• Svenska

Om utlandet Tyskland

Vigsel inför svensk vigselförrättare

Innan en svensk medborgare kan vigas inför en svensk vigselförrättare, måste svensk myndighet pröva om hinder mot äktenskapet föreligger (hindersprövning).

Svensk vigsel kan förrättas av präst i Svenska kyrkan och vissa andra trossamfund, av domare i tingsrätt eller av särskilt förordnade vigselförrättare, exempelvis vid vissa ambassader. Sveriges ambassad i Berlin har ingen vigselrätt.

Behörighet att förrätta svensk vigsel i Tyskland har endast de svenska prästerna i Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main och München. Prästen i Hamburg kan viga antingen två svenska medborgare eller en svensk medborgare och en person med annat medborgarskap än tyskt, medan prästerna i Berlin, Frankfurt am Main och München endast kan viga två svenska medborgare.

För mer information, besök svenska kyrkans hemsida för församlingarna i Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main eller München.

Hindersprövning av båda parter görs antingen

a)  av ambassaden i Berlin om vigseln ska äga rum inför svensk vigselförrättare utanför Sverige. Ansökan skickas eller lämnas in till ambassaden i Berlin, som efter prövningen utfärdar ett intyg om hindersprövning.

b)  av Skatteverkets kontor på vigselorten/folkbokföringsorten om vigseln ska äga rum i Sverige. Skatteverket utfärdar efter hindersprövningen ett intyg om hindersprövning.

Följande handlingar krävs vid ansökan via ambassaden

  • Blanketten Hindersprövning - Ansökan och försäkran” som ska vara fullständigt ifylld och undertecknad. Glöm inte att kryssa i aktuella rutor och uppge vänligen ungefärligt vigseldatumvigselort och annan viktig information i rutan ”Övriga upplysningar”.

  • Intyg i original från folkbokföringsmyndighet (Bürgeramt) för båda parter, med uppgift om födelseort, födelseland, medborgarskap, civilstånd och adress (Erweiterte Meldebescheinigung/Ledigkeitsbescheinigung). Intyget får inte vara äldre än tre månader.

  • Personbevis i original för svensk part från Skatteverket med uppgift om avregistreringsdatum från Sverige samt civilstånd. Beviset kan beställas av Skatteverket genom telefonnummer 0046-8-564 851 60. Personbeviset får inte vara äldre än tre månader.

  • För personer som aldrig varit folkbokförda i Sverige krävs i stället om möjligt intyg om att svenskt medborgarskap inte har förlorats. Ytterligare information finns här: Svenskt medborgarskap.

  • För icke-svensk part krävs äktenskapscertifikat eller annat intyg på att personen inte sedan tidigare är gift från dennes lands ambassad eller annan behörig myndighet.

  • Bestyrkta kopior av båda parters giltiga identitetshandlingar, exempelvis pass. Kopiorna måste vara bestyrkta av en myndighet, exempelvis av ambassaden eller ett svenskt konsulat i Tyskland, försedda med stämpel och signatur.

  • Bestyrkt kopia av eventuell skilsmässodom med lagakraftbevis för svensk part. Kopian måste vara bestyrkt av en myndighet, försedd med stämpel och signatur.

  • Expeditionsavgiften för ansökan om äktenskapscertifikat framgår av ambassadens avgiftssida. Avgiften (ansökningsavgift + portoavgift) sätts in på följande konto:

    Mottagare: Schwedische Botschaft     
    IBAN: DE82 1004 0000 0266 2161 01
    BIC: COBADEFFXXX

Giltighetstid

Ett utfärdat äktenskapscertifikat är giltigt i fyra månader från utställningsdatum. Handläggningstiden är cirka fyra veckor.