• Svenska

Evakuering vid kriser och katastrofer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Under extrema situationer kan svenska staten evakuera svenska resenärer till en säkrare plats. En statlig evakuering sker bara vid händelser som är så stora att vanliga resurser inte räcker till och där försäkringsbolag och reseföretag inte längre kan hjälpa till.

När staten evakuerar svenska resenärer handlar det oftast om plötsliga händelser som påverkar säkerhet och infrastruktur i ett drabbat område. Det kan vara krig, krigsliknande situationer eller som följd av en större naturkatastrof med konsekvenser för säkerheten. Flygplatser kan vara stängda eller raserade, framkomligheten på vägar kan vara begränsad eller förenad med fara, med mera.

UD:s avrådan är en viktig signal

I många situationer som utvecklas till större kriser, såsom vid krig och krigsliknande tillstånd, kan man i förväg se en ökande politisk oro inom ett land eller spänningar mellan länder. Det är viktigt att följa händelseutvecklingen, läsa svenska ambassadens reseinformation och att följa UD:s råd för resor.

Om UD avråder från resor till ett land eller del av ett land ska det ses som en signal om att man noga bör tänka igenom om det är nödvändigt att resa, vad man har för möjligheter att lämna landet om situationen förvärras och vilket försäkringsskydd man har. En avrådan innebär ofta att UD och ambassaden har begränsade eller inga möjligheter att hjälpa svenskar på plats.

Om avrådan - på regeringen.se

Evakuering sker oftast under en kort tidsperiod

Som enskild resenär väljer du själv om du vill följa med en evakueringstransport eller om du anser att du har andra möjligheter till transport eller skydd på plats.

I en krigsliknande situation kan en evakuering oftast bara ske under en mycket kort tid. Därefter kan statens möjligheter att hjälpa vara mycket små.

Anmäl dig till svensklistan

Alla som vill kan anmäla sig på den så kallade svensklistan och lämna sina kontaktuppgifter till UD och svenska ambassaden. Uppgifterna sparas enbart under den tid du själv har angett och tas sedan automatiskt bort. Kontaktuppgifterna används enbart för att snabbt kunna nå resenärer om det blir nödvändigt i en större krissituation i landet.

Svensklistan – anmäl din utlandsvistelse

Vilka kan evakueras?

Olika personer kan omfattas av en statlig evakuering eller en insats med assisterade utresor. Det beror på den specifika situationen. Om en evakuering genomförs enligt lagen om konsulära katastrofinsatser kan följande grupper omfattas av insatsen:

  • Svenska medborgare
  • Svenska medborgares utländska familjemedlemmar (make/maka, barn)
  • Flyktingar eller statslösa personer som är bosatta i Sverige (om inte särskilda skäl föranleder annat)
  • Medborgare i Danmark, Finland, Island och Norge och deras familjemedlemmar
  • Utländska medborgare med permanent uppehållstillstånd i Sverige
  • Medborgare i länderna inom Europeiska unionen, enligt de riktlinjer unionen utfärdat

Vem betalar en evakuering?

Vid en evakuering kan lagen om konsulära katastrofinsatser tillämpas om regeringen fattar beslut om det. Lagen förtydligar statens ansvar men även att du som enskild resenär själv får stå för kostnaderna om staten genomför en katastrofinsats.

I praktiken handlar det om resekostnader och eventuella kostnader för hälso- och sjukvård.

Vid evakuering enligt lagen om konsulära katastrofinsatser är behöver inga blanketter för ansökan om ekonomiskt bistånd fyllas i. Återkrav sker i efterhand av Kammarkollegiet.

Din kostnad som resenär ska kunna täckas av en bra reseförsäkring. Det är alltid bra att kontakta försäkringsbolaget före resan så att du vet vad försäkringen täcker.

Kan någon annan hjälpa till?

Om det inte finns en svensk ambassad på plats, eller det inte går att komma i kontakt med en svensk ambassad, kan du som är svensk medborgare kontakta en annan nordisk ambassad eller EU-ambassad för att få hjälp.

Senast uppdaterad 27 jun 2017, 10.09