• Svenska

Om utlandet Bangladesh

Handel med Bangladesh

Bangladesh ekonomi har successivt öppnats upp alltmer och Bangladesh är numera en viktigt och växande handelspartner med Sverige och det finns en stor potential för ökad handel inom textilsektorn, energisektorn men även inom många andra fält.

Från att ha motsvarat ca 10 procent under första hälften av sjuttiotalet ökade utrikeshandelns andel av BNI till 17 procent år 1990 och 30 procent år 2002.

Bangladesh är bland annat medlem av World Trade Organisation (WTO), the South Asia Free Trade Agreement (SAFTA), South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) och Bay of Bengal Initiative for Multi Sectoral Technical and Economic Cooperation (Bimstec). Bangladesh omfattas, liksom andra LDC:s (Least Developed Countries) av EU:s “Everything But Arms” initiativ.

De bilaterala relationerna mellan Sverige och Bangladesh har alltsedan självständigheten främst bestått i ett relativt omfattande utvecklingssamarbete. Samtidigt har dock handeln mellan länderna utvecklats positivt om än från en låg nivå. För närvarande utgör handeln med Bangladesh 0,06 % av Sveriges totala export och 0,3 % av vår totala import.

Exporten nådde en topp år 2007 med en nivå om 2073 miljoner SEK efter en stadig ökning åren dessförinnan. Denna ökning utgjordes av omfattande export av telekommunikationsutrustning under ett uppbyggnadsskede. Efter detta uppbyggnadsskede inom telekommunikationsområdet har exporten minskat till 402 miljoner SEK för 2015.

Svensk import från Bangladesh ökade från 2722 miljoner SEK år 2014 till 3589 miljoner SEK år 2015. Det motsvarar hela 32 %. Den registrerade handeln underskattar dock importen eftersom bangladeshiska varor avsedda för den svenska marknaden ofta lossas i andra EU-länder.

Den viktigaste svenska exporten till Bangladesh är verkstadsprodukter vilket motsvarar 41 % av den totala exporten. I övrigt består exporten bland annat av råvaror, bränslen, papper, järn, stål och apparater och annan utrustning för telekommunikation.

I Bangladesh är ett drygt femtiotal svenska företag representerade antingen med egna kontor eller genom agenter.

Relaterade websidor:

Aktuell statistik över Sveriges export och import till Bangladesh

Swedfund

Handelskamrarna

Business Sweden

Kommerskollegium

Svenskt Näringsliv

Open Trade Gate Sweden

Kompass

Business Anti-Corruption Portal