• Svenska

Om utlandet Dominikanska republiken

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 07 jun 2022, 14.01

Aktuella händelser

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Spridningen av coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat all reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av informationen, som återfinns på nedan länk.

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget är i allmänhet gott, men turister kan utsättas för ficktjuveri och rån. Försiktighetsåtgärder bör vidtas för att undvika smitta genom att tvätta händerna ofta, dricka vatten på flaska och inte köpa något att äta eller dricka från gatuförsäljare.

Naturförhållanden och katastrofer

Det finns risk för jordbävningar i området. Statistiskt sett är landet mer utsatt för jordskalv än Haiti, där en kraftig jordbävning senast ägde rum i början av 2010.

Dominikanska republiken hemsöks frekvent av tropiska stormar och orkaner under perioden juni till november, störst är risken under september och oktober. Kraftiga regn, översvämningar och efterföljande jordskred kan också förekomma under denna period.

I händelse av orkan bör man hålla sig inomhus och följa lokala myndigheters och hotellens rekommendationer samt följa väderprognosen. Flygplatser stänger ofta inför en förväntad orkan – ta kontakt med din researrangör för praktiska frågor kring din resa. Skriv gärna upp dig på Svensklistan och håll dina anhöriga informerade. 

För mer information och väderprognoser besök gärna dessa hemsidor:

US National Hurricane Center
Ready.gov
Centro de Operaciones de Emergencias (spanska)

Terrorism

I normalfallet bedöms det inte finnas risk för terrordåd i landet.

Läs mer om terrorism och turism på regeringen.se

Resa i landet

Övriga upplysningar

Den lokala valutan, peso, är i allmänhet den enda gångbara och kan inhandlas i förväg eller tas ut i lokala bankomater.

Larmnummer

I största delen av Dominikanska Republiken fungerar larmnumret 911.

Ambassaden & konsulat

Trafiksäkerhet

Landet har högertrafik. Trafiken är mycket utmanande, olyckor sker och mycket stor försiktighet bör iakttagas. Att åka med en säker taxi eller inhyrd förare rekommenderas. Ifall man ändå kör själv bör man iaktta stor försiktighet samt köra defensivt. Lokala förare kan köra aggressivt och bryta mot trafikreglerna. Körning nattetid bör undvikas på grund av risken för djur eller människor på vägen, dålig eller obefintlig belysning och att andra förare kör oförsiktigt och med hög fart.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Turister betraktas ofta som attraktiva mål för rån och överfall. Allmän försiktighet bör iakttas såsom att låsa in värdesaker, undvika vara ute ensam efter mörkrets inbrott, inte dricka för mycket alkohol och hålla sig borta från osunda och potentiellt farliga miljöer. Man bör helst färdas i grupp och med taxi som anvisats av flygplatsen eller hotellen. Allmänna transportmedel som så kallade "carros publicos" kan vara farliga. Det finns en särskild poliskår, Politur, som ger assistans till turister. Särskild försiktighet bör iakttas vid besök under karnevalsfirandet.

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor. Bruk av marijuana är olagligt.

Hälso- och sjukvård

Chikungunya
Ett ganska stort antal insjuknanden i virussjukdomen chikungunya har sedan ett par år tillbaka konstaterats i flera karibiska länder och sjukdomen är endemisk. Åtgärder har vidtagits för att minska dess förekomst men fortfarande förekommer nya fall. Virus överförs via myggor och bästa sättet att skydda sig är att undvika myggbett under dagtid, gryning och skymning. De flesta, som insjuknar med chikungunya, tillfrisknar inom en vecka, men det finns exempel på långdragna ledbesvär, som kan vara handikappande och kan behöva behandling.

Dessa bör initialt handläggas i öppenvård med adekvat diagnostik, men är enkla att behandla med antiinflammatoriska läkemedel. Sjukdomen är aldrig dödlig eller allvarlig. Symtomen går normalt över spontant inom 4–12 månader.   

Dengue
Dengue förekommer endemiskt i Karibien liksom chikungunya och sprids av samma myggor under skymning, gryning och i skugga dagtid. Som vid alla myggburna sjukdomar rekommenderas myggmedel och heltäckande kläder över armar och ben. Endast myggmedel innehållande DEET har visat effekt men ämnet bör undvikas hos små barn då istället klädsel bör väljas. Strand, starkt solsken och bris håller effektivt dessa myggor borta. Vid symtom som hög feber och allmänpåverkan bör lokal sjukvård uppsökas med tanke på att dengue i enstaka fall kan utvecklas till allvarlig sjukdom.

Zikavirus
Sedan 2015 sprids, förutom dengue- och chikungunyavirus, även zikavirus endemiskt i området, av samma myggart som i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset och sjukdomen inte tidigare funnits. För de flesta som insjuknar är infektion mild eller ger enbart utslag. Andra symtom kan vara måttlig feber, ledvärk och ögoninflammation. Det går inte att skilja på de olika infektionerna beroende på symtom. Risken för resenärer att drabbas av allvarliga komplikationer bedöms vara liten.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör svenska resenärer till länder där dengue-, chikungunya- och zikavirus sprids skydda sig från myggbett. Man kan minska risken för myggbett genom att använda myggmedel, bära heltäckande kläder eller vistas i rum med luftkonditionering. Det är viktigt att skydda sig från myggbett särskilt i befolkade områden, i skugga dagtid och i gryning och skymning.

Kunskapsläget kring zikavirus ändras kontinuerligt och enligt Folkhälsomyndigheten finns det tydliga tecken på att fosterskador kan orsakas av infektion med zikavirus under första delen av graviditeten. Man vet inte idag hur stor risken är för fosterskador om man som gravid får infektionen eller när risken är störst under graviditeten. Sannolikt utvecklas immunitet efter genomgången infektion. Om man som gravid planerar resor till områden med spridning av zikavirus rekommenderas anpassning av resplaner därefter. Planer på graviditet bör skjutas upp sex månader efter hemkomst (män som kvinnor). Om man är gravid vid utresa bör detta vägas mot eventuella små risker för zikavirusinducerade fosterskador och testning bör ske efter hemkomst.

Aktuell uppdatering om zikavirus i Dominikanska Republiken , feb 2019 från Folkhälsomyndigheten vad gäller aktuell situation och rapportering:

Under 2017-2018 observeras en betydande avmattning av smittspridningen i Central- och Sydamerika jämfört med föregående år. Parallellt med detta har även övervakningen av zika minskat i omfattning under 2018 vilket återspeglas i att Världshälsoorganisationen WHO och den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC sedan våren 2018 inte längre uppdaterar de tabeller och kartor som beskriver zikavirusets utbredning. Den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC har uppdaterat motsvarande informationssidor hösten 2018.

Gällande den aktuella situationen i Dominikanska Republiken har WHO således sedan 2018 avvecklat den tidigare rapporteringsmodellen ("country classification system") eftersom modellen inte passar i det nuvarande epidemiologiska läget när tillförlitligheten i inrapporterade data (antal inrapporterade fall, förekomst av smittöverförande myggor etc) inte längre kan garanteras. 

WHO har i och med detta inte vidimerat att det inte längre finns zikavirus överhuvudtaget i Dominikanska Republiken. 

Vid graviditet är det bra att kontakta sin mödravårdscentral inför en resa. 

Läs mer om zikaviruset på: Folkhälsomyndigheten 

Dengue skiljer sig från både chikungunya och zika genom att det ofta ger ett tydligare sjukdomsförlopp, som hög feber och allmänpåverkan. Vid varningstecken som slemhinneblödning, kräkningar och försämrat allmäntillstånd bör lokal sjukvård kontaktas då risk för allvarlig sjukdom kan finnas. Behandling kan ske relativt enkelt med vätsketillförsel och risken för död i sjukdomen är mycket liten. Man bör också kontakta sjukvården i Sverige om symtom debuterar tio dagar efter hemkomst, i detta fall akutmottagning med infektionsinriktning.

Alla dessa tre myggburna sjukdomar förekommer i tropikerna över hela världen och är inte specifika för Karibien.

Standarden på sjukvården i Dominikanska republiken är tämligen god i de större städerna, särskilt på privata sjukhus. Ute i landet är vården klart sämre och tillgång till ambulans och blodtransfusioner begränsad. Tropiska sjukdomar som dengue-feber och malaria förekommer och skydd bör vidtas liksom mot sexuellt överförda sjukdomar, som är vanliga.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan till Dominikanska republiken, eller har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige.

De bättre sjukhusen tar inte ens emot allvarligt skadade eller insjuknade personer utan förskottsbetalning eller täckande försäkring. Vid olycksfall ska du, eller någon medresenär, genast kontakta ditt försäkringsbolag som kan ge sjukhusen en garanti om att vården täcks av försäkringen. Vården inleds ofta inte förrän sjukhuset fått en försäkran från försäkringsbolaget eller en förskottsbetalning.

SOS International, EuroAlarm & Europ Assistance

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad  (se nedan). Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

På förekommen anledning vill vi varna för att Dominikanska republiken inte alltid tillåter inresa för personer med provisoriska pass.

Kontaktinformation till Dominikanska Republikens ambassad i Stockholm

Adress:  Kungsholmsgatan 10, 5e vån, 112 27 Stockholm

Telefon: (+46) 8 667 46 11

Faxnummer: (+46) 8 667 51 05

E-post: stockholm@domemb.se