• Svenska

Om utlandet Finland

Svenskt medborgarskap

Medborgarskap är ett rättsligt bindande förhållande som uppstår mellan en stat och en individ (medborgare) antingen automatiskt, efter en anmälan eller en ansökan. Endast den som är svensk medborgare har rätt att ha svenskt pass. En svensk medborgare har en ovillkorlig rätt att vistas i Sverige. Det är Migrationsverket som ansvarar för medborgarskapsfrågor.

Svensk medborgare kan man bli genom:

  • födelse
  • adoption
  • legitimation
  • ansökan
  • anmälan

Barn födda efter 1 april 2015
Barn som har fötts efter 1 april 2015 blir automatiskt svensk medborgare om någon av föräldrarna är svensk medborgare.

Barn födda före 1 april 2015
Barn som fötts före 1 april 2015 men efter 1 juli 2001 är svensk medborgare från födelsen om modern är svensk medborgare. Detsamma gäller om fadern är svensk medborgare och barnet fötts i Sverige. Har barnet fötts utomlands är barnet svensk medborgare om fadern var svensk vid barnets födsel och gift med barnets mor.

Ett barn som är fött utomlands med en svensk far och en utländsk mor som inte är gifta med varandra blir inte svensk medborgare vid födelsen. Barnets far kan lämna in en anmälan om svenskt medborgarskap för barnet till en svensk ambassad eller konsulat.

För frågor om medborgarskap i andra ärenden vänligen kontakta ambassaden.

Behålla svenskt medborgarskap efter 22 års ålder
Svenska medborgare som är födda utanför Sverige och aldrig har bott eller varit i Sverige förlorar sitt medborgarskap när de fyller 22 år. För att undvika detta måste man ansöka om att få behålla sitt medborgarskap efter att man fyllt 18 år men innan man fyller 22 år. Detta gäller dock inte om man före 22 års ålder har haft hemvist i Danmark, Finland, Island eller Norge under sammanlagt minst sju år. Man förlorar inte sitt svenska medborgarskap om detta skulle leda till att man blir statslös.

Dubbelt medborgarskap
Sverige accepterar dubbelt medborgarskap.

Läs mer om medborgarskap på Migrationsverket hemsida