• Svenska

Om utlandet Sydafrika

Utvecklingssamarbete med Sydafrika

Sverige har en lång historia av samarbete med Sydafrika, Botswana och Namibia och detta samarbete har gått från ett omfattande stöd till anti-apartheidrörelsen och traditionellt bistånd till ett bredare samarbete baserat på partnerskap som bygger på gemensamma intressen och delat ansvar.

Samarbetet med Sydafrika, Botswana och Namibia upphörde i december 2013 i enlighet med regeringens beslut från 2007 att minska antalet svenska bilaterala samarbetsländer inom det internationella utvecklingssamarbetet. Under åren har det uppnåtts många intressanta resultat och partnerskap inom utvecklingssamarbetet med de tre länderna och dessa erfarenheter och kunskaper från partners är viktiga för Sverige.

Från svensk sida finns ett starkt önskemål om att fortsätta fördjupa och bredda de historiskt nära relationerna mellan Sverige och dessa länder. Detta ska ske genom att främja ett ökat kommersiellt utbyte och fördjupade handelsrelationer, ökad turism, ökat politiskt samarbete i multilaterala fora och i allmänhet fler kontaktytor mellan länderna. Svenska företagsinvesteringar och affärsverksamhet kan bidra till att skapa arbetstillfällen med förhållandevis goda villkor och främja företagens sociala ansvar.

Följande är exempel på samarbetsprogram och utbyten som fortfarande är öppna för sökande från Sydafrika, Botswana och Namibia:

Kommunala Partnerskap

Kommunalt Partnerskap är en Sida finansierad samarbetsform som genom resultatinriktade projekt ska bidra till utveckling av väl fungerande och demokratiska lokala myndigheter i prioriterade samarbetsländer och i Sverige till nytta för både parter. Internationellt Centrum för lokal Demokrati (ICLD) ansvara för programmet.

> Läs mer om programmet på ICLD's hemsida

Internationella utbildningsprogram

Sidas internationella utbildningsprogram (ITP) är öppna för kandidater från de flesta låg – och medelinkomst länder. Målet är att enskilda individer som representerar organisationer i våra samarbetsländer ska erhålla god kompetens och hög kapacitet för att driva förändringsprocesser för mer effektiv fattigdomsminskning. Utbildningsprogrammen genomförs av svenska myndigheter, företag, universitet och högskolor samt enskilda organisationer på uppdrag av Sida. 

> Läs mer om ITP programmet på Sida's hemsida

Svenska institutets stipendier

Svenska institutets stipendier riktas sig till högt kvalificerade studenter och delas ut för studier i Sverige från och med höstterminen. Stipendierna är avsedda för magister studier på heltid i Sverige och täcker både levnadskostnader och studieavgifter. Svenska institutet har beslutat att anslå upp till 10 stipendier för sydafrikanska studenter på årsbasis för tre år för läsåren 2014/15, 2015/16 och 2016/17.

> Läs mer om Svenska Institutets stipendier och bidrag

Calls for proposals

Sidas Calls for Proposals är ett sätt att komma i kontakt med olika typer av aktörer, i syfte att stödja de bästa idéerna för projekt och program inom olika typer av områden. Ansökningsomgångar är också ett sätt för Sida att hitta nya interventioner att stödja. Besök Sidas hemsida för uppdaterad information.

> Sida’s Call for proposals

Forskning

Sida hjälper till att bygga upp forskningskapacitet på universitet i låginkomstländer och stödjer internationell forskning som kommer till nytta för länder med fattig befolkning. The Swedish Research Links Programme uppmuntrar till forskningssamarbete mellan forskare i Sverige och Asien, Mellanöstern / Nordafrika och Sydafrika. Syftet är att bidra till ömsesidig vetenskaplig och socioekonomisk utveckling av de inblandade i samarbetsländerna. Besök Vetenskapsrådets hemsida för mer information.

> Vetenskapsrådet och LINKS Programmet

Civilsamhälle- organisationer (CSO)

Den svenska regeringen stödjer samarbete mellan sydafrikanska och svenska civila samhället. Detta stöd kanaliseras via 15 svenska ramorganisationer med avtal med Sida. För mer information om arbetet i det svenska civila samhället besök Sidas CSO databas. Den innehåller information om vilka organisationer i det civila samhället som får bidrag, vilka insatser de i sin tur driver samt med hur mycket pengar.

>Sida’s CSO database 

Utvecklingssamarbete

Målet för svenskt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Alla som bor i Sverige och betalar skatt är med och bidrar.

Läs mer