• Svenska

Om utlandet Etiopien

Registering av barn och beställning av samordningsnummer i Etiopien

Nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, ID-kort eller varit folkbokförda i Sverige måste söka samordningsnummer innan det är möjligt att söka svenskt pass eller ID-kort. Har vårdnadshavarna till ett nyfött barn inte gjort namnanmälan görs detta samtidigt.

Beställning av samordningsnummer i Etiopien

Nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, ID-kort eller varit folkbokförda i Sverige måste söka samordningsnummer innan det är möjligt att söka svenskt pass eller ID-kort. Har vårdnadshavarna till ett nyfött barn inte gjort namnanmälan görs detta samtidigt.

Observera att beställning av samordningsnummer endast ska göras om du ämnar söka pass inom sex månader. Om en passansökan inte fullföljs inom tidsramen återkallas samordningsnumret. Ambassaden kan endast rekvirera samordningsnummer för svenska medborgare.

Observera att för personer födda före 1 april 2015 till ett ogift par där endast fadern är svensk medborgare måste en Anmälan om svenskt medborgarskap göras innan det är möjligt att söka samordningsnummer. Mer information hittar ni här

Ansökningsförfarande:

Det krävs att minst en vårdnadshavare är med (det räcker ej med annan släkting, vi tillåter inte ombud eller fullmakt ). Det är sökanden som har bevisbördan, dvs ska överlämna originalhandlingar som krävs för att bevisa identitet och svenskt medborgarskap.

Ambassaden får endast rekvirera samordningsnummer för svenska medborgare.

Rekvisition av samordningsnummer får endast ske om pass ska utfärdas. Om passansökan ej fullföljs inom rimlig tid begär passmyndigheten att skatteverket återkallar samordningsnumret. Rimlig tid är i detta fall tre månader.

Följande dokument krävs:

1.   Ifylld blankett SKV7750, hämta blanketten här. Sökanden över 18 år måste själv fylla i och skriva under blanketten. Sökanden över 12 år måste skriva under blanketten tillsammans med föräldrarna. 

2.   Ifylld blankett Prövning av svenskt medborgarskap, hämta blanketten här. 

3.   Födelsebevis i original, båda föräldrarnas namn ska framgå. 

Ambassaden kan kräva att modern måste bevisa att det är hon som fött barnet, t ex med handlingar från barnmorska, brev från förlossningsläkare etc. Faderskapet skall också kunna bekräftas med t.ex. ett fadersskapsbevis.

4.   Föräldrarnas vigselbevis, om de är/var gifta.

För barn födda 1 april 2015 och därefter: Om föräldrarna inte var gifta med varandra vid barnets födelse och endast fadern är svensk medborgare, krävs normalt även att faderskapet är fastställt via en bekräftelse eller domstolsbeslut.

Barn födda i utlandet före 1 april 2015 till ogift svensk far och utländsk mor blev inte svenska medborgare vid födseln. Den svenske fadern kan anmäla svenskt medborgarskap för barnet hos Migrationsverket.

5.   Båda föräldrarnas pass eller giltig fotolegitimation. Svenska föräldrar måste uppvisa giltigt svenskt pass eller nationellt ID-kort.

Alla handlingar måste vara originalhandlingar eller bestyrkt kopia, Etiopiska handlingar ska vara legaliserade av etiopiska utrikesministeriet.

Handlingar på lokalt språk ska vara översatta samt även de legaliserade av etiopiska utrikesministeriet. 

Handläggningstiden för samordningsnummer är normalt 6-8 veckor.