• Svenska

Om utlandet Ukraina

Barn födda genom surrogatarrangemang i Ukraina

Det förekommer att svenskar anlitar surrogatmödrar utomlands trots den osäkerhet och de risker detta ofta är förknippat med. Personer som överväger att genomföra surrogatarrangemang i Ukraina bör vara medvetna om att flera problem kan uppstå i fråga om till exempel faderskapsfastställelse, medborgarskap, vårdnad, pass och resa till Sverige.

Barnets identitet behöver kartläggas på ett rättsäkert sätt

För att samordningsnummer ska kunna rekvireras och svenskt pass ska kunna utfärdas för barn födda utomlands behöver barnets identitet vara klarlagd på ett rättssäkert sätt, inklusive medborgarskap och föräldraskap. Det gäller alla barn, oavsett om barnet har tillkommit genom surrogatarrangemang eller inte.

I Ukraina anses inte barnet vara surrogatmoderns barn och enligt ukrainsk lagstiftning får därför inte barnet ukrainskt medborgarskap. I stället förväntas barnet få medborgarskapet från de tilltänkta föräldrarna. Enligt svensk rätt anses dock den kvinna som föder ett barn vara barnets moder, det vill säga surrogatmodern. Det innebär att barnets svenska medborgarskap, utifrån svensk lagstiftning, måste härledas från den tilltänkte svenske fadern.

Viktigt att faderskapet fastställs på ett sätt som är giltigt i Sverige

Ett faderskap som är fastställt i utlandet ska under vissa förutsättningar anses giltigt i Sverige. Det är lag (1985:367) om internationella faderskapsfrågor (IFL), särskilt 7 och 8 §§, som tillämpas när prövning görs om en utländsk faderskapsfastställelse är giltig i Sverige. Av lagen framgår att en faderskapsfastställelse gjord i utlandet som utgångspunkt är giltig i Sverige om den har skett genom ett avgörande av domstol eller bekräftelse. I många länder går det inte att få faderskapet fastställt av domstol för barn födda genom surrogatarrangemang. Det är inte heller alltid möjligt att få en fastställelse genom bekräftelse på ett sätt som anses giltigt i Sverige. Så är exempelvis fallet i Ukraina.

Om det inte är möjligt att få faderskapet fastställt i utlandet på ett sätt som är giltigt i Sverige kan man i stället söka få en svensk faderskapsfastställelse. Det finns två instanser i Sverige dit man kan vända sig för att söka få en faderskapsfastställelse. Ett alternativ är att vända sig till socialnämnden i den kommun i Sverige där den tilltänkte fadern är bosatt. Ett annat alternativ är att vända sig till svensk tingsrätt för att initiera ett faderskapsärende. Observera att ambassaden inte kan garantera att någon av dessa instanser kan bistå, eftersom de är fristående myndigheter med egna regler och riktlinjer.

Inför ansökan om samordningsnumer

Vänligen notera att innan ambassaden kan skicka in en ansökan om samordningsnummer till Skatteverket måste faderskapsfastställelsen ha skett på ett sätt som är giltigt enligt svensk rätt. Om det inte finns dokument som påvisar att faderskapet är fastställt och barnets svenska medborgarskap därmed inte är klarlagt kommer ansökan om samordningsnummer att avslås.

Senast uppdaterad 21 feb 2022, 13.33