• Svenska

Om utlandet Litauen

Regler för förnyelse av körkort

Riksdagen beslutade den 5 april 2017 om nya regler som berör dig som är permanent bosatt utomlands och ska förnya ditt svenska körkort.

Permanent bosättning

Den 5 april 2017 beslutade riksdagen om en ändring i körkortslagen som innebär att du antingen måste vara permanent bosatt i Sverige eller studera i Sverige sedan minst sex månader för att kunna förnya ditt svenska körkort. Regeländringarna påverkar dig som är permanent bosatt i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)*. Inom EES gäller redan dessa regler sedan tidigare.

Du som har ett svenskt körkort och bor utomlands kan använda ditt svenska körkort under dess giltighetstid. Därefter måste körkortet förnyas. Du som är permanent bosatt i ett land inom EES ska fortsättningsvis förnya körkortet till ett körkort utfärdat av behöriga myndigheter i det land du är bosatt i. Regeländringarna innebär att du som är permanent bosatt i ett land utanför EES inte längre kan förnya ditt svenska körkort, istället gäller reglerna om körkort i det land du är permanent bosatt i.

Med permanent bosättning avses bosättning under minst 185 dagar varje kalenderår till följd av:

  • personlig och yrkesmässig anknytning eller,
  • personlig anknytning som präglas av ett nära band mellan en person och den plats där personen bor, om yrkesmässig anknytning saknas.

Om du omväxlande bor i två eller flera stater, på grund av att din yrkesmässiga anknytning skiljer sig från din personliga anknytning, är din permanenta bosättning den plats till vilken du har personlig anknytning. Detta gäller under förutsättning att du regelbundet återvänder dit. Om du genomför en tidsbegränsad uppgift i ett annat land än det där du har personlig anknytning, behöver du inte återvända regelbundet till det land där du har en personlig anknytning för att anses vara permanent bosatt där. Det är Transportstyrelsen som prövar var du är permanent bosatt när det gäller körkortsfrågor.

 

Gäller inte dig som är tillfälligt utomlands

Du som är folkbokförd i Sverige men tillfälligt befinner dig utomlands på grund av studier, arbete eller en längre resa, kan fortfarande förnya ditt svenska körkort och få det utlämnat på en svensk ambassad eller ett konsulat.

 

Om du flyttar tillbaka till Sverige

I regel behöver du inte göra ett nytt förarprov för att få tillbaka den svenska körkortsbehörigheten. Kontakta Transportstyrelsen för att få veta vad som gäller i just ditt fall.

 

Ansök i god tid

De nya reglerna gäller från och med den 1 maj 2017.

Läs om hur du förnyar ditt körkort på Transportstyrelsens webbplats.

*EES-länderna: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Senast uppdaterad 12 sep 2023, 16.20