• Svenska

Om utlandet Indien

Handel med utlandet

Handel och investeringar Sverige - Indien

 

Handel Sveriges export av varor till Indien uppgick år 2014 till 10 377 MSEK. Sveriges export till Indien utgör 1 % av Sveriges totala export och det gör Indien till Sveriges 20 största exportmarknad för varor. Kemikalier och tillverkade varor står för 88 % av den totala exporten och råmaterial och bränsle för 12 %.

Sveriges import av varor från Indien uppgick år 2014 till 5393 MSEK. Importen från Indien utgör 0,5 % av Sveriges totala import och detta gör Indien till Sveriges 29 största avsändningsland. Störst andel av importen från Indien, 92 %, utgörs av kemikalier och tillverkade varor. Den näst största importvaran från Indien och står för 6 % av värdet av värdet på den totala importen är mat, dryck och tobak. Övriga varuposter är råmaterial och mineraltillgångar med 2 % av den totala importen.

Direktinvesteringar Sverige har en lång historia vad gäller investeringar i Indien. Både Ericsson och Swedish Match har funnits etablerade i Indien sedan början på 1900-talet. Idag finns flertal svenska multinationella företag etablerade på den indiska marknaden, däribland ABB, Volvo Trucks, Astra Zeneca, Ericsson, Atlas Copco, Sandvik och SKF. Flera av dessa företag har dessutom de senaste åren investerat i forskning och utveckling i Indien. För närvarande finns omkring 170 svenska företag etablerade i Indien. De svenska direktinvesteringarna i Indien har varierat mellan olika år och uppgick under 2013 till 492 MSEK. Det totala värdet av svenska direktinvesteringstillgångar i Indien uppgick 2012 till ca 13 miljarder SEK.

 

Avtal på handels- och investeringsområdet Sverige och Indien ingick ett skatteavtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt år 1997 som senast ändrades den 1 oktober 2013. Sverige och Indien har även ett bilateralt investeringsskyddsavtal för ömsesidigt främjande och skydd för investeringar sedan år 2000. Indien är medlem i World Trade Organization (WTO) sedan 1995 och är följaktligen part i avtal inom ramen för WTO. Sedan 2007 pågår förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och Indien.

Skatteavtal: http://data.riksdagen.se/dokumentstatus/sfs-1997-918/html

Bilateralt investeringsskyddsavtal: http://www.regeringen.se/sb/d/408/a/11679  

Samförståndsavtal mellan Sverige och Indien

En rad samförståndsavtal har slutits mellan länderna, exempelvis på områdena energi, miljö och hälsa. För mer information, vänligen följ länken nedan.