Alternate Text

Sveriges delegationOSSE, Wien

Lokal tid 07:17

Halvtid i Sveriges ordförandeskap i OSSE:s Forum för säkerhetssamarbete

14 nov 2018

Den 31 oktober 2018 markerade inte bara 18-årsdagen för FN:s säkerhetsrådsresolution 1325, utan även halvtid i det svenska ordförandeskapet. Efter två månaders intensivt arbete med veckovisa säkerhetsdialoger, kan ordförandeskapet nu blicka tillbaka på ett stort antal mycket framstående kvinnliga talare, däribland den första kvinnliga kommendanten för Natos försvarshögskola, generallöjtnant Chris Whitecross, Rysslands enda kvinnliga officerare på generalsnivå Elena G. Knyazeva, Sveriges första kvinnliga amiral Ewa Skoog Haslum samt den första kvinnliga direktören för den amerikanska tull- och gränsskyddsmyndighetens fältoperationer i El Paso, Texas, Ana Hinojosa.

Efter två månaders intensivt arbete med veckovisa säkerhetsdialoger på teman som regionalt samarbete för förtroendebyggande och transparens, demokratisk kontroll av väpnade styrkor, bekämpning av illegal handel med små och lätta vapen, trender inom militär doktrin, FN:s säkerhetsrådsresolution 1540 samt militär personals rättigheter, går nu ordförandeskapet in i en ny fas med fokus på förberedelser inför ministerrådsmötet i Milano 6–7 december 2018. 

Tillbakablickande kan OSSE-delegationen i Wien konstatera att ordförandeskapet präglats av ett flertal framstående kvinnliga talare, som på ett eller annat vis krossat glastaket inom sina respektive domäner. Den 12 september gästades FSC av flottiljamiral Ewa Skoog Haslum, som i och med sin utnämning till vice-rektor för Försvarshögskolan och befordran till flottiljamiral blev Sveriges första kvinnliga amiral, för ett anförande om regionalt samarbete mellan försvarshögskolor.  Två veckor senare talade polismästare Petra Stenkula, som är chef vid den regionala utredningsenheten i Polisregion syd med ansvar för över 300 personer, om hur Polismyndigheten arbetade med att bekämpa smuggling av illegala skjutvapen i Öresundsregionen. 

Den 17 oktober deltog Ana Hinojosa, direktör vid Världstullorganisationen och den första kvinnan att inneha direktörsposten för den amerikanska tull- och gränsskyddsmyndighetens (CBP) fältoperationer vid den betydelsefulla gränsövergången i El Paso, Texas, för att tala om Världstullorganisationens arbete för att stödja implementeringen av FN:s säkerhetsrådsresolution 1540 om icke-spridning av massförstörelsevapen till icke-statliga aktörer. Veckan därpå fick OSSE:s deltagarstater lyssna till Natos försvarshögskolas första kvinnliga kommendant, generallöjtnant Chris Whitecross, som berättade om arbetet med att utbilda officerare och soldater i integritet och rättighetstänk samt om hennes erfarenheter av att leda arbetet med att bekämpa sexuella trakasserier inom den kanadensiska försvarsmakten. Under samma säkerhetsdialog talade även Rysslands enda kvinnliga officer på generalsnivå, generalmajor Elena G. Knyazeva, om kvinnors deltagande i Rysslands väpnade styrkor samt på Försvarsministeriet. 

Den 31 oktober 2000 antog FN:s säkerhetsråd resolution 1325 om Kvinnor, fred och säkerhet. Sedan dess har det antagits åtta efterföljande resolutioner som tillsammans utgör den internationella agendan för Kvinnor, fred och säkerhet. Onsdagen 31 oktober 2018 markerade därmed 18-årsdagen för resolutionens antagande och för att uppmärksamma detta anordnade det svenska ordförandeskapet i Forumet för säkerhetssamarbete (FSC) en heldag med evenemang kopplade till resolutionen. Dagen inleddes med en specialsession i FSC, med fokus på kvinnors deltagande i militära och fredsbevarande operationer samt om integrering av jämställdhetsperspektivet i desamma. Bland de inbjudna gästtalarna återfanns både kvinnliga och manliga officerare från Storbritannien, Ukraina och Sverige, med erfarenhet av genderintegrering i militära och fredsbevarande insatser. 

Efter specialsessionen anordnade Sverige och OSSE-sekretariatet en bokrelease för OSSE:s nya handbok ”Gender in Military Operations: Guidance for military personnel working at tactical level in Peace Support Operations”, författad av kapten Lotta Ekvall från Försvarsmakten och tillgänglig för allmänheten på följande länk.  

På eftermiddagen stod Sverige och OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR) värd för en paneldiskussion på temat ”Militära befälhavares roll i att motverka sexuellt och könsbaserat våld”. OSSE:s pressrelease från det svenska ordförandeskapets uppmärksammande av 18-årsdagen för resolution 1325 kan läsas här.  

Utöver tidigare nämnda inspirerande talare, som bidragit till både diskussion och eftertanke under Sveriges ordförandeskap i FSC, vill ordförandeskapet även lyfta fram ett antal andra framstående talare, som på olika sätt belyst vikten av att stå upp för OSSE:s principer, den europeiska säkerhetsordningen, kvinnors deltagande och multilateralt samarbete. Alla dessa punkter framhölls redan under ordförandeskapets öppningsanförande, som framfördes av den tidigare statssekreteraren vid Försvarsdepartementet, Jan Salestrand. Öppningsanförandet kan läsas i dess helhet på OSCE:s hemsida.  

FSC gästades under hösten även av FN:s förre vice generalsekreterare och Sveriges tidigare utrikesminister Jan Eliasson, som talade om internationellt samarbete kring implementeringen av resolution 1540 och icke-spridning av massförstörelsevapen till icke-statliga aktörer. I samband med besöket passade OSSE-sekretariatet på att spela in en videointervju, där Eliasson gav sin syn på de stora utmaningar och möjligheter världen står inför, de senaste utvecklingarna inom konfliktförebyggande och medling, samt vikten av internationellt och regionalt samarbete. Videointervjun kan ses i sin helhet på Sipris YouTube-kanal 

Därtill anordnades en mycket uppskattad säkerhetsdialog på temat trender och utvecklingar inom militär doktrin samt betydelsen av ny teknologi för doktrinutvecklingen, med bland andra finska försvarsmaktens strategichef generallöjtnant Kim Jäämeri och den ryska generalmajoren Aleksandr V. Serzhantov som gästtalare. Björn von Sydow, som talade i FSC i sin kapacitet som Försvarsberedningens ordförande, fokuserade i sin presentation på arbetet med den försvarspolitiska inriktningsprocessen och hur detta bidrog till att upprätthålla demokratisk kontroll av de väpnade styrkorna.  

För den som är intresserad av mer information kring de säkerhetsdialoger som anordnats under det svenska ordförandeskapet i FSC, finns veckovisa artiklar att tillgå här på vår hemsida.   

Följ oss gärna på Twitter (@SwedeninATOSCE) och Facebook www.facebook.com/delegationofswedentotheosce

 

 

Senast uppdaterad 15 nov 2018, 08.46