• Svenska

Evakuering vid kriser och katastrofer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Under extrema situationer kan svenska staten evakuera svenska resenärer till en säkrare plats. En statlig evakuering sker enbart vid händelser som är så stora att vanliga resurser inte räcker till och där de vanliga aktörerna som försäkringsbolag och reseföretag inte längre kan hjälpa till.

När staten måste evakuera
Oftast handlar det om plötsliga händelser som påverkar säkerhet och infrastruktur i ett drabbat område. Det kan vara krig, krigsliknande situationer eller som följd av en större naturkatastrof med konsekvenser för säkerheten. Flygplatser kan vara stängda eller raserade, framkomligheten på vägar kan vara begränsad eller förenad med fara med mera.

I många situationer kan man i förväg se en ökande politisk oro inom ett land eller spänningar mellan länder, det är då viktigt att följa händelseutvecklingen, läsa svenska ambassadens reseinformation och följa UD:s råd för resor. Om UD avråder från resor till ett land, eller del av ett land, ska det ses som en signal om att man noga bör tänka igenom om det är nödvändigt att resa, vad man har för möjligheter att lämna landet om situationen förvärras och vilket försäkringsskydd man har. När UD avråder från resor gäller normalt sett inte en reseförsäkring. Ibland uppmanar UD svenskar att lämna ett land och det kan bland annat innebära att UD och den svenska ambassaden i landet har mycket begränsade eller inga möjligheter att hjälpa svenskar på plats.

Som enskild resenär väljer man själv om man vill följa med en evakueringstransport eller om man anser att man har andra möjligheter till transport eller skydd på plats. I en krigsliknande situation kan en evakuering oftast bara ske under en mycket kort tid då det fortfarande finns transportmöjligheter eller gränsövergångar som är öppna. Därefter kan statens möjligheter att hjälpa till vara mycket små.

Alla som vill kan anmäla sig på den så kallade svensklistan och lämna sina kontaktuppgifter till UD/svenska ambassaden. Uppgifterna sparas enbart under den tid man själv angett och tas sedan automatiskt bort. Kontaktuppgifterna används för att snabbt kunna nå resenärer om det blir nödvändigt i en större krissituation i landet.

Vilka kan evakueras?

  • Svenska medborgare
  • Svenska medborgares utländska familjemedlemmar (make/maka, barn)
  • Flyktingar eller statslösa personer som är bosatta i Sverige (om inte särskilda skäl föranleder annat)
  • Medborgare i Danmark, Finland, Island och Norge och deras familjemedlemmar
  • Utländska medborgare med permanent uppehållstillstånd i Sverige
  • Utländska medborgare med permanent uppehållstillstånd i Sverige
  • Medborgare i länderna inom Europeiska unionen, enligt de riktlinjer unionen utfärdat

Vem som betalar
Vid en evakuering kan lagen om konsulära katastrofinsatser vara tillämplig och blir så genom regeringsbeslut. Lagen förtydligar statens ansvar men även att man som enskild resenär själv får stå för kostnaderna om staten genomför en katastrofinsats. I praktiken handlar det om resekostnader och eventuella hälso- och sjukvårdskostnader som direkt kan kopplas till den enskilde resenären. Att detta ansvar är klargjort på förhand innebär till exempel att inga blanketter för ansökan om ekonomiskt bistånd måste fyllas i vid en evakuering. Återkrav sker i efterhand av Kammarkollegiet. Resenärens kostnader ska kunna täckas av en bra reseförsäkring. Det är alltid bra att kontakta försäkringsbolaget så att man vet vad försäkringen täcker.

Kan någon annan hjälpa till?
Om det inte finns en svensk ambassad på plats, eller det inte går att komma i kontakt med en svensk ambassad, kan en svensk medborgare kontakta en annan nordisk eller EU-ambassad för att få hjälp.

Senast uppdaterad 27 jun 2017, 10.09