Švedska & Srbija

Obrada ličnih podataka

Ovde možete naći informacije o tome kako Ambasada Švedske obrađuje lične podatke koje dostavljate u sklopu podnošenja zahteva za vizu ili boravišnu dozvolu.

Svrha obrade

Ambasada Švedske obrađuje lične podatke da bi mogla da obradi vaš zahtev za vizu ili boravišnu dozvolu. Ambasada obrađuje ove podatke u svrhu utvrđivanja vašeg identiteta. Vaši lični podaci koriste se i prilikom registracije i arhiviranja vašeg zahteva i dokumentacije koju prilažete. 

Ambasada Švedske obrađuje lične podatke u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka Evropske unije (GDPR). Ambasada rukuje ovim podacima i u skladu sa Švedskim zakonom o ličnim podacima stranaca (2016:27), kao i sa Švedskom uredbom o ličnim podacima stranaca (2016:30). Sva ova pravila sadrže, između ostalog, i odredbe da se podaci mogu obrađivati bez saglasnosti pojedinca. Ambasada Švedske određene lične podatke obrađuje i u skladu sa Švedskim zakonom o zaštiti podataka (2018:218). Ambasada će obrađivati lične podatke i u skladu sa Regulativom (EC) 767/2008 Evropskog parlamenta i Evropskog saveta od 9. jula 2008, a po pitanju Viznog informativnog sistema (VIS) i razmene podataka između zemalja članica prilikom obrade zahteva za Šengen vize (VIS Regulativa). Ambasada Švedske ponekada obrađuje podatke i u skladu sa drugim odredbama i direktivama Evropske unije.  

Lični podaci koje Ambasada registruje biće pohranjeni na serverima Švedskog zavoda za migracije. 

Kontrola ličnih podataka

Zavod za migracije kontroliše lične podatke prilikom automatizovane obrade podataka u švedskim ambasadama širom sveta. 

Zavod za migracije možete kontaktirati na sledeće načine: 

Adresa: Migrationsverket, 601 70 Norrköping
Internet: www.migrationsverket.se
Telefon: + 46 (0)77 123 52 35
Broj organizacije: 202100-2163

U izuzetnim slučajevima lične podatke mogu obrađivati i druge javne institucije ili organizacije.   

Prenos ličnih podataka

Vaši lični podaci mogu po prijemu biti prosleđeni i onima koji moraju imati uvid u njih iz pravnih obaveza, zbog javnog interesa (kao što je sakupljanje statističkih podataka), ili kada je neophodno da javna institucija izvrši svoja ovlašćenja. Ambasada može proslediti lične podatke i elektronskim putem ukoliko su oni bili upućeni pogrešnom organu, a treba ih proslediti na pravo mesto. Prenos podataka obavlja se u skladu sa zakonom o ličnim podacima ili o poverljivosti. 

Princip javnog pristupa zvaničnim dokumentima

Ambasada Švedske je državna institucija. Kao takva, Ambasada je podređena Principu javnog pristupa zvaničnim dokumentima. Ovo znači da svi dokumenti koji se dostave Ambasadi, uključujući i lične podatke, postaju deo javnog domena, i mogu biti dati na uvid bilo kome ko ih zatraži. U nekim slučajevima, međutim, podaci mogu biti smatrani poverljivim, pa samim tim neće biti davani na uvid. 

Prava

Imate pravo na pristup informacijama o vama koje Ambasada Švedske obrađuje, i možete tražiti prepravku, prenos, brisanje ili ograničenje obrade vaših ličnih podataka. Više o tome možete naći ovde: Request information about personal data - Migrationsverket.

U pogledu brisanja, važno je da shvatite da, uopšteno uzevši, nacionalne odredbe o arhiviranju podrazumevaju čuvanje ličnih podataka.  

Možete kontaktirati nadležno lice pri Zavodu za migracije putem mejla dataskyddsombud@migrationsverket.se, ukoliko imate pitanja o obradi ličnih podataka. 

Imate pravo da uložite žalbu nadležnom organu ukoliko smatrate da Ambasada Švedske obrađuje vaše lične podatke na pogrešan ili nekorektan način. 

Obrada ličnih podataka u nekoj drugoj instituciji ili organizaciji

Neka druga javna ustanova može takođe obrađivati vaše lične podatke ukoliko ima prava na to. U tim slučajevima, ova institucija ili organizacija može biti odgovorna za obradu ličnih podataka.  

Bezbednost

U svrhu zaštite vaših ličnih podataka, Ambasada Švedske i Švedski zavod za migracije preduzimaju mere fizičke i elektronske zaštite kako bi zadovoljili bezbednosne kriterijume.