Alternate Text

Sveriges delegationOSSE, Wien

Lokal tid 07:39

Givande försvarssamarbete i Norden och Östersjöregionen

12 sep 2018

Vid gårdagens möte i OSSE:s Forum for Security Co-operation (FSC) diskuterades det givande försvarssamarbetet i Norden och Östersjöområdet. NORDEFCO och SUCBAS, liksom regionens försvarsuniversitet presenterade sina verksamheter och värdefulla samarbeten.

Samhällets motståndskraft är en nyckelfråga för nationellt försvar i samtliga av de nordiska länderna. Det ömsesidiga beroendet mellan försvarsmakterna och det civila samhället är väl cementerat och del av både försvarsplaneringen och handlingsplanerna för att hantera kriser och konflikter, vilket öppnar för samarbetsmöjligheter trots de många skillnader som finns länderna emellan. Det nordiska försvarssamarbetet Nordefco fungerar här som en möjliggörare, med förmågan att identifiera nya samarbetsförslag och finna lösningar på utmaningar härrörandes i våra nationella säregenheter och skillnader i lagar och regler – så att linjeorganisationerna sedan kan driva projekten i hamn.

Generalmajor Trond R. Karlsen, Norges representant i Nordefcos militära koordineringskommitté tillika kommitténs ordförande sedan 1 januari 2018, inledde dagens session i Forumet för säkerhetssamarbete (FSC) på temat Regionalt samarbete med en presentation om det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. Grunden för ett långsiktigt och hållbart regionalt samarbete var enligt Karlsen att identifiera och bygga vidare på gemensamma ambitioner samt att finna möjliga utbyten grundade i de nordiska ländernas olika kompetenser. Karlsen nämnde även några konkreta resultat av samarbetet, som exempelvis samförståndsavtalet om utbyte av luftradardata mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige (Norecas) och samförståndsavtalet om förenklade procedurer för förflyttning av militär personal och utrustning över varandras territorier (Easy Access).

Kontakter och utbyten mellan militära företrädare benämns ofta som en viktig och effektiv förtroendeskapande åtgärd. I Wiendokumentet, som är ett av de viktigaste dokumenten för OSSE:s militärpolitiska dimension, uppmuntras deltagarstaterna att reservera studieplatser vid nationella militärakademier och försvarshögskolor åt officerare och soldater från andra deltagarstater.  Denna typ av samarbete belystes av Försvarshögskolans Vice-rektor, flottiljamiral Ewa Skoog Haslum, som under sin presentation uppmärksammade Försvarshögskolans internationella samarbeten och utbyten med andra utbildningsinstitutioner i Östersjöregionen. Framtiden såg ljus ut och Skoog Haslum såg stora möjligheter till utökat internationellt forskningssamarbete och utbyte. Samarbetena bidrar nätverksbyggande och vänskap – vilket i sin tur stärker förtroendet mellan länderna.

Dagens sista anförande hölls av kommendörkapten Klaus Randrup, dansk marinofficer och ordförande i koordineringsgruppen för Sjöövervakningssamarbetet i Östersjön (SUCBAS). SUCBAS är ett gemensamt nätverk för utbyte av information om sjöläget i Östersjön, i vilket samtliga stater med kust mot Östersjön (undantaget Ryssland) deltar. ”Att dela sjölägesbild är helt i linje med OSSE:s grundläggande dokument” konstaterade Randrup, som även noterade att SUCBAS gör sjöövervakningen i Östersjön enklare, billigare och smidigare, ökar säkerheten till havs och motverkar miljöfaror.

Senast uppdaterad 13 sep 2018, 11.16