• Svenska

Om utlandet Lettland

Gifta sig utomlands i Lettland

Ambassaden har inte vigselrätt i Lettland, varför vigsel inte kan äga rum vid Sveriges ambassad i Riga. För dig som önskar viga sig i Lettland gäller följande:

Svenska medborgare folkbokförda i Sverige

En svensk medborgare folkbokförd i Sverige kan gifta sig i Lettland med en lettisk medborgare. Två svenska medborgare folkbokförda i Sverige kan gifta sig med varandra i Lettland. Lettisk lag tillåter inte äktenskap mellan samkönade par.

Vigselceremonin sker på lettiska.

Vigselförrättaren i Lettland behöver giltiga ID-handlingar, ett äktenskapscertifikat/hindersprövning och ett personbevis med uppgift om födelseort, civilstånd och föräldrars namn. Det är Skatteverket i Sverige som utfärdar äktenskapscertifikat och personbevis för svenska medborgare folkbokförda i Sverige. Be om ett engelskt utdrag. Detta bör sedan, för Lettlands räkning, översättas av en notarie till lettiska. Om någon av parterna är skild sedan tidigare behövs ett skriftligt domstolsbeslut som bekräftar skilsmässan.

Själva vigseln kan ske tidigast en månad och senast sex månader efter att du har lämnat in ansökan till lettiska myndigheter (på lettiska "Dzimtsarakstu nodala").

Svenska medborgare folkbokförda i Lettland

Vid behov kan ambassaden i Riga utfärda äktenskapscertifikat/hinderspröva svenska medborgare bosatta i Lettland. Expeditionsavgift är ca 20 EUR.

För att ansöka om äktenskapscertifikat och hindersprövning:

1. Fyll i och underteckna blanketten ”Äktenskapscertifikat - Ansökan och försäkran (SKV 7881). Glöm inte att ange era adresser och telefonnummer under rubriken ”Övriga upplysningar”.

2. Bifoga följande dokument:

  • Ett personbevis i original från Skatteverket med uppgift om ditt medborgarskap, födelseort, civilstånd och föräldrars namn. Personbeviset ska inte vara äldre än tre månader.
  • Giltigt pass/nationellt ID-kort eller bestyrkt kopia för båda parter.
  • Om det var mer än 12 månader sedan du skrev ut dig från Sverige behöver vi ett intyg som bekräftar att du inte har gift dig sedan dess. Intyget utfärdas av Office of Citizen and Migrations Affairs (PMLP). Fråga om Izzina no iedzivotaju registra.
  • Om du har varit bosatt i andra länder sedan du avregistrerades från Sverige kan ett intyg från dessa länder behövas för att styrka att du inte ingått äktenskap under din utlandsvistelse.
  • Om någon av parterna har varit gift tidigare – bevis på att äktenskapet har upplösts samt att skilsmässodomen har vunnit laga kraft.
  • I händelse av att någon av parterna är änka/änkling – ett dödsbevis.

Det lettiska vigselförrättaren kommer behöva ytterligare handlingar. Vi rekommenderar att du kontaktar vigselförrättaren och kontrollerar vilka andra handlingar som eventuellt måste uppvisas.

Du behöver ett intyg för hur ditt namn transkriberas till lettiska. Kontakta Latvian Language Agency. 

Att registrera äktenskapet i Sverige

Registrering av äktenskapet i Sverige görs efter giftermålet. Det sker genom att ni skickar in vigselintyg i original eller vidimerad kopia, gärna på engelska, till folkbokföringen.

Kontakta folkbokföringen direkt på Tel: +46 8- 56485150, E-post: stockholm@skatteverket.se