnummer hittar du på Skatteverkets hemsida 

Beställning av samordningsnummer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer