• Svenska

Om utlandet Kina

Ansökan av samordningsnummer i Kina

Ambassaden rekvirerar samordningsnummer för nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, nationellt id-kort eller varit folkbokförda i Sverige, innan en passansökan kan göras. Ett samordningsnummer gäller som personnummer tills dess att man flyttar till Sverige. Du kan även ansöka om samordningsnummer vid generalkonsulatet i Shanghai eller Hong Kong om du tillhör deras upptagningsområden. Ansökan är avgiftsfri och får endast ske för passändamål.

Följande krävs vid ansökan om samordningsnummer:

  • barnet måste komma till ambassaden eller generalkonsulatet tillsammans med minst en av vårdnadshavarna. Om bara den ena föräldern lämnar in ansökan måste han/hon ha med sig den andres pass eller giltig fotolegitimation (original eller bestyrkt kopia),
  • blanketten ”Förnamn och efternamn – Ansökan” (SKV 7750) ska fyllas i och undertecknas av båda vårdnadshavarna
  • födelsebevis i original ska uppvisas
  • föräldrarnas pass eller annan giltig fotolegitimation i original
  • om föräldrarna är gifta och vigseln har skett eller blivit registrerad i Sverige, utdrag i original från Skatteverket (personbevis) ska uppvisas där det framgår att föräldrarna var gifta när barnet föddes.
  • föräldrarnas vigselbevis (om föräldrarna var gifta när barnet föddes, men vigseln inte är registrerad i Sverige)
  • faderskapsbekräftelse* eller faderskapsdom (om föräldrarna inte är gifta med varandra när barnet föddes)
  • förlossningsintyg eller graviditetsintyg (生产记录 på kinesiska) som visar att modern har burit och fött barnet ska uppvisas i original

Dokumenten födelsebevis, förlossnings- eller graviditetsintyg, vigselbevis samt faderskapsdom eller faderskapsbekräftelse måste översättas till engelska och förses med apostille innan ambassaden eller generalkonsulatet kan rekvirera samordningsnummer.

Läs mer om apostiller i Kina på Kinas ambassads hemsida.

*Ett barn fött efter 1 april 2015 blir automatiskt svensk medborgare om någon av föräldrarna är svenska medborgare. Om föräldrarna inte var gifta med varandra vid barnets födelse och endast fadern är svensk medborgare krävs det att faderskapet är fastställt via faderskapsbekräftelse eller faderskapsdom för att passmyndigheten ska kunna rekvirera ett samordningsnummer. I Kina saknas möjlighet till faderskapsbekräftelse motsvarande kraven i svensk rätt. Faderskapet måste därför bekräftas i domstol innan samordningsnummer kan rekvireras och pass utfärdas. Frågan om faderskapsdom är främmande i kinesiska domstolar och processen kan ta lång tid. Det är dessvärre inte möjligt att ansöka om en visering till Sverige för ett barn som är svensk medborgare.

Mer om medborgarskap för barn på Migrationsverkets webbplats.

Ett samordningsnummer kan ha olika status och nivåer

Den 1 september 2023 träder lagen om samordningsnummer i kraft. Även fortsättningsvis kan ett samordningsnummer vara aktivt eller vilande.

Ett samordningsnummer blir vilandeförklarat vid utgången av det femte kalenderåret om inte någon ansökan om förnyelse inkommit till Skatteverket.

Ett pass är giltigt till sista giltighetsdag även om ett samordningsnummer blir vilandeförklarat innan dess. Om ett barn med vilandeförklarat samordningsnummer ansöker om nytt pass kommer ansökan att parkeras i väntan på beslut från Skatteverket.

För information om vilken status ditt samordningsnummer har och när det blir vilandeförklarat vänder ni er till Skatteverket som är ansvarig myndighet.

Giltig ID-handling

I och med den nya lagen införs också fyra identietsnivåer kopplade till samordningsnumret. För att ansöka om pass eller nationellt ID-kort måste samordningsnumret ha den högsta nivån Styrkt identitet. Statusen och nivån påverkan ansökningskraven för pass eller nationellt ID-kort.

Om barnet saknar giltig svensk ID-handling måste samma handlingar som uppvisades vid den första ansökan om samordningsnummer uppvisas på nytt för satt samordningsnummret ska bli Aktivt - Styrkt identitet. 

Kontaktadress

Om du har ett samordningsnummer och byter kontaktadress ska du anmäla ny adress till Skatteverket. Det kan antingen vara en adress i Sverige eller en adress i ett annat land, men inte både och.

Du behöver också meddela Skatteverket om du byter personuppgifter så som namn eller medborgarskap.

Mer om samordningsnummer hittar du på Skatteverkets hemsida.