Om oss

Välkommen till Sveriges delegation vid OECD och Unesco i Paris.

Liksom alla medlemsländer har Sverige en permanent delegation vid OECD och Unesco. Av delegationens medarbetare är tre utsända från UD, en från Utbildningsdepartementet och åtta medarbetare är lokalanställda. Ambassadör Helena Sångeland är chef för delegationen sedan augusti 2023.

Ambassadör Helena Sångeland's CV

OECD

Ambassadören företräder Sverige i OECD:s råd (Council). Rådet är OECD:s högsta beslutande organ. I rådet fastställs organisationens arbetsprogram och budget. Även strategiska frågor som berör organisationens inriktning och verksamhet behandlas i rådet. Varje lands bidrag till OECD:s budget fastställs med utgångspunkt i storleken på landets ekonomi.

Ca 1600 delegater från regeringskansliet och andra myndigheter i Sverige deltar varje år i möten i OECD:s ca 250 kommittéer och arbetsgrupper. Delegationens uppgift är att företräda Sverige i många av dessa kommittéer och arbetsgrupper. Delegationen har också som uppgift att rapportera om utvecklingen av organisationens verksamhet och att bistå tillresande svenska delegater i förberedelser och uppföljning av mötesverksamheten..

Delegationen företräder också Sverige i tre organisationer som är självständiga organ inom OECD-familjen; IEA (International Energy Agency), NEA (Nuclear Energy Agency) och International Transport Forum (tidigare CEMT, den europeiska transportministerkonferensen).

Läs om OECD på organisationens webbplats
Läs Sveriges strategi för arbetet i OECD här

Unesco

Unescos högsta beslutande organ är generalkonferensen som möts vartannat år. Unescos styrelse möts två gånger per år.

Inför generalkonferensen bereds svenska ståndpunkter och svenskt deltagande av Svenska Unescorådet, men delegationen är också aktivt engagerad i detta arbete och rapporterar från möten och överläggningar.

Delegationen följer också arbetet i olika kommittéer och arbetsgrupper samt deltar i de informationsmöten som anordnas av de olika programsektorerna. 

Delegationens arbete baseras på instruktion av Regeringskansliet och delegationen arbetar nära med berörda myndigheter i Sverige, främst Unescorådet och Sida.

Delegationen organiserar även studiebesök vid Unesco och medverkar i arbetet med att informera om Unesco.

Läs om Unesco på organisationens webbplats
Läs strategin för Sveriges samarbete med Unesco 2022–2025 här

Senast uppdaterad 27 maj 2024, 15.00