• Svenska

Om utlandet Kina

Förnyelse av pass för barn i Kina

Vid förnyelse av pass för barn under 18 år krävs följande:

  • Barnet måste komma till passmyndigheten (ambassaden/generalkonsulatet) tillsammans med minst en av sina vårdnadshavare. 
  • Om endast en av vårdnadshavarna kan åtfölja barnet måste den andra vårdnadshavarens medgivande lämnas in tillsammans med dennes ID-handlingar (original eller verifierad kopia). Skriftligt medgivande krävs av samtliga vårdnadshavare. Medgivandet måste vara bevittnat och får inte vara äldre än en månad. Blanketten finns här: Vårdnadshavares medgivande
  • Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.
  • Födelsebevis översatt till engelska, om barnet är född i utlandet
  • Ifylld blankett Uppgifter för utredning av svenskt medborgarskap
  • Barnets giltiga pass. Om passet inte längre är giltigt ska annan giltig svensk ID-handling medtas. Har barnet ingen giltig svensk ID-handling kan vårdnadshavare styrka barnets identitet. För barn med samordningsnummer som saknar giltig ID-handling gäller särskilda krav, se mer nedan.
  • Avgift för passet, som motsvarar SEK 1600 i lokal valuta och betalas kontant. Vid generalkonsulatet i Shanghai kan du betala avgiften med kort eller Alipay.

Vänligen observera att samtliga handlingar/dokument ska vara i original. 

Barn med samordningsnummer

Den 1 september 2023 träder lagen om samordningsnummer i kraft. Även fortsättningsvis kan ett samordningsnummer vara aktivt eller vilande.

I och med den nya lagen införs också fyra identietsnivåer kopplade till samordningsnumret. För att ansöka om pass eller nationellt ID-kort måste samordningsnumret ha den högsta nivån Styrkt identitet. Samordningsnumrets status och nivån påverkar ansökningskraven för pass eller nationellt ID-kort.

Om barnet saknar giltig svensk ID-handling måste samma handlingar som uppvisades vid den första ansökan om samordningsnummer uppvisas på nytt. 

Om ett barn med vilandeförklarat samordningsnummer ansöker om pass kommer ansökan att parkeras i väntan på beslut från Skatteverket.

Redan utfärdade pass är giltiga till det giltighetsdatum som står i passet.

Boka tid för passansökan

Ambassaden tar emot besökare för konsulära ärenden på onsdagar kl. 9.00-12.00 efter tidsbokning

Läs mer och boka tid för passansökan vid generalkonsulatet i Shanghai här: Pass och ID-kort Shanghai.