• Svenska

Om utlandet Turkiet

Handel med utlandet

En av ambassadens och generalkonsulatets uppgifter är att tillvarata och främja svenska ekonomiska intressen i Turkiet.

Generalkonsulatet och ambassaden arbetar tillsammans med Business Sweden med att bistå svenska företag att expandera eller etablera sig på den turkiska marknaden.

En snabbt växande marknad

Turkiet är idag världens 17 största ekonomi, med en ung befolkning om 75 miljoner invånare. Turkiets ekonomi har de senaste åren varit en av världens snabbast växande ekonomier med en tillväxt om 9,2 % 2010 och 8,5 % 2011. I år uppgår tillväxten till uppskattningsvis 3 %. Den turkiska marknaden har blivit allt mer intressant för svenska företag, och den kan dessutom utgöra en språngbräda till marknaderna i Mellanöstern, södra Kaukasus och Centralasien. En stark inhemsk efterfrågan gjorde att den turkiska importen ökade med 30 % 2011 från föregående år, till ca 241 miljarder USD.

Turkiet ingår i en tullunion med EU sedan 1996, vilket innebär att handeln mellan EU och Turkiet i industriella produkter och förädlade jordbruksprodukter är tullfri (rena jordbruksprodukter, tjänster och offentlig upphandling ingår dock inte i tullunionsavtalet). Genom tullunionen är Turkiet en väl integrerad produktionsplattform med EU. Incitamenten för utländska direkt­investeringar i form av t.ex. frizoner för produktion är goda. Företag som Hyundai, Renault och Toyota liksom svenska Autoliv har lagt omfattande produktions- och sammansättningsanläggningar i landet, vilka främst betjänar EU-marknaden. Även den turkiska textilindustrin ligger långt framme som underleverantör till världens konfektionskedjor.

Svensk företagsnärvaro och handel med Turkiet

Sveriges handel med Turkiet har ökat avsevärt det senaste året. Den svenska exporten till Turkiet uppgick 2011 till ca 16,5 miljarder SEK, en ökning med 23 % sedan föregående år (ca 1,4% av Sveriges totala export). Sveriges viktigaste exportprodukter till Turkiet är telekommunikations­utrustning, malm och pappersmaterial. Svenskt näringslivs intresse att etablera sig på den turkiska marknaden har ökat markant sedan 1990-talet. 250 svenska företag är idag representerade i Turkiet, bland andra Ericsson, TeliaSonera, Autoliv, Securitas, H&M, Sandvik, Lindex och IKEA. Svenska företagsintressen i Turkiet är representerade genom den svenska handelskammaren i Istanbul.

De närmaste åren görs en särskild satsning av Business Sweden- the Swedish trade and invest council för att främja svensk miljöteknik i Turkiet. För mer information om detta, kontakta Business Sweden.

Importen från Turkiet uppgick 2011 till ca 8,7 miljarder SEK, en ökning med 13 % från föregående år (0,8 % av den totala importen till Sverige). Sveriges viktigaste importvaror från Turkiet är olika verkstadsprodukter.

Länkar:

Business Sweden

Foreign Economic Relations Board in Türkiye (DEIK)

Invest in Türkiye Agency