Sektionen för Regionalt utvecklingssamarbete

Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Afrika hanteras av den regionala sektionen på ambassaden i Addis Abeba. Nuvarande strategi sträcker sig över perioden 2022–2026 med en budget som omfattar 4 625 miljoner svenska kronor.

Syftet är att bidra till en ökad regional integration och stärkt kapacitet att möta gränsöverskridande utmaningar och möjligheter på regional nivå. Tematiska områden för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara under perioden 2022–2026 är: 

  • Förbättrad miljö, hållbar förvaltning av ekosystem och biologisk mångfald, hållbart nyttjande av naturresurser, minskad klimatpåverkan, stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan, klimatförändringar och naturkatastrofer och ökad tillgång till förnybar energi och energieffektivitet.
  • Främja demokrati och ökad respekt för mänskliga rättigheter, rättsstatens principer och minskad korruption, samt ökad jämställdhet och egenmakt för kvinnor och flickor.
  • Stärk förmåga att hantera migrationens alla dimensioner, för att säkra migranters rättigheter och bidra till utveckling av en säker, ordnad och reglerad migration.
  • Främja en inkluderande ekonomisk utvecklig genom att stärka förutsättningar för en öppen och hållbar handel, samt arbeta för regional och kontinental ekonomisk integration och tryggad livsmedelsförsörjning.
  • Främja fredliga och inkluderande samhällen genom att stärka regionala initiativ och kapacitet för hållbar fred.

Arbetet sker främst i samarbete med regionala aktörer. Afrikanska Unionen och de regionala ekonomiska gemenskaperna är de mest framträdande mellanstatliga aktörerna för regionalt samarbete och integration. Afrikanska Utvecklingsbanken, specialiserade mellanstatliga organisationer samt civilsamhällesorganisationer är också viktiga samarbetspartner.

Genomförandet sker i samverkan med Sveriges landspecifika strategier för utvecklingssamarbete i Afrika, med globala samarbeten, samt med Sveriges regionala strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

För mer information om Sveriges strategi för regionalt utvecklingssamarbete med Afrika, klicka här. 

För mer information om Sidas regionala arbete i Afrika, klicka här. 

Senast uppdaterad 15 mar 2024, 09.37