Meny
  • Svenska

Om utlandet Cypern

Beställning av samordningsnummer i Cypern

Ambassaden rekvirerar samordningsnummer för nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, nationellt id-kort eller varit folkbokförda i Sverige, innan en passansökan kan göras. Har namnanmälan inte gjorts av vårdnadshavarna görs detta samtidigt. Namnanmälan och beställning av samordningsnummer är avgiftsfri. Observera att beställning av samordningsnummer endast får ske om även pass ska utfärdas samtidigt. Om passansökan inte fullföljs inom rimlig tid (ca 3 månader) kommer passmyndigheten begära att skatteverket återkallar samordningsnumret. Ambassaden får endast rekvirera samordningsnummer för svenska medborgare.

Följande handlingar behöver uppvisas för registrering:

  • Barnet måste komma till ambassaden tillsammans med minst en av vårdnadshavarna.
  • Blankett SKV7750  (ansökan förnamn och efternamn) undertecknad av båda vårdnadshavarna.
  • Har vårdnaden tillerkänts den ena av föräldrarna eller annan person ska ett lagkraftvunnet vårdnadsbeslut bifogas.
  • Barnets födelsebevis (birth certificate) i original där båda föräldrarnas namn framgår.
  • Svenskt pass i original för förälder med svenskt medborgarskap.
  • Giltig fotolegitimation där namnteckning framgår för förälder med annat medborgarskap.
  • Intyg (annat än födelsebevis) från sjukhuset eller förlossningsläkare som styrker att kvinnan fött barnet.
  • Föräldrarnas vigelsebevis (om gifta).

Beställning av samordningsnummer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer