• Svenska

Om utlandet Montenegro

Legalisering

En legalisering innebär att ambassaden/UD intygar att en namnteckning och sigill/stämpel på en svensk handling är äkta samt i vilken egenskap undertecknaren har skrivit på.

En legalisering säger alltså ingenting om innehållet i handlingen. Efter det att handlingen legaliserats ska den vanligen också bestyrkas av den Utrikesministeriet i Serbien, som företräder det land där handlingen ska användas.

UD/ambassaden utfärdar inte apostille utan hänvisar till Notarius Publicus (se mer information längre ner på sidan).

Vilka handlingar kan UD legalisera?

Varje handling som ska legaliseras måste vara försedd med en stämpel, tjänstemannens namnunderskrift i original samt ett namnförtydligande.

 • allmänna handlingar från en statlig svensk myndighet
 • registerutdrag och andra polisiära handlingar
 • handlingar från Riks- och landsarkivet
 • vigselbevis/vigselattest från borgerliga vigselförrättare
 • betyg/intyg från universitet och högskolor
 • svenska handlingar undertecknade av Notarius Publicus
 • svenska handlingar (faktura, momsredovisning, ursprungscertifikat, registrering av varumärke och andra import- och exportdokument) undertecknade av svenska handelskammare
 • dokument som inte är utfärdade i Sverige och som har bestyrkts av respektive lands ambassad/konsulat i Sverige
 • handlingar från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
 • namnunderskrift från läkare, legitimerad apotekare, legitimerad veterinär, barnmorska och andra av Socialstyrelsen eller Jordbruksverket legitimerade yrken
 • översättningar gjorda av en auktoriserad translator utsedd av Kammarkollegiet.  En förteckning över auktoriserade translatorer finns på Kammarkollegiets webbplats.


Vilka dokument måste Notarius Publicus först bestyrka innan de kan legaliseras?

 • kopia, som saknar namnunderskrift i originalhandling utfärdad av privatperson
 • faktura, momsredovisning, ursprungscertifikat, registrering av varumärke och andra import- och exportdokument (dessa kan även bestyrkas av handelskammaren)
 • fullmakter
 • handlingar från banker, advokater, privata företag
 • handlingar från landstingsarkiv och kommunala arkiv
 • vigselbevis från icke borgerliga vigselförrättare (svenska kyrkan, utländska trossamfund i Sverige)
 • betyg/handlingar från andra skolor än universitet och högskolor
 • handling som är översatt av en översättare som inte är auktoriserad av Kammarkollegiet.

Apostille-stämpel

Sverige och Serbien har undertecknat Haagkonventionen vilket innebär att apostille-stämpel utfärdas på svenska handlingar som ska uppvisas inför serbiska myndigheter. I Sverige är det sedan 1 januari 2005 endast Notarius Publicus som utfärdar apostille.

När en handling försetts med apostille-stämpel är den undantagen från varje form av bestyrkande, det vill säga att inget ytterligare godkännande/legalisering krävs. En förteckning över länder som har anslutit sig till Apostillekonventionen finns på Haag-konferensens webbplats.)