Europarådet den 2 - 15 mars

CPT gör offentligt uttalande om tortyr och illabehandling i Tjetjenien. Europarådets utvecklingsbank beviljar Stockholms stad lån för renovering och nybyggnad av skolor. Turkiet har inbjudit kongressen för lokala och regionala myndigheter att övervaka lokalvalen. Irland ratificerar Istanbulkonventionen. Möte om verkställighet av Europadomstolens domar. Polska sportministern Banka nominerad till ny president i WADA. Rundabordssamtal om avskaffande av dödsstraffet i Vitryssland. Besök av en svensk SKL-delegation bestående av kommunala politiker och landstingspolitiker från Centerpartiet.

CPT gör offentligt uttalande om tortyr och illabehandling i Tjetjenien

Europarådets anti-tortyrkommitté (CPT) bidrar genom sina landbesök och rapporter till att förhållandena på medlemsstaternas häkten, fängelser och slutna anstalter successivt blir bättre. CPT:s verksamhet drivs framåt främst genom rekommendationerna från landbesök följt av en lågmäld dialog med berörda länder och myndigheter, konkreta förbättringsprojekt och uppföljningsbesök.  För situationer där förhållandena trots upprepade besök inte blir bättre, har CPT ingen stor arsenal att ta till. 

CPT kan dock genom ett offentligt uttalande informera omvärlden om en allvarlig situation där kommittén trots återkommande besök och uppmaningar inte ser ansatser från myndigheternas sida att vilja förbättra situationen. CPT har den 11 mars i ett skarpt formulerat offentligt uttalande anmodat Ryssland att på federal nivå vidta effektiva åtgärder för att undersöka allvarliga anklagelser om omfattande tortyr och illabehandling i Tjetjenien och norra Kaukasus-regionen. CPT besökte senast regionen år 2017 och ser inga förbättringar. Detta är det fjärde offentliga CPT uttalandet rörande denna region sedan i början av 2000-talet. Omvärldens stöd till CPT, t ex genom att vid uppvaktningar och uttalanden hänvisa till CPT:s rapporter och uttalanden, blir i sådana situationer extra viktiga och sätter ökad press på landet ifråga.

 

Europarådets utvecklingsbank (CEB) och Sverige 

Europarådets utvecklingsbankens (CEB) administrativa råd har vid sitt möte den 14 mars godkänt Stockholms stads ansökan om ett lån på 200 miljoner euro från banken för renovering och nybyggnad av skolbyggnader. Syftet med projektet är att bereda skolplatser för 4 000 föreskolelever och 14 000 skolelever. Projektet ska särskilt bidra till integration av migranter och nyanlända genom 5 nya förskolor och 13 nya skolor i utsatta områden där en stor andel av barnen har utländsk bakgrund. 

Tidigare har CEB godkänt lån för renoveringar och byggnation av skolor i Malmö och Göteborg. Också andra EU-länder, t ex Tyskland, Nederländerna och Spanien, har erhållit lån från CEB för liknande projekt. Huvuddelen av bankens verksamhet är dock fortsatt inriktad på att bistå länderna på Balkan och i Syd- och Östeuropa med lån för infrastruktur och miljöprojekt med social inriktning. 

 

Kongressen för lokala och regionala myndigheter övervakar lokalvalen i Turkiet

Turkiet har inbjudit kongressen för lokala och regionala myndigheter att övervaka lokalvalen den 31 mars. Den 14 mars var en fördelegation ledd av delegationschefen Andrew Dawson, UK, i Ankara och den 24 mars- 1 april planeras en 24-personsdelegation vara på plats runt om i Turkiet för att observera valen. En första preliminär rapport kommer att presenteras vid nästa möte med kongressen, som möts den 1 – 4 april under ledning av Anders Knape.

