• Svenska

Om utlandet Georgien

Sveriges utvecklingssamarbete i Georgien

Sverige stödjer Georgiens arbete för att närma sig EU genom ökad ekonomisk konkurrenskraft, stärkt demokrati, inkluderande samhällen och förbättrat miljöarbete.

2014 undertecknades ett associeringsavtal mellan EU och Georgien, och därmed även mellan Sverige och Georgien. Avtalet stärker det politiska och ekonomiska samarbetet och ska främja god samhällsstyrning och ekonomisk tillväxt. Inom ramen för associeringsavtalet skapades frihandelsområdet DCFTA mellan Georgien och EU. 

I december 2021 fastställde Regeringen en ny strategi för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa 2021-2027.

Sveriges stöd till Georgien ska bidra till följande mål:

  • Mänskliga rättigheter, demokrati, rättstatens principer och jämställdhet
  • Fredliga och inkluderande samhällen
  • Miljö- och klimatmässigt jållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser
  • Inkluderande ekonomisk utveckling

Strategi för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa 2021-2017

Sidas arbete i Georgien

Openaid

Utvecklingssamarbete

Målet för svenskt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Alla som bor i Sverige och betalar skatt är med och bidrar.

Läs mer