• Svenska

Om utlandet Bangladesh

Utvecklingssamarbete

Dagens Bangladesh präglas av såväl framtidstro som oro. Betydande framsteg har gjorts i kampen mot fattigdom och den kraftiga befolkningstillväxten har nu stannat av. Samtidigt lever hälften av landets invånare kvar i fattigdom och landet dras med stora utvecklingsproblem. Till dessa hör en utbredd korruption och naturkatastrofer som med allt tätare intervall drabbar landet i klimatförändringarnas spår.

På en yta motsvarande en tredjedel av Sveriges lever idag 160 miljoner människor. Den enorma befolkningstätheten försvårar arbetet med att skapa en dräglig tillvaro för de allra fattigaste. De drabbas även extra hårt av översvämningar vid monsunregn, cykloner och flodvågor som ofta drabbar det låglänta landet. Urbaniseringen sätter hård press på städernas infrastruktur och hälsovården saknar idag tillräckliga resurser.

Bangladeshs regering har tagit fram sin sjunde utvecklingsplan som identifierar regeringens viktigaste prioritering för att uppnå ekonomisk tillväxt, hållbar utveckling och minska fattigdomen. Utvecklingsplanen fokuserar på infrastruktur och energi, inkluderande ekonomisk utveckling och sysselsättning, social utveckling samt miljö- och klimatperspektiv med inriktning på de fattiga, och detta arbete stöds av Sida. Bangladesh har varit aktiv i framtagandet av de nya globala målen och dessa finns representerade i utvecklingsplanen.

Inom hälsosektorn har Bangladesh uppnått de flesta av milleniemålen (MDG 4 & 5), bland annat då mödradödligheten minskat stort de senaste femton åren vilket delvis beror på att andelen säkra aborter ökat. Samtidigt får hälsosektorn endast en liten del av landets budget och tillgången till hälsovård för fattiga förbättras endast långsamt.

Läs- och skrivkunnigheten har ökat stadigt i Bangladesh sedan självständigheten 1971, men fortfarande är nästan hälften av befolkningen analfabeter, särskilt bland kvinnor och folk på landsbygden. Tillgången till skolgång har ökat de senaste åren men samtidigt lider undervisningen av låg kvalitet och många elever som hoppar av utbildningen i förtid.

Från ekonomisk tillväxt till demokratisk utveckling

I Bangladesh har den blomstrande textilindustrin tillsammans med de inkomster som utvandrade bangladeshier skickar hem, så kallade remitteringar, under flera år varit landets ekonomiska motor. Tillväxten har kommit många till del, men inte förmått påverka situationen för de allra mest utsatta och fattiga i samhället. Även om lönerna stigit är de väldigt låga, och trots att det samlade biståndet enbart motsvarar cirka 2 procent av BNP har biståndet en betydelsefull roll genom att utgöra nästan 50 procent av utvecklingsbudgeten. Patriarkala strukturer och sociala normer såsom barnäktenskap, hederskultur och våld mot kvinnor är faktorer som hindrar kvinnor från att delta på arbetsmarknaden. Generellt är utvecklingen dock positiv, inte minst inom tekoindustrin som fortsätter att anställa fler kvinnor samt att flera viktiga reformer och satsningar har genomförts för att öka kvinnors anställningsbarhet.

Brister i demokratisk samhällsstyrning och en starkt centraliserad statsmakt begränsar utsatta gruppers möjligheter att hävda sin rätt och utkräva ansvar. Särskilt yttrandefrihet och medias oberoende har kontinuerligt begränsats genom en mer repressiv lagstiftning och autoritär politisk inblandning. Kvinnornas rättigheter stärks stadigt om än långsamt genom att medvetandegraden ökar, lagstiftningen tillämpas i en högre grad och för att kvinnors bidrag till ekonomin inte minst i textilindustrin erkänns i större utsträckning.

Situationen i Bangladesh med avseende på våld mot kvinnor är fortfarande mycket problematisk. Uppdaterade data på området saknas, men beräknas finnas tillgängliga under slutet av 2016 då regeringen i samarbete med UNFPA under året genomför en nationell enkät på området. Klart är dock att nivåerna av våld, liksom förekomsten av barnäktenskap, är fortsatt mycket höga. Positiva tendenser på området gällande statliga institutioners engagemang finns dock. Ett tecken på detta är regeringens val att i den sjunde femårsplanen inkludera ett särskilt mål och indikator gällande minskning av barnäktenskap.