Sektionen för bilateralt utvecklingssamarbete med Etiopien

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Etiopien 2022–2026 hanteras av den bilaterala sektionen på ambassaden i Addis Abeba. Den femåriga strategin har en budget som omfattar 1 700 miljoner svenska kronor.

Det övergripande målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Utvecklingssamarbetet ska ta sin utgångspunkt i principerna om bistånds- och utvecklingseffektivitet liksom i Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda och Parisavtalet.

Den bilaterala strategin ska bidra till att stärka respekten för mänskliga rättigheter, öka motståndskraften mot klimatförändringar, skapa förutsättningar för fredliga inkluderande samhällen, och för människor att förbättra sina levnadsvillkor. Strategin identifierar fyra tematiska områden (resultatområden) för Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete med Etiopien:

  • Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer
  • Miljö, klimat och hållbart nyttjande av naturresurser
  • Inkluderande ekonomisk utveckling
  • Fredliga inkluderande samhällen

 

Arbetet sker i huvudsak i samarbete med organisationer i det civila samhället samt multilaterala och internationella organisationer. Kopplingarna mellan humanitärt bistånd, långsiktigt utvecklingssamarbete och fredsbyggande ska tillvaratas, främjas och stärkas, för att på sikt bidra till ett minskat beroende av humanitärt bistånd.

Sveriges utvecklingssamarbete ska vara relevant och effektivt. Synergier med andra relevanta strategier för det svenska utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet är viktiga för genomförandet av strategin, exempelvis strategin för Sveriges regionala  utvecklingssamarbete med Afrika 2022-2026 och strategin för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Afrika 2022-2026.

För mer information om strategin för Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete med Etiopien i sin helhet, tryck här

 

Senast uppdaterad 23 aug 2022, 14.12