 

Irland ratificerar Istanbulkonventionen

Irland firade internationella kvinnodagen med att som 34:e land ratificera Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (Istanbulkonventionen). Generalsekreterare Jagland ser ratificeringen som ännu ett bevis på konventionens framgångar och underströk i samband med ratificeringen vikten av att medlemsländerna ratificerar konventionen eftersom den bidrar till att förebygga våld mot kvinnor, hjälpa kvinnor som blivit utsatta för våld och försäkrar att förövare ställs inför rätta. I sitt uttalande med anledning av kvinnodagen lyfte Jagland fram GREVIO:s rapport om Sverige, som han ansåg visar på ett stort engagemang för att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor.

Även Parlamentariska församlingens ordförande, Liliane Maury Pasquier fokuserade i sitt uttalande den 8 mars på kampen mot våld i hemmet medan MR-kommissarien, Dunja Mijatović, talade om sexuella och reproduktiva rättigheter.

 

Möte om verkställighet av Europadomstolens domar

Denna vecka har ministerkommittén följt upp medlemsstaternas verkställande av Europadomstolens domar. Till de mål som diskuterades under det kvartalsvisa mötet hör M.A. mot Frankrike i vilket Frankrike fälldes av domstolen för att ha överfört en person till Algeriet trots att det förelåg en allvarlig risk för att personen i fråga skulle utsättas för behandling i strid med EKMR artikel 3 (förbud mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling). Ministerkommittén uppmanade nu Frankrike att fortsätta ansträngningarna för att få information om hur klaganden behandlas samt att förnya begäran om diplomatiska garantier från Algeriet.

Mötet föregicks av en tematisk debatt om hur man bäst verkställer domar som handlar om skyldigheten att utreda brott mot EKMR artikel 2 (rätten till liv) och artikel 3 som begåtts av exempelvis poliser.

De beslut som fattades under mötet finns att läsa här.

 

Polska sportministern Banka nominerad till ny president i WADA

Ministerkommittén beslöt den 27 februari att den 34-åriga polska sportministern Banka, tidigare sprinterlöpare, kommer att föreslås som enda europeiska kandidaten till posten som ny ordförande i WADA (World- Anti-doping Agency).  Banka har dessförinnan med klar majoritet nominerats av Europarådets anti-dopingkommitté CAHAMA, i konkurrens med flera andra kandidater. Europarådet har av WADA utsetts vara beslutande instans för nominering av europeiska kandidater.

 

Rundabordssamtal om avskaffande av dödsstraffet i Vitryssland

I samband med World Congress Against the Death Penalty i Bryssel anordnade Europarådet tillsammans med civilsamhällsorganisationer en rundabordskonferens om dödsstraffet i Vitryssland. Europarådet har genom protokoll 6 och 13 till EKMR skapat en dödsstraffri zon som sträcker sig över alla de 47 medlemsstaterna och dess 830 miljoner medborgare.

Vitryssland är idag det enda landet i Europa som inte har avskaffat dödsstraffet. Avrättningarna sker ofta i hemlighet och det kan ta flera veckor innan anhöriga informeras om avrättningen. På senare år har emellertid en positiv utveckling skett då antalet avrättningar har minskat från 47 år 1998 till fyra år 2018. Fokus vid konferensen var de historiska aspekterna av dödsstraffet i Vitryssland, den nuvarande situationen samt strategier för att sträva mot att dödsstraffet avskaffas i Vitryssland.

 

Svensk center-delegation från SKL besöker Europarådet

En svensk SKL-delegation bestående av kommunala politiker och landstingspolitiker från Centerpartiet besökte Strasbourg den 11 - 12 mars.  Europarådets besökscentrum i samarbete med representationen hade lagt upp ett ambitiöst program om Europarådets aktiviteter med bäring för lokala och regionala myndigheter. Ordföranden för kongressen förlokala och regionala myndigheter, Anders Knape, tog också emot delegationen och informerade om aktuellt arbete i kongressen.

Senast uppdaterad 25 mar 2019, 09.01