Sverige & Iran

Allmän information Schengenvisum

Visum ger en person tillstånd för att resa in och vara i ett land under en kortare tid. Den som är medborgare i ett land utanför EU kan behöva visum för att besöka Sverige.

Viktig information

Ambassaden samarbetar inte med några externa företag eller agenter. Externa företag eller agenter representerar inte ambassaden eller agerar i dess ställe. Ambassadens personal utanför ambassadbyggnaden har alltid på sig jackor eller västar markerade med Embassy of Sweden för att personal lätt ska kännas igen. Ambassaden tar inte betalt för bokning av tider. Den enda avgiften är när en ansökan lämnas in för visering, pass eller annan service i enlighet med avgiftsförordningen. Avgifter betalas alltid digitalt eller via bank.

Schengensamarbetet

Sverige är medlem i Schengensamarbetet. Schengensamarbetet innebär bland annat att den som har visum till Sverige oftast får resa in även i de andra medlemsländerna. De länder som är med i Schengensamarbetet kallas ofta för Schengenländer. 

Medborgare i följande länder behöver visum för att resa till Sverige: Se lista över länder.

Olika anledningar för att ansöka om visum

Visum kan beviljas för:

  • affärs- eller konferensbesök, seminarier eller liknande arrangemang
  • officiell tjänsteresa
  • att besöka släkt eller vänner
  • turistbesök
  • att delta i sport- eller kulturarrangemang

Nedan finner du allmän information om ansökan om visum till Sverige. Se rubrikerna i menyn för mer information om varje typ av visering.

EU:s viseringskodex

Uppdaterade bestämmelser i viseringskodexen från och med 2 februari 2020

Förteckning över styrkande handlingar som ska uppvisas av viseringssökande i Iran 

Var ansöker jag?

Du kan ansöka om en Schengenvisering på svenska ambassaden i Teheran om du är lagligt bosatt i Iran, Irak eller Afghanistan. Om du inte är lagligen bosatt i ett av dessa länder men vistas där lagligen måste du motivera varför du ska få lämna in ansökan på svenska ambassaden i Teheran. Vi uppmanar dig att kontakta oss per epost innan du ansöker och betalar online i det fallet.

Efter att du registrerat din ansökan online på Migrationsverket hemsida  och har bokat en tid ska du personligen besöka ambassaden på den bokade tiden och lämna in alla nödvändiga handlingar. Ansökningar lämnas bara in inne i ambassadbyggnaden, inte på några andra ställen.

För att Sveriges ambassad ska vara behörig att pröva ansökan krävs att Sverige är huvudmålet för resan. Om du ska besöka flera Schengenländer under en och samma resa eller göra flera separata resor till Schengenområdet under en period på två månader, ska ansökan lämnas in till den medlemsstat som utgör huvuddestination sett till vistelsens längd eller syfte, oavsett om inresa till Schengenområdet sker via en annan medlemsstat. Om ingen huvuddestination kan fastställas ska den medlemsstat där inresa i Schengenområdet först sker vara ansvarig för att pröva ansökan. Om du är osäker på om ansökan ska ges in till Sveriges ambassad eller annan medlemsstats konsulat kan du kontakta ambassaden per e-post och redogöra för din resplan så hjälper vi dig.

När ansöker jag?

Du kan ansöka om ett visum tidigast sex månader innan din planerade inresa. Ansök så långt som möjligt i förväg, särskilt under högsäsongen under vår och sommar (april till juli). Det tar vanligtvis två veckor att få ett beslut från det att ansökan lämnas in på ambassaden.

Så länge gäller ett visum

Ett visum gäller för vistelse i Schengenländerna i upp till 90 dagar under en period av 180 dagar. Med hjälp av EU:s viseringskalkylator kan du räkna ut när du kan resa in i Schengenområdet igen, och hur många dagar du kan stanna.

