• Svenska

Om utlandet Lettland

Beställning av samordningsnummer i Lettland

För att ansöka om ett pass i Sverige för första gången, exempelvis för ett nyfött barn, så måste du först ansöka om ett samordningsnummer på ambassaden i Riga. Om du endast vill registrera ditt barns födelse och namn, så gör du det direkt till svenska Skatteverket.

För att ansöka om samordningsnummer (för att ansöka om provisoriskt pass) 

  • Både barnet och båda vårdnadshavare ska personligen besöka ambassaden. Har barnet endast en vårdnadshavare ska detta styrkas med intyg eller lagkraftvunnet domstolsbeslut.
  • Fyll i och ta med blanketten ”Förnamn och efternamn - Ansökan” SKV 7750, underskriven av båda föräldrarna (vårdnadshavarna). Barn som har fyllt 12 år ska också underteckna namnanmälan.
  • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller annan giltig ID-handling. Om endast den ena föräldern är med vid ansökan skall han/hon ha med sig den andres pass/legitimation.
  • Födelseattest för barnet i original, där båda föräldrarnas namn framgår.
  • En kvinna som är eller har varit folkbokförd i Sverige och som fött barn utomlands måste kunna styrka med kompletterande handlingar (intyg, förlossningsjournal eller liknande) att det är hon som varit gravid och fött barnet.
  • Föräldrarnas vigelsebevis i original (om gifta).
  • En medborgarskapsutredning görs i samband med ansökan. Blanketten finner du till höger.

Att erhålla ett samordningsnummer tar upp till 1-2 månader. Beställning av samordningsnummer på en ambassad eller konsulat får endast ske för passändamål. Passansökan bör således inkomma inom rimlig tid, ca tre månader, efter att barnet har tilldelats samordningsnummer. Passmyndigheten får endast rekvirera samordningsnummer för svenska medborgare.

Skatteverket sänder beslutet om namn och samordningsnummer direkt till angiven adress med kopia till ambassaden. När samordningsnumret finns i svensk folkbokföring kan passansökan för barnet göras. Om behov finns, kan du ansöka om provisoriskt pass för ditt barn på ambassaden i Riga.

Ett samordningsnummer som har tilldelats 2016 eller före 2016 och inte används kommer automatiskt att bli vilandeförklarade. Samordningsnumret kan förnyas om behov finns. För ytterligare information, se Skatteverkets hemsida Samordningsnummer - Folkbokföring | Skatteverket. 

Medborgarskapsutredning

Vid ansökan om samordningsnummer för barn gör ambassaden en medborgarskapsutredning. För barn födda av svensk far, fött utom äktenskap utanför Sverige före den 1 april 2015 måste du göra en anmälan om svenskt medborgarskap. Ett barn fött efter den 1 april 2015 blir svensk medborgare vid födelsen om en förälder till barnet är svensk medborgare. För mer information och blankett, se Migrationsverket.

För att endast registrera ditt barn i Sverige (ej ansöka om pass)

Om du inte ska ansöka om svenskt pass, är det ändå viktigt att anmäla födelsen till svenska Skatteverket eftersom folkbokföringen i Sverige inte automatiskt får reda på att barnet är fött. Använd blanketten ”Förnamn och efternamn - Ansökan” SKV 7750, underskriven av båda föräldrarna (vårdnadshavarna) samt skicka kopia av födelsebevis och vårdnadshavarnas pass till Skatteverket i Sverige. Kopiorna ska vara vidimerade av två vittnen.