• Svenska

Om utlandet Rwanda

Ny strategi för utvecklingssamarbetet med Rwanda

Regeringen har beslutat om en ny femårig strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Rwanda. Strategin ska bidra till en fortsatt fredlig demokratisk utveckling och ökad jämställdhet, byggd på en inkluderande och miljömässigt hållbar ekonomisk tillväxt. Den nya strategin omfattar totalt 1,25 miljarder kronor för femårsperioden 2020–2024.

Trots en stark ekonomisk tillväxt är Rwanda ett av världens fattigaste länder. Den politiska situationen präglas av folkmordet mot tutsier 1994, och försoningsprocessen pågår fortfarande.

I sin helhet ska det svenska utvecklingssamarbetet i Rwanda bidra till att minska fattigdomen i landet, till bättre förutsättningar för en demokratisk utveckling och till respekt för de mänskliga rättigheterna.

Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet

Genom den nya strategin ska Sverige bidra till att stärka det civila samhället och främja en större delaktighet i de demokratiska processerna för Rwandas befolkning. Deltagandet för kvinnor och ungdomar stärks, inte minst genom inriktningen på sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa.

Miljömässigt hållbar utveckling

Sverige ökar med den nya strategin också sitt engagemang för att bidra till en miljömässigt hållbar och inkluderande tillväxt.

Tillgång till el är en nyckelfaktor för att skapa jobb och minska fattigdomen. Den snabba tillväxten sätter hårt tryck på landets naturresurser och biologiska mångfald. Sverige ska genom utvecklingssamarbetet bidra till ökad användning av el från förnybara källor.

Inkluderande ekonomisk utveckling

För att genomföra den inhemska utvecklingsplanen och nå de globala hållbarhetsmålen behövs nya samarbets- och finansieringsformer.

Strategin ska bidra till en ekonomiskt inkluderande utveckling, stärkta förutsättningar för och ökad tillgång till produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor, hållbart företagande och fri och rättvis handel, inklusive på landsbygden där befolkningen som regel lever av småskaligt jordbruk. Undernäring och matosäkerhet är omfattande problem, inte minst bland barn.

Läs hela strategin här!

Forskningssamarbete

Sverige stödjer även genom strategin för forskningssamarbete 2015–2021 utvecklingen av den inhemska forskningskapaciteten i Rwanda. Synergier med forskningssamarbetet eftersträvas för att främja kunskap, innovation och kritiskt tänkande inom samtliga av den nya strategins områden.

Forskningssamarbetet med Rwanda omfattar totalt 334 miljoner kronor över perioden år 2019-2024.

Utvecklingssamarbete

Målet för svenskt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Alla som bor i Sverige och betalar skatt är med och bidrar.

Läs mer