Det står på visummärket som klistras in i ditt pass hur många dagar du får vistas i Schengenländerna. Dagarna kan användas under den tidsperiod som framgår av märket. Perioden är oftast längre än antalet dagar som du får vistas i Schengenländerna. Det beror på att du ska ha möjlighet att ändra resdatum om något oförutsett händer.

Längre vistelse

Om du ska besöka Sverige under längre tid än 90 dagar ska du ansöka om ett uppehållstillstånd för besök, eller – om det finns särskilda skäl – ett visum för längre tid, en så kallad D-visering.

För mer information: Besök längre än 90 dagar

Visumet kan vara giltigt för en eller flera inresor

På visummärket står det hur många gånger du får resa in i och ut ur Schengenländerna under giltighetstiden.

Det går att ansöka om ett Schengenvisum som gäller för flera inresor om du regelbundet besöker Sverige. Ett visum med flera inresor kan gälla för vistelser på upp till 90 dagar under de senaste 180 dagarna under maximalt två år.

Vilka länder visumet är giltigt för

Om du får visum kan du besöka övriga Schengenländer. Ditt visum kan i undantagsfall gälla för inresa och vistelse endast i Sverige eller vissa Schengenländer om du förekommer i datasystemet SIS (Schengen Information System) eller om ditt pass inte godtas av alla Schengenländer. För mer information om Schengensamarbetet, klicka här.

Beslut om visum

Ambassaden beslutar i de flesta fall om visum men kan under vissa förutsättningar lämna över ärendet till Migrationsverket i Sverige för beslut. Det är bestämmelserna i EU:s viseringskodex som avgör om du får visum eller inte. Viseringskodexen har uppdaterats med nya bestämmelser genom förordning (EU) 2019/1155 av den 20 juni 2019, som tillämpas från och den 2 februari 2020.

Du kan få avslag bland annat om den myndighet som beslutar bedömer att du inte kommer att lämna Schengenområdet efter besöket eller att syftet med din resa inte är det som du har uppgivit i din ansökan.

Väntetid för beslut

Vanligtvis får du ett beslut inom två veckor från att du besökt ambassaden. Om vidare utredning av din ansökan behövs kan det ta upp till 45 dagar att få ett beslut. Se till att samtliga handlingar som krävs lämnas in vid besöket på ambassaden för att undvika onödig fördröjning av tiden till beslut.

Vänligen notera att väntetiden på att få komma till ambassaden för att lämna in ansökan kan vara lång. Vi rekommenderar er att boka i god tid, särskilt under högsäsongen under vår och sommar (april till juli).

Obligatorisk konsultation

Iranska, Irakiska och afghanska medborgare måste genomgå en obligatorisk konsultation. Det innebär att övriga medlemsländer inom Schengen tillfrågas om de har några invändningar mot att den svenska ambassaden beviljar en visering som är giltig i hela Schengenområdet. Konsultationsprocessen tar mellan 7-9 dagar.

Vilka medborgare som är föremål för en konsultationsprocess finner ni i Annex 16 i Visumkodexen, se länk.

Om du får ett visum

Så snart du fått tillbaka ditt pass med visumet i bör du kontrollera att all information är korrekt. Kontrollera följande:

  • Ditt pass har ett passnummer. Detta nummer anges också på viseringsmärket. Kontrollera att dessa nummer överensstämmer.
  • Du ansökte om visum för en specifik tidsperiod. Kontrollera att din flygbiljett stämmer med datumen du beviljats visering för.
  • Kontrollera att antalet inresor du ansökte om stämmer överens med antalet inresor på viseringsmärket.
  • Kontrollera att ditt namn är rättstavat

Gör dessa kontroller personligen så att eventuella problem och extra kostnader kan undvikas när du använder ditt visum. Om du anser att informationen inte är korrekt, kontakta ambassaden genast så att eventuella fel kan korrigeras.

