• Svenska

Om utlandet Vietnam

Kommersiella relationer med Vietnam

Med tanke på sin kraftigt växande medelklass och snabbt växande industri är Vietnam en viktig affärspartner att räkna med framöver. Enligt Business Swedens sammanställning har cirka 50 svenska eller Sverigerelaterade företag någon form av närvaro i Vietnam. Det bilaterala handelsutbytet mellan Sverige och Vietnam är fortfarande relativt blygsamt (ca 7,3 mdr SEK 2013) och det finns därmed potential till ökning, särskilt om frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam undertecknas som planerat under första halvåret 2015. Business Sweden presenterade i början av 2013 en marknadsanalys (så kallad Tokyoanalys) över vilka svenska näringslivssektorer som har störst potential att röna framgångar i Vietnam. Ambassaden har även identifierat cleantech och gaming som potentiella sektorer.

Verkstadsprodukter (inklusive fordon)

Verkstadsprodukter är fortsatt Vietnams största sektor både vad gäller värde och handelstillväxt. Många stora svenska företag finns på plats och svenska lösningar anses ha hög kvalitet, men vara dyra på kort sikt. Det är hård konkurrens särskilt från asiatiska aktörer men Sverige har efterfrågad kompetens speciellt vad gäller automatisering, effektivisering och hållbara lösningar.

Health & Life Science

Vietnam efterfrågar mer och mer hälso- och sjukvårdstjänster. Totalt är sektorn värd cirka 7,6 mdr USD per år. Cirka 85 % av all medicinsk utrustning importeras i Vietnam. Sektorn väntas växa med 16-17 % per år de närmsta åren. Sverige har en bra position på den vietnamesiska marknaden och ambassaden och Business Sweden gör bedömningen att det finns stor potential för ytterligare affärer.

ICT & Gaming

ICT och telekomsektorn i Vietnam har stor potential. Vietnam har 130 miljoner mobilabonnemang och 32 miljoner internetanvändare (störst inom ASEAN) på 90 miljoner invånare. Det finns efterfrågan för smarta lösningar inom e-learning, e-handel, e-government och e-banking. ICT-marknaden väntas årligen växa med 16 % under perioden 2012-2016. Gamingmarknaden har stor potential i Vietnam och för svenska företag i branschen är det intressant både som försäljningsmarknad och som outsourcingmarknad för spelutveckling. 2016 uppskattas den årliga omsättningen på Androidbaserade spel vara 624 miljoner USD.

Kreativa näringar

Många av de stora svenska kläd- och möbelföretagen har tillverkning i Vietnam framförallt på grund av det låga löneläget. Med en befolkning på över 90 miljoner människor och en växande medelklass har Vietnam även potential att växa som konsumtionsland. Redan i dagsläget finns designsamarbeten mellan Sverige och Vietnam.

Katastrofhjälp och -lindring

Business Sweden har under 2014 genomfört en analys av Vietnams behov av lösningar för förebyggande och lindrande av katastrofer. Vietnam är ett av de länder som hårdast kommer att drabbas av klimatförändringarnas negativa konsekvenser. Efter dialog med vietnamesiska myndigheter och internationella och humanitära organisationer har det visat sig att svenska lösningar är väl rustade att möta dessa behov. En delegation inom katastrofhjälp genomfördes i slutet av 2014.

Miljöteknik (ej med i Business Swedens analys)

Vietnam står inför stora utmaningar vad gäller hållbar utveckling och dessa frågor står högt på agendan, inte minst med bakgrund av Vietnams Green Growth Strategy. Sverige har gott rykte på detta område och tack vare biståndsprojektet CENTEC (2011-2013) har redan ett antal partnerskap etablerats som ambassaden bedömer som livskraftiga. Flera av dessa svenska företag har fått fotfäste på den vietnamesiska marknaden och en handfull kommer att delta i stora offentliga upphandlingar eller andra affärer. Ambassaden har fortsatt samarbeta med CENTEC-nätverket kring mässdeltagande och delegationer även efter projektets slut.

Senast uppdaterad 31 jan 2018, 15.08