Meny
  • Svenska

Om utlandet Norge

Dubbelt medborgarskap

Sverige tillåter sedan 1 juli 2001 dubbelt medborgarskap. Norge tillåter som huvudregel ännu inte dubbelt medborgarskap men i och med en lagändring som träder i kraft 1 januari 2020 kommer även Norge tillåta dubbelt medborgarskap.

Sverige

Sverige tillåter sedan 1 juli 2001 dubbelt medborgarskap. I och med 2001 års medborgarskapslag blev det fullt möjligt att ha två eller flera medborgarskap.
Det krävs inte av den som söker svenskt medborgarskap att han eller hon avsäger sig sitt tidigare medborgarskap. Inte heller ska en svensk medborgare som söker och förvärvar ett annat medborgarskap därmed förlora det svenska medborgarskapet.

Information på Migrationsverkets webbplats Vad innebär svenskt medborgarskap? 
Information på regeringens webbplats om dubbelt medborgarskap

Norge

Från och med 1 januari 2020 kommer Norge att tillåta dubbelt medborgarskap. Information om lagändringen finns på norska UDI:s webbplats - Norge tillater dobbelt statsborgerskap fra 1. januar 2020 .

Norska medborgarskapslagens – Lov om norsk statsborgerskap (i kraft från 01.09.2006) – lydelse just nu (och fram till 1 januari 2020) tillåter som huvudregel inte dubbelt medborgarskap. Det finns dock vissa undantag, till exempel:

- Om du fick ett medborgarskap från var och en av dina föräldrar när du föddes. Om en av dina föräldrar är norsk blev du troligen automatiskt norsk medborgare vid födseln. Om det land som den andra föräldern är medborgare i tillämpar samma regel får du också medborgarskap i det landet och du kan då ha dubbelt medborgarskap.
Detta gäller bara om du automatiskt blev medborgare i båda länderna när du föddes, inte om dina föräldrar aktivt vidtog åtgärder (till exempel skickade in en ansökan eller anmälan) för att du skulle få det andra medborgarskapet.  

Relevant information på UDI:s webbplats:
Norsk ved fødsel?  
Er du norsk statsborger?
Søke statsborgerskap for nordiske statsborgere
Norge tillater dobbelt statsborgerskap fra 1. januar 2020
Du bør vente med å søke om statsborgerskap til 3. februar

 

Dubbelt medborgarskap

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer