Meny
  • Svenska

Om utlandet Ecuador

Om Ecuador

Här presenteras ambassadens landrapport för Ecuador. Rapporten är uppdaterad till 27 mars 2019.

Basfakta 

Folkmängd: ca 16,4 miljoner (2018)
Statsskick: Republik
Huvudstad: Quito
Valuta: USD
Språk: spanska (officiellt) och flertalet urfolksspråk bl.a. quichua och shuar.
President: Lenín Moreno (sedan maj 2017)
Utrikesminister: José Valencia (sedan juni 2018)
BNP tillväxt: 1,3 % (uppskattat för 2018)
BNP per capita (PPP): 11 395 USD (uppskattat för 2018)
Inflation: 0,2 % (uppskattning för 2018)
Andel av befolkningen som lever i fattigdom: 21,5 % (december 2017)
Gini-koefficient: 45,9 (december 2017)
Arbetslöshet: 4,1 % (2018)
Utlandsskuld (offentlig): 47 % av BNP (uppskattning 2018)
Viktiga handelspartners: USA, EU, Kina, Colombia, Peru, Vietnam, Panama, Brasilien, Chile, Ryssland
Viktigaste export: Råolja, oljeprodukter, bananer, räkor, snittblommor, kakao, kaffe
Viktigaste import: Industrivaror och maskiner, bränsle, icke-konserverbara konsumtionsvaror
Sveriges export: 396 miljoner SEK (2018)
Sveriges import: 670 miljoner SEK (2018)
Corruption Perception Index (TI): 114 (2018)
Ease of doing business (WB): 123 (2019)

 

Historisk översikt

Det område som idag utgör Ecuador blev en del av Inkaimperiet under 1470-talet. På 1530-talet tog spanska erövrare kontroll över området som 1542 underställdes det spanska kolonialväldet. Territoriet kom att ingå i vicekungadömet Peru som omfattade större delarna av de spanska landområdena i Sydamerika. Under åren som följde reducerades ursprungsbefolkningen kraftigt samtidigt som slavimport från Afrika inleddes.

Med tiden kom ättlingarna till de spanska kolonisatörerna att revoltera mot den spanska kronan. Självständighetskampen inleddes år 1809 genom det så kallade Grito de la Independencia, och under Simon Bolivars ledning anslöt sig Ecuador år 1819 tillsammans med Colombia, Panama och Venezuela i konfederationen Gran Colombia. Ecuador som egen stat bildades 1830 när Gran Colombia föll samman. Mellan 1819 och 1998 pågick en territoriell tvist med Peru som vid flera tillfällen ledde till militära sammandrabbningar. I fredsförhandlingarna som avslutades år 1998 erhöll Peru stora delar av det omstridda territoriet, vilket innebar att Ecuadors landyta närapå halverades. 

Dynamiken i det traditionellt agrara landet med en landägande elit förändrades i och med upptäckten av olja på 1960-talet. Militärregimer hade makten under delar av 1960- och 70-talen. Sedan 1979 är landet en republikansk demokrati.

Under den tidigare president Rafael Correas (Alianza Pais, AP) decennielånga tid (2007–2017) vid makten genomfördes stora statliga investeringar inom hälsa, utbildning och infrastruktur som ledde till minskad fattigdom och arbetslöshet, förbättrade levnadsvillkor samt ökade tillgången till vård och utbildning. Correa hade ett starkt stöd framför allt från den fattigare delen av befolkningen. Samtidigt kritiserade civilsamhället det krympande utrymmet för yttrandefriheten och regeringens auktoritära tendenser.

 

Politisk översikt

Republiken Ecuador har ett flerpartisystem, ett enkammarparlament, samt en regering som leds av en vald president. I april 2017 valdes Lenín Moreno (AP) till ny president. Han har haft en mer försonande inställning till den privata sektorn och det civila samhället än sin föregångare. Landet har gjort framsteg på den ekonomiska sidan men utmaningar kring begränsad press- och församlingsfrihet kvarstår. Den senare tidens minskade popularitetsiffor antas bero på åtstramningsåtgärder och den försämrade säkerheten i norra Ecuador. 

Moreno tvingades av AP:s Correa-falang inför sin presidentkandidatur att utse Correas före detta vicepresident, Jorge Glas, som sin egen. Vid tillträdet upprepade Glas den tidigare presidentens revolutionära linje. Under sommaren 2017 bekräftades offentligt att statsfinanserna misskötts under Correa-administrationen. Moreno lanserade ett antikorruptionsinitiativ samt inledde samtal med oppositionen om skattesänkningar för företagen. I augusti beslutade Moreno genom ett presidentdekret att omedelbart frånta vicepresidenten dennes samtliga befogenheter. Riksåklagaren påbörjade en förundersökning om förskingring gentemot Glas som i sin tur anslöt sig till Correas anklagelser om att Moreno nedmonterade den tidigare presidentens revolución social. Glas tvingades avgå i augusti 2017 och ersattes av María Alejandra Vicuña. Drygt ett år senare avgick även Vicuña efter anklagelser om att ha tagit emot mutor när hon var ledamot i nationalförsamlingen fem år tidigare. Den 35-årige journalisten Otto Sonnenholzner blev den tredje vicepresidenten under Moreno. 

I januari 2018 lämnade Correa och 28 av nationalförsamlingens medlemmar regeringspartiet AP för att bilda en ny politisk rörelse, Revolución Ciudadana (medborgarrevolutionen). Detta innebar att president Moreno tappade sin majoritet i nationalförsamlingen och blev beroende av oppositionen för att få igenom lagförslag. 

I en folkomröstningi februari 2018röstade 64 procent av väljarna för ett förbud för ett tredje omval av en president vilket i praktiken hindrar Correa från att ställa upp i presidentvalet 2021. Resultatet i folkomröstningen ledde också bl.a. till att korruptionsdömda personer utestängs från

politiken, att gruvdriften i naturskyddade områden ska begränsas och att preskriptionstiden för sexualbrott mot minderåriga ska avvecklas. 

I november beslutade den högsta domstolen att Correa bör utredas om anklagelserna om att ha givit order om att kidnappa en tidigare oppositionspolitiker år 2012. Correa avvisar anklagelserna som politiskt motiverade och meddelar att han inte kommer återvänder till Ecuador från Belgien där han har bott sedan han lämnade presidentposten.

 

Utrikespolitik

I juni 2018 tillsattes José Valencia som utrikesminister efter att den tidigare ministern, María Fernanda Espinosa, utnämnts till ordförande i FN:s generalförsamling. 

Den mångåriga konflikten i Colombia med FARC-fästen nära gränsen till Ecuador och mottagandet av ett stort antal colombianska flyktingar har påverkat den bilaterala relationen. Gränstrakten mellan Colombia och Ecuador härbärgerar omfattande narkotikahandel, vilket skapar stora säkerhetsutmaningar. I april 2018 mördades två journalister och deras chaufför efter att ha suttit kidnappade under ett par veckor hos en utbrytargrupp ur FARC. Som ett led i detta avgick försvarsministern och inrikesministern, och Moreno frånsade sig värdskapet för fredsförhandlingarna mellan den colombianska regeringen och ELN-gerillan.Den colombianska presidenten Duque besökte Ecuador i december 2018 då de gemensamma säkerhetsutmaningarna vid gränsområdet diskuterades. I början av mars 2019 anlände ca 200 personer från Nariño i Colombia till Ecuador efter försämrad säkerhetssituation i departementet.

De diplomatiska relationerna med Venezuela förvärrades efter Morenos tillträde. En diplomatisk kris uppstod i oktober 2018 då Venezuelas ambassadör beordrades att lämna Ecuador efter att ha kallat president Moreno ”lögnare” när han sagt att 6000 venezolaner dagligen anländer till Ecuador dagligen på grund av situationen i hemlandet. Kort därefter utvisades Ecuadors chargé d’affaires från Caracas. Vid återinstallationen av den venezolanska presidenten i januari 2019 närvarade ingen ecuadoriansk delegation. Ecuador erkände kort därefter Juan Guaidó som interimspresident i Venezuela. 

Från januari till oktober 2018 anlände uppskattningsvis 806 000 personer från Venezuela, jämfört med 288 000 år 2017. Ecuador utgör både ett transit- och mottagarland för migranter från Venezuela och är näst största mottagarlandet för venezolaner efter Colombia. Det totala antalet migranter från Venezuela som befinner sig i Ecuador uppgår till cirka 221 000.  

EU:s handelsavtal med Ecuador (där också Colombia och Peru ingår) ratificerades i slutet av 2016, vilket har ökat exporten till EU. Frågan om att omförhandla de av Ecuador suspenderade bilaterala investeringsavtalen med flera EU-länder ses över. En politisk högnivådialog med EU äger rum på regelbunden basis.

USA är Ecuadors största handelspartner. Den bilaterala relationen försämrades under Correas tid vid makten men är nu på uppgång. USA:s vicepresident besökte Ecuador i mitten av 2018 vilket lade en grund för ett kommande frihandelsavtal. Julian Assange utgör fortsatt en bilateral fråga då han fortfarande är efterlyst i USA.

Correa skapade nära relationer tillKina som bistått med stora lån i utbyte mot olja och rättigheter till mineralutvinning. Kina är nu Ecuadors största utländska långivare. President Moreno besökte Kina i december 2018 då ytterligare krediter på 900 miljoner USD beviljades -  men "utan krav på framtida leverans av olja".

FN-systemet finns representerat med flera kontor i Quito, bland annat UNDP, UN Women och UNICEF. UNHCR har flera lokalkontor ute i landet.

I augusti 2018 lämnade Ecuador den vänsterinriktade sammanslutningen ALBA (med Venezuela, Kuba och Bolivia som kvarstående medlemmar). De sydamerikanska nationernas union (UNASUR) har sitt säte i Quito. Efter att unionen tappat sex av sina 12 medlemsländer och inte kunnat utse en ny ordförande sedan 2017 meddelade Ecuador i mars 2019 att man också lämnar. Ecuador gick 1973 med i de oljeproducerande ländernas sammanslutning, OPEC. 1992 lämnade landet organisationen för att under 2007 återuppta medlemskapet. Landet är fortsatt medlem i Gemenskapen för Latinamerikas och Västindiens stater (CELAC), i Andinska gemenskapen (CAN), i amerikanska staternas organisation (OAS) samt ingår i G77-gruppen.I juli 2018 antog frihandelssammanslutningen Stillahavsalliansen (bestående av Chile, Peru, Colombia och Mexiko) Ecuadors formella begäran om att börja förhandla om att bli associerad medlem. 

 

Mänskliga rättigheter

Regeringen har gjort framsteg i implementeringen av ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Fattigdomen är dock fortfarande utbredd. Statliga satsningar på utbildning samt vård och omsorg har gett resultat, även om skillnader i tillgång består. Respekten för kvinnors och barns rättigheter har stärkts men det utbredda könsrelaterade våldet utgör en fortsatt utmaning. 

Vid ett besök i landet i oktober 2018 välkomnade FN:s specialrapportör för yttrandefrihet den nuvarande regeringens ansträngningar inom området efter flera års negativ trend. Fortsatta åtgärder, inklusive lagändringar inom pressfrihet, efterfrågades dock. I februari 2019 antogs en rad positiva reformer av kommunikationslagstiftningen.

 

Ekonomi och handel

Under president Correa upplevde ekonomin fram till 2015 en stadig tillväxt. Efter de fallande råvarupriserna på världsmarknaden blev det tydligt att tillväxten till stor del varit driven av statliga investeringar. Ecuador är väsentligen beroende av sina oljetillgångar och även av råvaror som bananer, räkor och snittblommor. Remissor från utlandsboende ecuadorianer är också viktiga för landets ekonomi. Att vara bunden till dollarn gör att Ecuador inte kan genomföra någon egen penningpolitik.

När Moreno kom till makten var hans omedelbara utmaning att lyfta den privata sektorn. I augusti 2018 antogs ett ekonomiskt program som innehåller åtgärder för att öka tillväxten, bland annat med en rad privatiseringar. I januari 2019 meddelade Moreno införandet av nya förordningar som ska uppmuntra investeringar och generera sysselsättning.

I mars 2019 godkände IMF ett nytt treårigt lån till Ecuador på 4,2 miljarder dollar för att landet optimalt ska kunna genomföra sin ekonomiska plan.

 

Bilaterala förbindelser med Sverige

Sveriges relationer med Ecuador präglades tidigt av handelsintressen och redan 1839 utnämndes svensken Fredrik Thomas Adlercreutz till konsul i Gran Colombia.

Sverige hade ambassad i Ecuador mellan 1964 och 1992. Sedan dess är Ecuador sido-ackrediterat till ambassaden i Bogotá. Sverige har idag ett honorärt generalkonsulat i Quito (honorär generalkonsul Ola Ernberg) och ett honorärt konsulat i Guayaquil (honorär konsul Johanna Bohman). Ecuador har ambassad i Stockholm under ambassadör Lautaro Pozo Malos ledning. En ecuadoriansk-nordisk handelskammare upprättades under 2007 i Ecuador vars ordförande är f.d. honorära generalkonsuln Galo Abril.

Utbyte mellan svenska och ecuadorianska universitet förekommer. Ambassaden verkar för att utöka det akademiska utbytet och har deltagit i studiemässor i Ecuador för att främja Sverige som studiedestination. Under 2018 invigde också konsulatet i Quito ett alumninätverk. 

År 2007 förnyades avtalet från 1981 om ekonomiskt, industriellt och tekniskt samarbete mellan Sverige och Ecuador. Förnyelsen av avtalet har slutits på obegränsad tid. Det finns ett tiotal svenska företag representerade genom dotterbolag i Ecuador, däribland ABB, Ericsson, Electrolux, Husqvarna, Oriflame, SCA/Familia, Securitas samt Tetra Pak. Ett flertal svenska varumärken såsom Atlas Copco, Sandvik och Volvo representeras av ecuadorianska företag.

Sveriges handelsrelation med Ecuador utgör en mycket begränsad andel av Sveriges totala utrikeshandel, men har sedan ingånget frihandelsavtal med EU ökat. Sverige nu har ett handelsunderskott till Ecuador. Svensk export till Ecuador för 2018 uppgick till 396 MSEK att jämföras med 421 MSEK under 2017. Exporten består till en stor del av verkstadsprodukter. Motsvarande siffra för Sveriges import från Ecuador under 2018 var 670 MSEK respektive 509 MSEK för 2017. Importen består mest av livsmedel, drycker och tobak. 

Kommerskollegium har under 2017 och 2018 anordnat workshops om olika handelsrelaterade frågor för handelsministeriet i Quito och Guayaquil. 

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson besökte Ecuador i samband med Habitat III-konferensen i oktober 2016. I september 2017 besökte Ecuadors utrikeshandelsminister Campana-Saenz Stockholm för möten med bland andra statssekreterare Oscar Stenström.

Senast uppdaterad 28 dec 2017, 09.27