Meny
  • Svenska

Om utlandet Zimbabwe

Ansökan om pass för barn under 18 år i Zimbabwe

Ansökan om pass och nationellt id-kort för barn under 18 år som inte haft svenska resehandlingar tidigare.

Följande krävs vid ansökan:

- Barnet måste komma till passmyndigheten (ambassaden/generalkonsulatet) tillsammans med sina vårdnadshavare. Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.

- Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation.

- Om endast en av vårdnadshavarna kan åtfölja barnet måste den andra vårdnadshavarens medgivande lämnas in tillsammans med den andre vårdnadshavarens ID-handlingar (original eller verifierad kopia).

- Födelsebevis för barnet ska uppvisas, liksom beslut om barnets namn och samordningsnummer.

- Föräldrarnas vigselbevis uppvisas.

- För sökande som inte blivit svensk medborgare vid födseln tillkommer bevis om svenskt medborgarskap.

- Avgift för passet, motsvarar SEK 1 400 i lokal valuta.

Observera! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.


Dokument och blanketter
Kontakt ambassaden.harare@gov.se för mer information. 

 

Ansökan om pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer