Alternate Text

Sveriges delegationOSSE, Wien

Lokal tid 08:13

Fokus på bekämpning av illegal handel med små och lätta vapen vid FSC den 26 september

27 sep 2018

Under gårdagens säkerhetsdialog i Forumet för säkerhetssamarbete (FSC) låg fokus på bekämpning av illegal handel med små och lätta vapen utifrån ett destinationslandsperspektiv, med särskilt fokus på södra Sverige och Öresundsregionen. Frågan om små och lätta vapen är återkommande i OSSE och gårdagens säkerhetsdialog bygger på så vis vidare på tidigare ordförandeskaps dialoger, där bland annat Serbien delat med sig av landets erfarenheter som ursprungsland.

Chefen för utredningsenheten i Polisregion Syd, polismästare Petra Stenkula, inledde säkerhetsdialogen med att presentera Polismyndighetens arbete för att bekämpa spridning och användande av små och lätta vapen i Sverige. Det dödliga våldet där skjutvapen använts hade ökat sedan år 2012 och majoriteten av brottsoffren var pojkar och män i åldersgruppen 15–29 år. På senare tid hade dessutom ett antal attacker mot både enskilda poliser och polisbyggnader inträffat, vilket ytterst var att betrakta som ett demokratiproblem enligt Stenkula. De vapen som förs in i Sverige har ofta sitt ursprung i länderna på västra Balkan, där stora mängder gammal militärmateriel hamnat i orätta händer i tiden efter konflikterna i regionen. Startpistoler och ”deaktiverade” vapen, som i vissa europeiska länder kan köpas helt eller delvis lagligt, utgör fortsatt en annan stor utmaning.

För att bryta trenden hade ett flertal åtgärder vidtagits, såsom skärpt lagstiftning för olaga vapeninnehav, vapenamnestier samt tillämpning av nya polistaktiker och metoder. Regionala och internationella samarbeten mellan stater och myndigheter pekades ut som särskilt viktiga, då brottsligheten ofta har en gränsöverskridande karaktär. Svenska polisen arbetar främst tillsammans med polismyndigheterna på västra Balkan och i övriga Europa, men även med stater utanför Europas gränser i syfte att bredda omvärldsbevakningen.

Oscar Lindvall, tullåklagare vid Tullverket och dagens andra talare, fokuserade i sin presentation på Tullverkets erfarenheter från arbetet med bekämpning av smuggling av små och lätta vapen i södra Sverige och Öresundsregionen, främst den som sker över Öresundsbron. Lindvall noterade även han att de flesta vapen som förs in till Sverige härstammar från västra Balkan, men att konflikterna i Ukraina och Syrien på sikt skulle kunna leda till att nya marknader öppnas. Postförsändelser med vapen eller vapendelar, beställda över internet eller Darknet, ses också som en växande utmaning.

Internationella funktioner och multilaterala samarbeten för bekämpning av illegal verksamhet beskrevs som ytterst viktiga för Tullverkets arbete. Exempel på en sådan funktion var Europeiska polisbyrån (Europol) samt dess etablerade interna funktioner, såsom samarbetet Europeisk sektorsövergripande plattform mot brottshot (Empact). Även regionala och lokala samarbeten avseende informationsutbyte lyftes fram som viktiga verktyg, där samarbetena med Tyskland och Slovakien belystes som särskilt framgångsrika.

Vapensmuggling är ett gränsöverskridande problem som utgör ett hot mot samtliga länder i Europa. Ofta utnyttjas länders olika lagstiftningar av kriminella nätverken som bygger sin illegala verksamhet i juridiska gråzoner. Om vi inte lyckas samarbeta kommer de kriminella nätverken använda det emot oss, avslutade Lindvall.

Senast uppdaterad 27 sep 2018, 17.00