• Svenska

Om utlandet Bosnien och Hercegovina

Utvecklingssamarbete med Bosnien och Hercegovina

Det svenska utvecklingssamarbetet i Bosnien och Hercegovina styrs av Strategin för Sveriges reformsamarbete med västra Balkan och Turkiet. Strategin gäller under perioden 2021–2027.

Utöver allmänna diplomatiska och konsulära aktiviteter, fokuseras ambassadens arbete på Bosnien och Hercegovinas EU-integration. Detta görs såväl genom den politiska verksamheten som integrerat i det svenska utvecklingssamarbetet i Bosnien och Hercegovina.

På uppdrag av Sida genomför ambassaden den del av Sveriges strategi för reformsamarbete för västra Balkan och Turkiet 2021–2027 som går till bilateralt utvecklingssamarbete med Bosnien och Hercegovina. Sverige är en av de största bilaterala givarna i Bosnien och Hercegovina. Utvecklingssamarbetet sker inom fyra stödområden:

  • Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet
  • Fredliga och inkluderande samhällen
  • Miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser
  • Inkluderande ekonomisk utveckling

Folke Bernadotteakademin (FBA), myndigheten för fred, säkerhet och utveckling, finns också på plats på ambassaden för att bidra till fredliga och inkluderande samhällen.

Ambassaden samarbetar med lokala partnerorganisationer inom det civila samhället, gentemot myndigheter och institutioner samt genom internationella och multilaterala organisationer. Insatserna är ofta mångåriga projekt och program som ämnar att skapa en långsiktig positiv samhällsutveckling för Bosnien och Hercegovina. Mer om insatserna kan läsas på openaid.se.

Ambassaden har en viktig uppgift i att utveckla de bilaterala kontakterna både på officiell och personlig nivå inom alla segment av det bosniska samhället. Vidare observerar och rapporterar ambassaden om utvecklingen i Bosnien och Hercegovina och bistår därmed det svenska utrikesdepartementet med underlag för beslut på bilateral och multilateral nivå, särskilt i förhållande till EU men även FN och NATO.

Utvecklingssamarbete

Målet för svenskt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Alla som bor i Sverige och betalar skatt är med och bidrar.

Läs mer