• Svenska

Om utlandet Förenade arabemiraten

Beställning av samordningsnummer i Förenade Arabemiraten

Beställning av samordningsnummer i Förenade Arabemiraten

Nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, Nationellt identitetskort eller varit folkbokförda i Sverige måste erhålla samordningsnummer innan det är möjligt att söka svenskt pass eller Nationellt identitetskort. Har vårdnadshavarna till ett nyfött barn inte gjort namnanmälan görs detta samtidigt.
Namnanmälan på Skatteverkets hemsida.

Ansökan om samordningsnummer är avgiftsfri och görs hos Skatteverket via ambassaden. Samordningsnummer ska endast begäras om det är nödvändigt, för att till exempel kunna utfärda pass till nyfödda barn. Om samordningsnumret inte används inom 6 månader så kommer det att annulleras.

Ambassaden tar emot ansökningar om samordningsnummer på onsdagar mellan kl. 09:00-11:00. Ansökningsprocessen tar tid så vi uppmanar vårdnadshavare att komma tidigt och se till att det finns tidsmarginal. Båda vårdnadshavare måste närvara vid ansökan tillsammans med barnet. 

Originaldokumenten kommer att kontrolleras och återlämnas. Vårdnadshavarna måste medta kopior av originaldokument.

Följande handlingar krävs:

  • Födelsebevis i original ska uppvisas. Födelsebeviset ska vara utfärdat av en behörig myndighet i födelselandet och innehålla uppgifter om barnets namn, födelsedatum, födelseort och föräldrar. Födelsebeviset ska vara översatt till engelska och legaliserat av utrikesministeriet i utfärdande land.
  • Föräldrarnas vigselbevis i original, översatt till engelska och legaliserat av utrikesministeriet i utfärdande land eller personbevis/familjebevis för vårdnadshavare där civilstånd framgår, utfärdat av Skatteverket.
  • Pass i original, för er föräldrar och för barnet (om barnet har ett pass).
  • Förlossningsintyg eller graviditetsintyg, så kallad Birth Notification från sjukhuset.
  • För mödrar folkbokförda i Sverige, ett intyg från läkaren som intygar graviditeten.

Ifylld blankett SKV 7750 för namnanmälan som finns att ladda ner från Skatteverkets hemsida: https://skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/blanketterbroschyrer/blanketter/info/7750.4.39f16f103821c58f680007092.html

Efter att ansökan har lämnats in hos ambassaden, skickas ärendet vidare till Skatteverket. När beslut om samordningsnummer erhållits är det dags att boka tid för att avsluta passansökan. Ambassaden kontaktar vårdnadshavarna när Skatteverket har utfärdat ett samordningsnummer.

Nya regler om samordningsnummer träd i kraft 18 juni 2021 för dig som redan har ett samordningsnummer.

Samordningsnummer kan ha olika status:

  • Aktivt
  • Vilandeförklarat

Ett samordningsnummer blir vilande förklarat vid utgången av det femte kalenderåret om inte någon anmälan eller ansökan om förnyelse inkommit till Skatteverket.

Om du har ett giltigt pass så gäller det till sista giltighetsdag även om ett samordningsnummer blir vilandeförklarat. När du ansöker om nytt pass kommer ansvarig passmyndighet att  begära förnyelse av samordningsnumret.

För information om vilken status ditt samordningsnummer har och när det blir vilandeförklarat vänder ni er till Skatteverket som är ansvarig myndighet. Handläggningstiden är i regel mellan 4 och 5 veckor.

Om du har ett samordningsnummer och byter kontaktadress ska du anmäla ny adress till Skatteverket. Det kan antingen vara en adress i Sverige eller en adress i ett annat land, men inte både och.

Du behöver också meddela Skatteverket om du byter personuppgifter så som namn eller medborgarskap.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

OBS!

Det är i huvudsak myndigheter som begär förnyelse av ett samordningsnummer. Som enskild person så kan man enligt lagstiftningen endast förnya ett vilandeförklarat nummer genom att personligen besöka ett servicekontor i Sverige för att identifiera sig, lämna en kontaktadress och ange anknytningen till Sverige och skälen till det. Du kan därmed inte som individ förnya ditt samordningsnummer från utlandet själv.

Beställning av samordningsnummer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer