• Svenska

Om utlandet Kina

Ansökan om första pass för minderåriga i Kina

Innan du kan ansöka om pass för barn som inte tidigare haft svenskt pass måste barnets namn vara anmält till Skatteverket och barnet måste ha fått ett samordningsnummer. Det är passmyndigheten, det vill säga ambassaden eller generalkonsulatet, som beställer samordningsnumret från Skatteverket om ansökan sker utomlands.

Läs mer om hur du ansöker om samordningsnummer här.

När ditt barns namn är anmält till Skatteverket och har ett samordningsnummer kan du boka en tid vid ambassaden eller generalkonsulatet för att ansöka om pass. När du ansöker om passet krävs följande: 

  • Barnets namn ska vara anmält till Skatteverket och barnet ska ha ett samordningsnummer (se ovan).
  • Barnet måste komma till passmyndigheten (ambassaden/generalkonsulatet) tillsammans med minst en av sina vårdnadshavare. Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.
  • Om endast en av vårdnadshavarna kan åtfölja barnet måste den andra vårdnadshavarens medgivande lämnas in tillsammans med den andre vårdnadshavarens ID-handlingar (original eller verifierad kopia). Skriftligt medgivande krävs av samtliga vårdnadshavare. Medgivandet måste vara bevittnat och får inte vara äldre än en månad. Blanketten finns här: Vårdnadshavares medgivande
  • Födelsebevis översatt till engelska
  • Ifylld blankett Uppgifter för utredning av svenskt medborgarskap
  • Barnet vårdnadshavare ska styrka barnets identitet. 
  • Avgift för passet, som motsvarar SEK 1600 i lokal valuta och betalas kontant. Vid generalkonsulatet i Shanghai kan du betala avgiften med kort eller Alipay.

Pass för barn under 12 år har endast tre års giltighet.

Från och med juni 2018 kan ett samordningsnummer ha två olika status, aktivt och vilandeförklarat. Ett samordningsnummer blir vilandeförklarat vid utgången av det femte kalenderåret om inte någon anmälan eller ansökan om förnyelse inkommit till Skatteverket. 

Om en person med vilandeförklarat samordningsnummer ansöker om pass kommer ansökan att parkeras i väntan på beslut från Skatteverket. Födelsebevis i orginal behöver uppvisas vid ansökan om förnyelse av samordningsnummer.

För passökanden som är född utomlands och under 22 år finns särskilda bestämmelser angående passets giltighetstid och det svenska medborgarskapet. 

Ytterligare information finns på Migrationsverkets webbplats