Alternate Text

Sveriges delegationOSSE, Wien

Lokal tid 07:27

Gemensamt möte i FSC och PC om den Strukturerade dialogen

15 nov 2018

Under onsdagen den 14 november genomfördes ett gemensamt möte i Forumet för säkerhetssamarbete (FSC) och Permanenta rådet (PC), ett sammanslaget format där tvär-dimensionella frågor avhandlas av de båda beslutande organen. Detta var det tredje FSC/PC under 2018 som hade som syfte att diskutera den så kallade Strukturerade dialogen som är ett av OSSE:s nyare plattformar för informell dialog och inleddes efter ministerrådsmötet i Hamburg 2016. Vid mötet presenterades en halvårs-utvärdering av arbetet författad av den belgiska ambassadören, som för närvarande verkar som ordförande för den informella arbetsgruppen för Strukturerade dialogen (IWG SD). Deltagarstaterna förde sedan samtal rörande sina uppfattningar om arbetet samt vägen framåt.

Den Strukturerade dialogen uppstod efter att Tyskland, i sin dåvarande roll som ordförande för OSSE, efterlyst en nystart för konventionell rustningskontroll i Europa. 
Med anledning av 20-årsjubiléet för antagandet av CFE-avtalet, OSSE:s ramverk för nedrustning rörande konventionella styrkor i Europa, utformades en deklaration för att ge ytterligare utrymme för frågor berörande rustningskontroll. I deklarationen välkomnades en strukturerad dialog för att skapa ett utökat utrymme för diskussion om rådande och uppkommande säkerhetsutmaningar och risker i regionen. 
Den informella arbetsgruppen har regelbundna möten för att diskutera hotbildsanalys, militärdoktrin, militära organisationer och övningsverksamhet, den regelbaserade säkerhetsordningen samt konflikter i regionen. 
Utöver att verka som en plattform för diskussion har den Strukturerade dialogen använts för att utöka de militära kontakterna mellan deltagarstaterna, då det militära utbytet mellan OSSE:s deltagarstater begränsats sedan den rysk-ukrainska konflikten inleddes 2014. Arbetet inom den militärpolitiska dimensionen i OSSE har fortlöpt sedan 2014, men har präglats av politiska motsättningar mellan deltagarstaterna.

Dialogen var ett initiativ som togs med syfte att uppnå en bättre förståelse för sambandet mellan förtroendeskapande åtgärder och konventionell rustningskontroll och därmed öka den militära förutsägbarheten och transparensen i OSSE-regionen. 

Under 2018 har den Strukturerade dialogen fokuserat på risker och hotbildsuppfattningar i regionen så som; incidenter, hybridkrigföring och reellt kontra uppfattat uppsåt. Det belgiska ordförandeskapet har valt dessa teman i samråd med deltagarstaterna, vilket har bidragit till högt engagemang under årets möten. Sverige ser den Strukturerade dialogen som ett viktigt format och stöttar den aktivt med talare och finansiella bidrag. Dialogen innebär en möjlighet till ökad militärpolitisk transparens i en försämrad säkerhetspolitisk situation. Riskreducering och incidenthantering, som fått stort utrymme under året, ses som två lämpliga startpunkter för att motverka den negativa säkerhetsutvecklingen. 
Sverige är dock tydlig med att ta ställning för att bevara och stärka den existerande europeiska säkerhetsordningen samt att respekten för gemensamma principer och åtaganden ska återupprättas.

Senast uppdaterad 15 nov 2018, 11.34