Unga fred och säkerhet

25 jan 2021

Det Svenska dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika bjöd in till en interaktiv workshop den 18 januari om generationsöverskridande partnerskap för genomförandet av unga, fred och säkerhetsagendan i MENA-regionen. Fem år har gått sedan antagandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 2250 om unga, fred och säkerhet, där partnerskap är en central pelare.

Svenska Dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika organiserade en online-workshop i samarbete med Dag Hammarskjöldstiftelsen om generationsöverskridande partnerskap för genomförande av unga, fred och säkerhetsagendan (YPS) i MENA-regionen. Ett 40-tal personer deltog med unga fredsbyggare och ledare för ungdomsorganisationer i fokus. Övriga deltagare var representanter från FN-systemet, svenska ambassader i regionen, myndigheter inom svensk utrikesförvaltning och internationella och regionala civilsamhällesorganisationer.

Unga vill vara delaktiga i arbetet med fredsbyggande

Workshopen inleddes med en panel med unga fredsbyggare från Jemen, Egypten och Syrien, som uttryckte ett behov av att arbeta dels med skydd av unga fredsbyggare, dels för att öka det medborgerliga utrymmet och stärka ungas aktörskap i fred och säkerhet. Det finns en vilja att bygga vidare på lärdomar från arbetet med agendan för kvinnor, fred och säkerhet och säkerställa att unga fredsbyggare har tillträde till processer och resurser.

Mötet var till stor del interaktivt med diskussioner i smågrupper. Bland de rekommendationer som deltagarna lyfte fram var bland annat att unga bör ses som aktiva deltagare, främjare och medbeslutsfattare och att dessa bör engageras på ett mer representativt sätt, bortom symbolisk och elitistisk nivå. Lokala myndigheter och institutioner behöver bli bättre på att inkludera den nya generationen och de unga bör även ges ett ökat utrymme av internationella samfundet och givare.

Det behövs av trygga platser för att tala om politik, demokrati och fred

Det finns ett behov att koppla samman fred och säkerhet med frågor kring de ungas möjligheter att vara med politiskt, ekonomiskt och socialt. Flera deltagare tog upp de faror som unga fredsbyggare möter i MENA-regionen och betonade att det finns ett behov av insatser för att skydda och stärka deras medborgerliga utrymme och att skapa trygga platser för dialog om politik, demokrati, fred och andra frågor.

Det går att lära av och bygga på erfarenheter från tidigare arbete med agendorna för kvinnor, fred och säkerhet och för hållbar fred. Samtidigt lyfte flera deltagare fram vikten av mer generationsöverskridande dialoger för att undvika silos, där unga och beslutsfattare träffas separat. Det är viktigt att säkerställa att arbetet med unga, fred och säkerhet inte blir splittrat och att det finns tydliga gemensamma ramar, bland annat genom regionala ramverk, genom att översätta tematiska resolutioner till ett geografisk sammanhang och inkludera YPS i landrapporter till säkerhetsrådet.

Samarbeten på ungas villkor och gränsöverskridande dialoger mellan generationer

Noura Berrouba, från dialoginstitutet, som varit aktiv i många år inom svenska ungdomsorganisationer, beskrev mötet som ett meningsfullt tillfälle att bryta silos mellan unga, institutioner och det bredare civilsamhället. Hennes främsta lärdom var ”att samarbeten bör bygga på ungas villkor och behov, samtidigt som det finns ett fortsatt behov för generationsöverskridande regionala dialoger om unga, fred och säkerhet.”

Senast uppdaterad 19 mar 2021, 14.34