• Svenska

Om utlandet Albanien

Samarbetspartners

Utvecklingssamarbetet med Albanien utgör 4 procent av den nationella budgeten. Sveriges andel av ODA till Albanien uppgår till 8,2 procent (siffror från september 2021). De största givarna är EU, Tyskland, Schweiz, Italien, USA och Sverige. USA fasar ut. Sverige är den tredje största givaren inom EU-kretsen. Flera givare är aktiva inom rättsområdet/mänskliga rättigheter. EU:s stöd förmedlas genom olika strategier och program framförallt inom förmedlemskapsstödet, IPA. EU länkar sin landsstrategi så mycket som möjligt till den albanska strategin National Strategy for Development and Integration (NSDI). Med IPA III, 2021–2027, planeras fortsatt stöd för anpassning till EU:s regelverk samt genomförandet av nödvändiga politiska, ekonomiska, sociala och institutionella reformer. IPA III avser fokusera på: i) mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstat samt stärkt marknadsekonomi (”fundamentals first”) ii) stärkt samordning med andra regionala instrument och interna EU-policys samt iii) balans mellan ländernas resultat och förutsägbarhet.

Som Sveriges genomförandepartners kan nämnas multilaterala organisationer som är Världsbanken och FN via ”OneUN”. Svenska myndigheter är Statistiska Centralbyrån (SCB), Polisen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården, Naturvårdsverket, Skatteverket och Konstnärsnämnden. Ett nytt samarbete planeras tillsamman med MSB. De svenska samarbetsorganisationerna inom civilsamhället är Civil Rights Defenders, Olof Palmes Internationella Center, We Effect och Rädda Barnen. De albanska organisationerna och nätverken är bl a Connecting Natural Values and People (CNVP), AWEN (Albanian Women Empowerment Network), CHwB (Cultural Heritage without Borders) och Open Data Albania. Därtill har Sverige ett samarbete inom innovation med EU och tyska GIZ genom en s k EU-delegering.

Ett flertal av de bilaterala programmen sker i samarbete med albanska myndigheter: INSTAT (albanska statistiska centralbyrån), Albanian State Police, Albanian prosecution authority, courts, prison and probation services, Ministry of Finance and Economy, Ministry of Tourism & Environment, the Water Resources Management Agency, the Agency of Water Supply, Waste Water Treatment and Solid Waste, Ministry for Health and Social Protection, Ministry of Justice, Ministry of Interior och Prime Minister’s Office.

I de regionala insatserna i Albanien och regionen ingår European Bank for Reconstruction and Devlopment (EBRD) med programmet Women in Business, European Committee for Standardisation (CEN) med insatsen Quality Infrastructure, European Roma Rights Centre (ERRC), Roma Education Fund (REF), Spatial Data Infrastructure i samarbete med Lantmäteriet, Regional Statistics Western Balkans med SCB, World Wildlife Fund (WWF), International Union for Conservation of Nature (IUCN) och Balkan Investigative Reporting Network (BIRN).  

Det Sida-finansierade ITP-programmet (International Training Program) omfattar också Albanien. Polisen och Kvinna till Kvinna startade 2018 ett regionalt ITP-program med fokus på könsrelaterat våld, detta program fortsätter och vänder sig till representanter från myndigheter och enskilda organisationer i Albanien.

Förutom Sida så har även Svenska institutet (SI) insatser i Albanien inom ramen för strategin. SI finansierar bland annat albanska master-studenters och forskares studier vid svenska högskolor och universitet samt ett antal media- och kulturprojekt med syfte att stärka yttrandefrihet och demokrati. SI finansierar även besök till Sverige för albanska journalister och opinionsbildare med fokus på bl.a. yttrandefrihet, jämställdhet och transparens.  

Sverige är aktivt inom givarkoordineringen med fokus på arbetet i den s k Donor Technical Secretariat samt i relevanta IPMG-grupper (Integrated Policy Management Groups). Inom IPMGs tematiska grupp på vattenresursområdet har Sverige och ADA (den österrikiska biståndsmyndigheten) delat givaransvar och har initierat en fördjupad diskussion med målet att stärka vattenresursmyndigheten AMBU:s ledarskap inom sektorn samt stärka dialogen med givarna inom IPMG.

 

Senast uppdaterad 26 okt 2021, 10.49