Meny

Građani, u centru demokratskih promena

17 okt 2019

Švedska prepoznaje civilno društvo i medije kao pokretače promena i ključne aktere u demokratskom razvoju, sposobne da proces evropskih integracija približe građanima, da im objasne značaj društvenih promena i doprinesu uključivanju građana u procese donošenja odluka od kojih zavisi kvalitet njihovog života.

Kako da javne institucije postanu otvorenije i odgovornije prema građanima? Kako da se građani direktnije uključe u procese donošenja odluka tokom pristupa Srbije Evropskoj uniji? Brojni projekti koje Švedska podržava namenjeni su jačanju organizacija civilnog društva i medija, kao aktera koji su u stanju da proces evropskih integracija približe građanima, objasne im značaj društvenih promena i doprinesu uključivanju građana u procese donošenja odluka, koristeći pritom nove, inovativne metode, da do njih dospeju i pokrenu ih na akciju.

Jedan od takvih projekata pod imenom „Unapređenje demokratske kulture, vladavine prava i slobode medija“ (2018 -2019) sprovodi
nevladina organizacija CRTA sa brojnim nevladinim organizacijama u celoj Srbiji. Cilj ovog projekta je da civilnom sektoru omogući da na
uspešniji način koristi inovativne tehnike, alate i kanale promocije da bi
bolje komunicirao sa građanima i javnim organima vlasti, promovisao
građanske inicijative, i imao više mogućnosti da na praktičnom nivou
utiče na demokratske promene u svojim sredinama.


Ideja vodilja je očuvanje prostora za dalji razvoj i demokratizaciju
kroz kampanje civilnog društva u oblastima od primarnog značaja za
evropske integracije Srbije kao što su vladavina prava, demokratska
kultura i medijske slobode, korišćenjem modernih komunikacijskih
alata i kanala.


Još jedan projekat koji jača civilno društvo u Srbiji, razvoj demokratije
i evrointegracije jeste projekat „Civilno društvo za unapređenje
pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ (2016 – 2019) koji sprovodi Beogradska
otvorena škola (BOŠ) uz podršku Švedske. Njegov cilj je da
podrži aktivnije učešće organizacija civilnog društva i medija u procesu
pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji (EU).


Projekat uključuje 45 organizacija civilnog društva i medija sa
teritorije čitave Srbije u mrežu partnera koji tokom tri godine radi na
povećanju uloge civilnog društva u zastupanju interesa lokalnih zajednica
u procesu evropskih integracija, obezbeđivanju demokratskog uticaja
civilnog društva na javne vlasti i unapređenju kvaliteta učešća javnosti
u procesu donošenja odluka i pregovorima sa EU.


Tokom sprovođenja projekta građani treba da postanu mnogo
bolje informisani, da se uključe u debatu o važnim pitanjima koja imaju
uticaja na njihove sudbine i od posmatrača postanu aktivni učesnici u
sveobuhvatnoj demokratskoj reformi zajednice čiji su deo.


Švedska takođe finansira rad organizacije Kvinna till Kvinna (Žena
ženi) u Srbiji (2016- 2019), koja podržava aktivnosti domaćih ženskih
nevladinih organizacija koje se zalažu za jačanje prava žena i ravnopravno
učešće žena u odlučivanju u Srbiji. Cilj projekta je da stavi visoko na
agendu Vlade Srbije zaštitu ženskih ljudskih prava, posebno u vezi sa
rodno zasnovanim nasiljem.