Meny

Stručnost, efikasnost i evropski standardi

01 okt 2019

Švedska želi da pruži dalju podršku Srbiji u procesu reforme pravosuđa i ta saradnja će biti nastavljena kroz Multidonatorski fond za podršku sektoru pravde. Ovaj fond je do sada pružio veliku podršku Ministarstvu pravde i celom pravosuđu u realizaciji niza bitnih projekata, poput izrade Nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Glavni fokus Multidonatorskog fonda za podršku sektoru pravde
(MDTF), 2019-2022. je poboljšanje pristupa pravosuđu u Srbiji
kroz više koncentrisanih, transparentnih i efikasnih programa
pravne pomoći koji su dostupni svim građanima, uključujući manjine i
ugrožene grupe u svim regionima.

Sveobuhvatni cilj projekta je da se uspostavi okvir za veću efikasnost
pravosudnog sektora, ojača koordinacija pomoći u sektoru pravde u
Srbiji, i pruži fokusirana kratkoročna podrška Ministarstvu pravde (MP)
da ojača svoj kapacitet i kompletira ključne sudske resurse za analizu
i modernizaciju rada. Ovaj projekat bi trebalo da omogući uspostavljanje
mehanizma za strateško planiranje investiranja u IKT u srpskom
pravosuđu.

Do sada je kroz ovaj Fond urađena procena usklađenosti srpskog
zakonodavstva sa EU 2012/29 Direktivom o podršci žrtvama u partnerstvu
sa Victim Support Europe (VSE). Takođe, “Analiza zakonodavstva,
dokumenti politike i smernice za praksu relevantnih za odgovornosti
srpske policije prilikom postupanja sa žrtvama kriminala”, omogućila
je detaljnu procenu uloge policije u pružanju usluga podrške žrtvama.
Uz to, program nagrađivanja suda povećan je u saradnji sa Vrhovnim
kasacionim sudom, sa ciljem da se podstaknu prvostepeni sudovi da
poboljšaju efikasnost i produktivnost u procesuiranju predmeta. Program
nagrađivanja formalno je odobren i uključen u Pravilnik o sudovima i
dobro prihvaćen od strane pravosuđa kao sredstvo za promovisanje
pozitivne konkurencije. Analiza MDTF eksperata koji rade na izradi nove
Funkcionalne analize pravosuđa, treba da bude osnov za izradu nove
Nacionalne strategije za reformu pravosuđa. Pored toga urađena je
procena potreba za obukom Administrativne kancelarije Visokog saveta
sudstva i date preporuke za obuku. U saradnji sa nevladinom organizacijom
“Komitet pravnika za ljudska prava (IUCOM)”, Svetska banka
je u okviru ovog fonda podržala izdavanje “Vodiča za samozastupanje
za građane” i “Prvi put u sudu ili u zgradi suda”.

Tokom primene projekta, napravljena je komparativna analiza sudskog
budžeta u cilju unapređenja sudskog budžetiranja a u susret efikasnijem,
uspešnijem i odgovornijem pravosuđu. Pripremljena je “Analiza veb
stranica tužilaštva u Srbiji” kako bi se doprinelo većoj transparentnosti
internetskih prezentacija tužilaštava. Kroz projekat je pružena tehnička
pomoć u procesu izrade Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i izrađeni
i objavljeni monitoring izvještaji o implementaciji Akcionog plana za
Poglavlje 23. Kroz ovaj projekat podržana je analiza stanja u vezi sa
problematikom sudskih veštaka, sudskih tumača i prevodilaca. U studiji
„Veštačenje veštaka: Uloga sudskih veštaka u Srbiji i moguće reforme u
cilju unapređenja efikasnosti i kvaliteta pravde“, ukazano je da domaća
regulativa nije usklađena sa evropskim standardima, niti sa potrebama
pravosuđa i građana. Unapređenje učinka i rada sudskih veštaka je
važan deo reforme pravosuđa, i značajno pitanje za poverenje građana
i investitora u srpski pravosudni sistem.