Hur du läser informationen på viseringsmärket

DURATION OF STAY ( ) DAYS : anger hur många dagar du får stanna i Schengenområdet. Antalet dagar räknas från att du reser in (inresestämpel) till att du lämnar Schengenområdet (utresestämpel). Både inresedag och utresedag räknas alltså in i det totala antalet dagar. Tidsperioden som anges "FROM ...UNTIL" är vanligtvis längre än antalet dagar som anges i fältet "DURATION OF STAY". Detta är för att ge dig möjlighet till flexibilitet för inresa och utresa men din vistelse i Schengenområdet får aldrig vara längre än det exakta antalet dagar som anges i fältet för "DURATION OF STAY ...DAYS". Oavsett hur många dagar du vistats i Schengenområdet måste du alltid lämna Schengenområdet senast det datum som anges i fältet för "UNTIL".

Gränskontroll

Ditt visum för kortare vistelse tillåter dig att resa i Sverige och vanligtvis också i andra Schengenländer. Det ger dig dock inte automatisk rätt till inresa i Schengenområdet. Du kan behöva ge viss information vid gränskontrollen. Till exempel kan du ombes att visa att du har medel för ditt uppehälle, hur länge du avser att vistas i Sverige och syftet med din resa till Sverige. I vissa fall kan sådana kontroller leda till att du nekas inresa i Sverige eller i Schengenområdet.

Vi rekommenderar därför att du tar med dig kopior av de dokument du bifogade till din visumansökan (t ex inbjudan, resebekräftelse och andra dokument som styrker syftet med din vistelse). Detta hjälper dig vid gränskontrollen och gör att du kan undvika onödiga förseningar vid gränspassagen.

Vänligen notera: Du får aldrig vistas längre tid i Schengenområdet än ditt visum är giltigt för. Missbruk och längre vistelse kan leda till svårigheter att beviljas visum I framtiden.

Om din ansökan avslås

Det är möjligt att överklaga ett beslut att avslå en ansökan om visum. Ett avslagsbeslut innehåller alltid en redogörelse för skälen för beslutet. När du kommer till ambassaden får du alltid en kopia av beslutet så att du vet varför ansökan har avslagits. Du kan komma in med ett skriftligt överklagande inom tre veckor från att du fått del av avslagsbeslutet.

Så här gör du när du överklagar

Om du har fått ett beslut om visum som du inte är nöjd med kan du lämna in ett skriftligt överklagande senast tre veckor från den dagen du fick beslutet. I ditt överklagande ska du skriva vilket beslut du inte är nöjd med, varför och hur du vill att det ska ändras. Om du har några dokument som du inte har lämnat in tidigare kan du komplettera ditt ärende med dem. Ditt överklagande ska lämnas in till den ambassaden via epost eller brev. Vänligen notera att du endast behöver skicka det en gång, du behöver inte skicka det flera gånger på olika sätt. Ambassaden kontrollerar att överklagandet har kommit in i rätt tid och går igenom ärendet på nytt. Om det har gått längre tid än tre veckor avvisas överklagandet och du måste i så fall lämna in en ny ansökan.

För ytterligare information, läs mer här: Överklaga 

Om ambassaden ändrar beslutet

Beslutet kan ändras om det kommer in ny information eller om ambassaden anser att beslutet var fel. I så fall blir du meddelad och ditt visum sätts in i passet.

Om ambassaden inte ändrar beslutet skickas det vidare

Om överklagandet har kommit in i rätt tid och ambassaden inte anser att det finns anledning att ändra beslutet skickas ärendet vidare till domstol så snart som möjligt. Din ansökan, beslutet och alla övriga handlingar som har lämnats in i ärendet, skickas till Migrationsdomstolen i Stockholm. Migrationsdomstolen fattar sedan beslut och meddelar dig på adressen du uppgav i ansökan eller i överklagandet.

Efter att ett överklagande har överlämnats till Migrationsdomstolen ska alla vidare frågor om ärendet ställas till dem. Du hittar deras kontaktinformation här: https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm/

Ytterligare information

För mer information kan du besöka Migrationsverkets hemsida:

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Besoka-Sverige/Fakta-om-visum.html