• Svenska

Om utlandet Georgien

Sveriges utvecklingssamarbete i Georgien

Sverige stödjer Georgiens arbete för att närma sig EU genom ökad ekonomisk konkurrenskraft, stärkt demokrati och förbättrat miljöarbete.

2014 undertecknades ett associeringsavtal mellan EU och Georgien, och därmed även mellan Sverige och Georgien. Avtalet stärker det politiska och ekonomiska samarbetet och ska främja god samhällsstyrning och ekonomisk tillväxt. Inom ramen för associeringsavtalet skapades frihandelsområdet DCFTA mellan Georgien och EU. Avtalet lägger även vikt vid mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.

Sveriges stöd till Georgien koncentreras till tre områden:

 •Ökad ekonomisk integrering med EU och marknadsekonomisk utveckling

 •Demokrati, mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat

 •Förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan

Ekonomisk integrering och marknadsekonomi

Genom associeringsavtalet åtar sig Georgien bland annat att stärka kapaciteten hos institutioner på handelsområdet. Konkurrenskraften i näringslivet behöver dessutom öka för att Georgien ska kunna utnyttja möjligheten att integreras i EU:s inre marknad. Sverige stödjer genom Sida insatser för att Georgien ska leva upp till EU:s normer och riktlinjer för till exempel livsmedelssäkerhet, statistik och avfallshantering, bland annat genom samarbeten mellan svenska myndigheter som Jordbruksverket, SCB och Kronofogdemyndigheten och deras georgiska motsvarigheter.

Sida stödjer dessutom International School of Economics policyinstitut som utreder och belyser samhällsekonomiska aspekter av associeringsavtalet och Georgiens vägval inom områden som jordbruk, ekonomi och miljö.

Information, debatt och uppföljning av myndigheternas arbete med EU-integrationen stärks också genom stöd till civilsamhället genom Eurasia Partnership Foundation.

I samarbete med Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, EBRD, stödjer Sida dessutom ett program för kvinnligt företagande. Kvinnliga företagare erbjuds rådgivning och lån, och deltagande banker erbjuds en förlustgaranti och utbildning i ett nytt låneinstrument för en kundkrets som bankerna hittills inte har uppmärksammat.

Demokrati och mänskliga rättigheter

För att Georgien ska kunna närma sig EU behöver landet stärka den offentliga förvaltningen och förbättra medborgarnas möjlighet att utkräva ansvar av beslutsfattarna.

I samarbete med svenska myndigheter stödjer Sida en rad georgiska myndigheter som georgiska statistikbyrån (Geostat), georgiska livsmedelsbyrån (Georgian National Food Agency), kronofogdemyndigheten (National Bureau of Enforcement), fastighetsregistret (National Agency for Property Registration), folkbokföringen (Public Service Development Agency) och avfallshantering (The Solid Waste Company) i deras arbete för att bättre uppfylla medborgarnas behov.

För att stärka samspelet mellan politikerna och väljarna stödjer Sida genomförandet av regelbundna opinionsundersökningar. Stödet går via National Democratic Institute (NDI) och används också för utbildning av journalister i hur opinionsundersökningarna kan analyseras. NDI arbetar också för att få fram fler kvinnliga politiker inom alla partier och öka det kvinnliga politiska deltagande.

Sida stödjer jämställdhetsarbetet i Georgien på flera olika nivåer; allt från policyarbete på nationell nivå till gräsrotsinitiativ. Ett exempel är kampen mot könsbaserat våld. Genom stöd till Kvinna till Kvinna stärks till exempel kvinnoorganisationers arbete mot könsbaserat våld och genom UN Women stöds skyddat boende för utsatt kvinnor.

Civilsamhället är en viktig partner för Sida som både ger stöd till större organisationer som Transparency International Georgia och till mindre organisationer genom till exempel Eurasia Partnership Foundation (EPF). EPF stödjer bland annat gräsrotsinitiativ för att öka det politiska deltagandet och medborgarnas möjligheter att kräva ansvar av beslutsfattarna. Här ingår dessutom stöd till medier och till informationskampanjer.

Miljö och klimat

Hanteringen av utsläpp och avfall har stora brister i Georgien, och i samarbete med ERBD och Världsbanken bygger Sida avfallsanläggningar och vattenreningsverk.

Georgien antog 2014 en ny lag som ger producenterna större ansvar för att ta hand om och återvinna avfall. Men det behövs både ökad medvetenhet om nerskräpningens negativa effekter på människor, natur och klimat och utbyggd infrastruktur för sophantering, inklusive återvinning. Sida stödjer tre georgiska miljöorganisationer som arbetar för att öka förståelsen och skapa opinion för miljömässigt hållbar avfallshantering bland såväl barn och ungdomar som politiker.

Sida stödjer dessutom energieffektivisering på kommunal nivå genom det regionala programmet Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (E5P).

Utvecklingssamarbete

Målet för svenskt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Alla som bor i Sverige och betalar skatt är med och bidrar.

Läs mer