Sverige och Unesco

Unesco är FN:s organisation för mellanstatligt arbete inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/information. Målet för Unesco, liksom för hela FN, är att skapa fred genom ökat samarbete mellan länder.

Unesco bildades 1945 och har idag 193 medlemsländer. Unesco är främst en samarbetsorganisation mellan medlemsländerna, och alltså inte i första hand en biståndsorganisation. Det är en mellanstatlig organisation, så det är i samarbetet mellan länderna som man kommer överens om gemensamma mål och verksamheter och där man diskuterar framtiden inom utbildning, forskning, kultur och kommunikation/information. Unesco har en normgivande funktion och antar konventioner, rekommendationer och deklarationer. Verksamheten finansieras av medlemsavgifter och till det kommer att vissa länder ger extra medel, däribland Sverige.

Unescos mest kända konvention är Konventionen för skydd av världens kultur- och naturarv, Världsarvskonventionen. Till den är knuten världsarvslistan till vilken länder kan nominera byggnader och naturområden som har ”enastående universellt värde” och som länderna genom detta lovar att bevara för eftervärlden. Sverige har 15 världsarv.

Generalkonferensen är Unescos högsta beslutande organ där alla Unescos medlemsländer träffas vartannat år för att fastställa riktlinjer, anta program och besluta om budget. Generalkonferensen väljer också generaldirektör samt styrelse och medlemsländer i kommittéer och övriga styrande organ. Ett drygt tiotal svenskar sitter i olika kommittéer och arbetsgrupper inom Unesco.

Sverige var invald i Unescos styrelse för 2013-2017. Styrelsen har till uppgift att följa upp generalkonferensens beslut och diskutera kommande program och budget. Styrelsen möts två gånger per år, samt vid ytterligare ett tillfälle de år generalkonferensen sammanträder.

Sverige har liksom flertalet av Unescos medlemsländer en permanent delegation vid Unesco, som leds av en ambassadör. Delegationen i Paris bevakar ett stort antal möten, för fram svenska ståndpunkter och rapporterar tillbaka till Regeringskansliet. Ett mycket nära samarbete sker med övriga nordiska länder och med EU-länderna.
Följ Sveriges delegation vid Unesco och OECD på Twitter
Följ Sveriges delegation vid Unesco och OECD på Facebook
Följ Sveriges delegation vid Unesco och OECD på Instragram


Svenska Unescorådet är Sveriges nationalkommission för Unesco: alla medlemsländer ska ha en nationalkommission som är nationellt rådgivande och som bistår regeringen med att samordna landets unescopolitik och svenska aktörer inom Unescos område. Svenska Unescorådet är inte en del av Unesco, utan en del av det svenska regeringskansliet.

Regeringen har beslutat om en ny strategi för Sveriges samarbete med Unesco. Strategin täcker perioden 2018–2021 och utgår från FN:s globala utvecklingsmål, Agenda 2030, samt vägleds av Sveriges politik för global utveckling.  Strategin förtydligar Sveriges engagemang i prioriterade frågor som mänskliga rättigheter, klimat- och havsfrågor och sex- och samlevnadsundervisning samt sätter upp mål för arbetet inom flera andra viktiga områden.
Strategin finns tillgänglig här.

Läs om Sverige och Unesco på Unescos webbplats.

Senast uppdaterad 01 dec 2017, 10.23