• Svenska

Om utlandet Tyskland

Vigsel inför svensk vigselförrättare

Innan en svensk medborgare kan vigas inför en svensk vigselförrättare, måste svensk myndighet pröva om hinder mot äktenskapet föreligger (hindersprövning).

Svensk vigsel kan förrättas av präst i Svenska kyrkan och vissa andra trossamfund, av domare i tingsrätt eller av särskilt förordnade vigselförrättare, exempelvis vid vissa ambassader. Sveriges ambassad i Berlin har ingen vigselrätt.

Behörighet att förrätta svensk vigsel i Tyskland har endast de svenska prästerna i Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main och München. Prästen i Hamburg kan viga antingen två svenska medborgare eller en svensk medborgare och en person med annat medborgarskap än tyskt, medan prästerna i Berlin, Frankfurt am Main och München kan viga enbart två svenska medborgare.
Svenska kyrkan i Berlin
Svenska kyrkan i Hamburg
Svenska kyrkan i Frankfurt am Main
Svenska kyrkan i München

Hindersprövning
Hindersprövning av båda parter görs antingen
a)  av ambassaden i Berlin om vigseln ska äga rum inför svensk vigselförrättare utanför Sverige. Ansökan skickas eller lämnas in till ambassaden i Berlin, som efter prövningen utfärdar ett intyg om hindersprövning. Handläggningstiden är cirka två veckor.
b)  av Skatteverkets kontor på vigselorten/folkbokföringsorten om vigseln ska äga rum i Sverige. Skatteverket utfärdar efter hindersprövningen ett intyg om hindersprövning.

Följande handlingar krävs vid ansökan om hindersprövning hos ambassaden:

 • Blanketten "Hindersprövning – Ansökan och försäkran” ska vara fullständigt ifylld och undertecknad av båda parter. Glöm inte att kryssa i aktuella rutor. Vänligen uppge ungefärligt vigseldatum och vigselort under "Övriga upplysningar".
  Hindersprövning - Ansökan och försäkran
 • Äktenskapscertifikat eller motsvarande från hemlandets myndigheter för icke-svensk part.
 • Intyg (Erweiterte Meldebescheinigung) från folkbokföringsmyndighet, Bürgeramt eller motsvarande, för part som är folkbokförd utanför Sverige, med uppgift om födelseort och födelseland, medborgarskap, civilstånd och adress. Intyget får inte vara äldre än tre månader.
 • Personbevis för svensk part från Skatteverket med uppgift om medborgarskap och civilstånd. Personbeviset får inte vara äldre än tre månader. Telefonnummer till Skatteverket: 0046-8-564 851 60.
 • För personer som aldrig har varit folkbokförda i Sverige krävs i stället intyg om att svenskt medborgarskap inte har förlorats. Ytterligare information finns här:
  Svenskt medborgarskap
 • Bestyrkta kopior av båda parters giltiga identitetshandlingar, exempelvis pass. Kopiorna måste vara bestyrkta av en myndighet, försedd med stämpel och signatur.
 • Bestyrkta kopior av eventuella skilsmässodomar med lagakraftbevis för båda parter. Är domen äldre än 1 mars 2001 krävs i vissa fall stadfästande genom Svea Hovrätt.
 • Expeditionsavgift betalas in till ambassadens bankkonto. Avgiften för intyg om hindersprövning är 25 EUR (20 EUR + 5 EUR i portoavgift). Beloppet sätts in på ambassadens konto:

  Betalningsmottagare: Schwedische Botschaft
  IBAN: DE82 1004 0000 0266 2161 01
  BIC: COBADEFFXXX

Giltighetstid
Ett intyg om hindersprövning är giltigt i fyra månader från utställningsdatum.

Senast uppdaterad: Mars 2020

Senast uppdaterad 02 feb 2021, 09.47